15.05.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

SEJA VLADE 15. MAJ 2008

Vlada je na današnji 169. redni seji Vlade med drugim sprejela Mnenje o predlogu Zakona o začasni prepovedi pridelave GSO in določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona.


SEJA VLADE 15. MAJ 2008

Mnenje o predlogu Zakona o začasni prepovedi pridelave GSO

Vlada je sprejela mnenje o predlogu Zakona o začasni prepovedi pridelave gensko spremenjenih rastlin, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslancev (prvopodpisana Cvetka Zalokar Oražem). Poslanka Cvetka Zalokar Oražem, je v Državni zbor vložila predlog omenjenega zakona do uveljavitve predpisov, ki bodo urejali soobstoj gensko spremenjenih rastlin z ostalimi gensko nespremenjenimi kmetijskimi rastlinami.

Ob pregledu predloga zakona Vlada ugotavlja, da so določbe zelo splošne in nedorečene, kar bi lahko pomenilo težave pri izvajanju zakona, še posebej pri nadzoru in sankcioniranju na podlagi zakona. Po drugi strani Vlada ugotavlja, da bi bil zakon, če bi bil sprejet, v nasprotju s pravnim redom EU, katerega temeljno načelo je zagotavljanje prostega pretoka blaga na trgu Skupnosti, pri čemer v skladu s 14. členom Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti državam članicam EU ni dovoljeno sprejemati ukrepov, ki bi prost pretok blaga kakorkoli prepovedale ali omejevale oziroma ovirale delovanje skupnega trga.

Vlada nadalje ugotavlja, da je zakon s pravno – sistemskega vidika pomanjkljiv in nedorečen, saj ne opredeljuje katere rastline se štejejo za gensko spremenjene rastline oziroma gensko nespremenjene kmetijske rastline. Ne določa kršiteljev, sankcij za kršitve določb zakona, niti pristojnih organov. V 2. členu predloga zakona je tudi določeno, da je prepovedano pridelovanje gensko spremenjenih kmetijskih rastlin do uveljavitve predpisov, ki bodo urejali soobstoj gensko spremenjenih rastlin z ostalimi gensko nespremenjenimi kmetijskimi rastlinami. Takšna določba pomeni dodatne težave pri izvajanju zakona, saj to pomeni, da je prepovedano gojenje gensko spremenjenih rastlin vse dokler ne bodo izdani tudi vsi podzakonski akti izdani na podlagi zakona, ki bo urejal soobstoj gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami, kar pa ni v skladu z navedenimi cilji predloga zakona, ki naj bi onemogočil oziroma preprečil pridelavo gensko spremenjenih rastlin v okolje v obdobju do sprejetja zakona o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami.

 

M<TT>nenje Vlade o zahtevi Občine Idrija in Občine Izola za začetek</TT>
<TT>postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 40. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami</TT>

Občina Izola in Občina Idrija sta na Ustavno sodišče Republike Slovenije junija 2006 vložili zahtevo za presojo skladnosti drugega odstavka 40. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 28/06) z Ustavo Republike Slovenije zaradi kršitve ustavnih načel, ki so določena v 140. in 153. členu Ustave Republike Slovenije ter z Evropsko listino lokalne samouprave zaradi kršitve načel 4. člena, ker je z izpodbijanim členom ogrožena pravica občin kot lokalnih skupnosti, da samostojno urejajo lokalne zadeve, ki zadevajo samo prebivalce občin. Ustavnemu sodišču predlagata, da razveljavi drugi odstavek 40. člena navedenega zakona.

Vlada je navedeno zadevo preučila in meni, da izpodbijana zakonska ureditev ni v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije in predlaga Ustavnemu sodišču Republike Slovenije, da zavrne zahtevo Občine Izola in Občine Idrija za oceno ustavnosti drugega odstavka 40. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, saj se z napadeno določbo Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ne krši niti 140. ali 153. člen Ustave Republike Slovenije niti načela 4. člena Evropske listine lokalne samouprave.

 

Vlada določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona

Vlada je na današnji seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona in ga poslala Državnemu zboru RS v obravnavo in sprejem po nujnem postopku.

S predlagano spremembo zakona želi predlagatelj doseči predvsem dva cilja: povečano investiranje v elektrarne na obnovljive vire in elektrarne s soproizvodnjo ter zagotoviti uskladitev Energetskega zakona z zavezami, ki jih Republika Slovenija dala v postopku preiskave s strani Komisije EU. Poleg tega so v predlogu zakonskih sprememb zajete tudi uskladitve nekaterih določb Direktive 2006/32/ES in Direktive 2005/32/ES, manjše uskladitve z Direktivo 2005/89 in Direktivo 2003/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za notranji trg z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 96/92/ES (v nadaljnjem besedilu: Direktivo 2003/54/ES) ter dopolnitve določb Energetskega zakona na podlagi Direktive 2001/77/ES Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije na notranjem trgu z električno energijo (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/77/ES) in Direktive 2004/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote, na notranjem trgu e energijo in o spremembi Direktive 92/42/EGS (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/8/ES).

Predlagana sprememba Energetskega zakona temelji predvsem na načelu jasnosti in transparentnosti, ki se kaže v predpisanih postopkih za dodeljevanje spodbud proizvajalcem električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) in soproizvodnje električne energije ter toplote. Drugo zelo pomembno načelo je načelo minimalnega poseganja v trg z električno energijo, ki se kaže z upoštevanjem smernic za dodeljevanje državnih pomoči za zaščito okolja. Sam postopek podeljevanja spodbud temelji tudi na načelu odprave administrativnih ovir, saj se vloge oddajajo in vodijo postopki elektronsko, brez zaračunavanja upravnih taks.

<TT></TT>

<TT></TT>


< ODPOVEDAN PODPIS KOLEKTIVNE POGODBE