20.12.2012 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

SEJA VLADE

Ljubljana, 20. 12. 2012 - Vlada RS je na 42. redni seji med drugim sprejelaUredbo o začasnem financiranju Republike Slovenije v obdobju januar–marec leta 2013, predlog novele Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin, spremembe Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom, spremembi Uredbe o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in o koncesijah teh javnih služb, sklep o določitvi višine vodnega povračila za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2013. Vlada je tudi uvrstila 162 projektov in 22 ukrepov v načrt razvojnih programov 2012 – 2015 ter se seznanila z oceno neposredne škode na stvareh, nastale zaradi poplav med 4. in 5. novembrom 2012 in sprejela sklep o oprostitvi plačila upravne takse zaradi naravne nesreče. Vlada RS se je tudi seznanila s končno oceno škode, nastale v kmetijstvu zaradi suše leta 2012.


 

 

Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin 

Zakon o

financiranju občin (ZFO) v 24. členu določa, da razvitost občin kot merilo za

sofinanciranje investicij občin določi ministrstvo, pristojno za finance, na

podlagi metodologije, ki jo določi vlada z uredbo. Razvitost posamezne občine

se izračuna ob upoštevanju kazalnikov, določenih v ZFO-1. Z uredbo je določeno,

iz katerega leta se upoštevajo kazalniki, način standardizacije kazalnikov in

način izračuna koeficienta razvitosti občine. Koeficient razvitost občine je

razmerje med vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti

kazalnikov v občini in vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih

vrednosti kazalnikov v državi. Kazalniki imajo enako težo in se iz njih

izračuna aritmetično povprečje, medtem ko so skupine kazalnikov utežene s

številom kazalnikov v skupini. Največjo težo ima skupina kazalnikov razvojnih

možnosti občine, ki je utežena s štirimi kazalniki. Ostali dve skupini,

kazalniki razvitosti občine in kazalniki ogroženosti občine, sta uteženi vsaka

s po tremi kazalniki. Koeficient povprečne razvitosti občin v državi je 1,00.

Na podlagi te uredbe bodo koeficienti razvitosti občin določeni za leti 2013 in

2014. Za novo občino, za katero podatki o kazalnikih ne obstajajo, je določeno,

da se koeficient razvitosti določi v višini kot je določen za prejšnjo občino.

Več o seji Vlade RS si lahko preberete TU.


< POSVET O UČINKOVITEJŠEM RAVNANJU Z ODPADKI