08.12.2011 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

SEJA VLADE

Ljubljana, 8. 12. 2011 - Vlada RS je na svoji 162. redni seji med drugim sprejela Uredbo o zelenem javnem naročanjuin načrt uravnavanja reguliranih cen za leti 2012 in 2013.


 

 

Uredba o zelenem javnem naročanju

Z zelenim javnim naročanjem se: 

zagotavlja zmanjšanje negativnih vplivov javnega sektorja na okolje,

spodbuja razvoj tega segmenta trga in inovacije na tem področju (okoljsko

sprejemljivejši izdelki, nove zelene tehnologije), daje vzgled gospodarskemu

sektorju in državljanom, zagotavlja se bolj gospodarna raba javnih sredstev, in

sicer s spodbujanjem uporabe metodologij za oceno stroškov v celotnem

življenjskem obdobju.

Uredba o zelenem javnem naročanju določa: minimalne obvezne okoljske

zahteve (t.i. temeljne okoljske zahteve), priporočila za doseganje višjih

okoljskih standardov (t.i. dodatne okoljske zahteve), način vključevanja

okoljskih zahtev v postopke javnega naročanja in način dokazovanja, da ponudnik

oziroma blago, storitev ali gradnja izpolnjuje okoljske zahteve.

Okoljske zahteve se vključijo v: opis predmeta javnega naročanja, tehnične

specifikacije, pogoje za ugotavljanje sposobnosti ponudnika, merila za izbor

najugodnješe ponudbe in pogodbena določila.

Vsebina okoljskih zahtev temelji na priročniku Evropske komisije »GPP

Training Toolkit«, ki opredeljuje okoljske vidike in  učinke posameznih skupin izdelkov, storitev

in gradenj ter določa možne načine upoštevanja okoljskih vidikov pri javnih

naročilih. S priročnikom si Evropska komisija prizadeva poenotiti evropsko

prakso pri zelenem javnem naročanju.

Uredba je zasnovana tako, da bo mogoče okoljske zahteve na enostaven način

zaostriti ali jih dodajati za nove skupine predmetov javnega naročanja. Sedaj

uredba določa okoljske zahteve za naslednje predmete javnega naročanja:

električno energijo, živila in gostinske storitve, pisarniški papir in

higienske papirnate proizvode, elektronsko pisarniško opremo (računalniki,

zasloni, tiskalniki, optični čitalniki, faksi, kopirni stroji), tv, hladilnike,

zamrzovalnike in njihove kombinacije, pralne stroje, pomivalne stroje,

klimatske naprave, stavbe (projektiranje, gradnja, redno in investicijsko

vzdrževanje stavb ter vgradnja in montaža posameznih naprav in proizvodov v

stavbi), pohištvo, čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila, osebna

in transportna vozila ter storitve avtobusnega prevoza in pnevmatike.

Ob upoštevanju razvitosti slovenskega trga z okoljsko sprejemljivejšimi

izdelki in storitvami ter ozaveščenosti, kapacitet in usposobljenosti javnih

naročnikov, uredba do 31. 12. 2012 določa prehodno obdobje za javne sklade,

javne agencije, javne zavode, javne gospodarske zavode, javna podjetja in druge

osebe javnega prava. V tem obdobju bodo morali ti javni naročniki temeljne

okoljske zahteve vključevati le med merila za izbor najugodnejše ponudbe, kar

za ponudnika predstavlja možnost, da dobi njegova ponudba zaradi boljših

okoljskih lastnosti pri ocenjevanju in primerjavi z drugimi ponudbami dodatne

točke. Ostali naročniki (organi RS in občine) bodo morali okoljske zahteve

vključevati tako med merila za izbor najugodnejše ponudbe kot med zahteve

(tehnične specifikacije, pogoji za ugotavljanje sposobnosti, pogodbena

določila).

Glede na nerazvitost ponudbe slovenskih ekoloških živil, določa uredba

tudi prehodno obdobje za zeleno javno naročanje živil in gostinskih storitev.

Do 31. 12. 2013 bodo morali javni naročniki naročati vsaj 5% ekoloških živil,

po poteku tega roka pa 10% ekoloških živil. V soglasju z MKGP uredba ne določa

obveznega minimalnega deleža integriranih živil, ker bi to javnim naročnikom,

zlasti vrtcem in OĹ , povzročalo preveč težav pri preverjanju, ali posamezna

ponudba izpolnjuje pogoje.  

Z Uredbo o zelenem javnem naročanju se v naš pravni red prenašajo tudi:

· Direktiva 2009/33/ES Evropskega

parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju čistih in energetsko

učinkovitih vozil za cestni prevoz 

· del 5. člena Direktive Evropskega

parlamenta in Sveta št. 2006/32/ES z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe

končne energije in o energetskih storitvah ter o razveljavitvi Direktive Sveta

št. 93/76/EGS in

· prvi in drugi odstavek 9. člena

Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o

navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s

pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku. 

Uredba upošteva tudi določbe Direktive 98/34/ES Evropskega parlamenta in

Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na

področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov, saj se sklicuje na

slovenske, evropske in mednarodne standarde. Ti so bili že notificirani pri

Evropski komisiji, zato Ministrstvo za finance Uredbe o zelenem javnem

naročanju ni notificiralo. 

Načrt uravnavanja reguliranih cen za leti 2012 in

2013

Z načrtom

bo Vlada RS seznanila neodvisne regulatorje, lokalne skupnosti in gospodarska

združenja, da bodo pri oblikovanju cen iz svoje pristojnosti in pri sprejemanju

odločitev, ki vplivajo na cene, lahko upoštevali usmeritve načrta uravnavanja

reguliranih cen za leti 2012 in 2013.


< SVLR PODAL POJASNILA GLEDE IZVOLITVE ŽUPANA ALI PODŽUPANA ZA POSLANCA V DRŽAVNEM ZBORU RS