15.12.2011 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

SEJA VLADE

Ljubljana, 15. 12. 2011 - Vlada RS je na svoji 163. redni seji med drugim sprejela Uredbo o odpadkih, Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi PRP RS za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013, Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2012 ter določila kvote pravic proračunske porabe za obdobje od januarja do vključno marca 2012 po skupinah neposrednih proračunskih uporabnikov.


 

 

Uredba o odpadkih

Z Uredbo se v slovenski pravni red prenaša glavni del Direktive

2008/98/ES o odpadkih. Nekatere določbe navedene direktive so v slovenski

pravni red že prenesene z Zakonom o varstvu okolja (zlasti tudi določbe o

razširjeni odgovornosti proizvajalca), manjši del določb direktive, ki se

nanašajo na ravnanje z biološkimi odpadki in odpadnimi olji pa je prenesen z

Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim

vrtnim odpadom ter Uredbo o odstranjevanju odpadnih olj.  

Uredba določa pravila ravnanja in druge pogoje za preprečevanje ali

zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi ter

zmanjševanje celotnega vpliva uporabe naravnih virov in izboljšanje

učinkovitosti uporabe naravnih virov. Uredba uvaja nov pristop glede ravnanja z

odpadki, ki je osredotočen na preprečevanje nastajanja odpadkov. Ena od novosti

je tako program preprečevanja nastajanja odpadkov, ki se pripravi kot

operativni program. Poleg tega programa je določena tudi priprava programa

ravnanja z odpadki, ki je v skladu z zakonom eno od obveznih okoljskih

izhodišč, na podlagi katerih se pripravljajo in celovito presojajo plani,

programi, načrti in drugi akti na celi vrsti razvojnih področij.

Uredba uvaja 5-stopenjsko hierarhijo ravnanja z odpadki, ki se upošteva

kot prednostni vrstni red pri nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi:

a) preprečevanje nastajanja odpadkov;

b) priprava za ponovno uporabo;

c) recikliranje;

d) druga predelava, npr. energetska predelava, in

e) odstranjevanje.

Odpadek je v Uredbi opredeljen kot vsaka snov ali predmet, ki ga imetnik

zavrže ali namerava ali mora zavreči. V preteklih letih so se pojavljala

vprašanja, kdaj neka snov ali predmet postane odpadek. Zato Uredba vsebuje nove

določbe o stranskem proizvodu in prenehanju statusa odpadka. Na novo sta

opredeljena tudi predelava in odstranjevanje odpadkov. Za opredelitev predelave

je ključna nadomestitev virov. Novost, ki jo prinaša Uredba, je, da se

energetsko učinkovit sežig komunalnih odpadkov šteje za postopek predelave, kadar

so izpolnjena določena merila energetske učinkovitosti (do zdaj so se namreč

vse sežigalnice odpadkov uvrščale med naprave za odstranjevanje odpadkov).  

Glede okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo ali odstranjevanje

odpadkov se urejajo pogoji za pridobitev tega dovoljenja, vsebino vloge za

njegovo pridobitev in vsebino dovoljenja. Uporabno dovoljenje za napravo za

obdelavo odpadkov ni več pogoj za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za

predelavo ali odstranjevanje odpadkov. 

Uredba določa, da je treba vzpostaviti ločeno zbiranje vsaj za odpadke

iz papirja, kovine, plastike in stekla. Z Uredbo se namreč prenašajo tudi z

direktivo določeni okoljski cilji, ki jih brez učinkovitega ločenega zbiranja

ni mogoče doseči:  

a) do leta 2020 se priprava za ponovno uporabo ter recikliranje najmanj

odpadnega papirja, kovin, plastike in stekla iz gospodinjstev ter po možnosti

iz drugih virov, če so ti tokovi odpadkov podobni odpadkom iz gospodinjstev,

povečata na najmanj 50 % skupne teže;

b) do leta 2020 se priprava za ponovno uporabo, recikliranje in

materialna predelava, vključno z zasipanjem z uporabo odpadkov za nadomestitev

drugih materialov, nenevarnih gradbenih odpadkov, povečajo na najmanj 70 %

skupne teže.Za dosego tega cilj se ne upoštevata zemljina in kamenje.

Predlog uredbe ne uvaja novih obveznosti za povzročitelje odpadkov. Z

namenom administrativnega razbremenjevanja predvsem mali podjetij je uvedena

novost, in sicer da evidence o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi vodijo

samo tisti povzročitelji odpadkov, ki so pravne osebe ali samostojni podjetniki

posamezniki, pri katerih zaradi dejavnosti nastajajo nevarni odpadki ali več

kot 10 ton vseh odpadkov. Do začetka leta 2013 bo vzpostavljen tudi

informacijski sistem o ravnanju z odpadki, za elektronsko podporo pri

spremljanju pošiljk odpadkov z evidenčnimi listi in pri predpisanem letnem

poročanju oseb, ki ravnajo z odpadki. Njegova vzpostavitev bo uporabnikom

olajšala administrativna opravila, povezana z oddajanjem in prevzemanjem

odpadkov v obdelavo in letnim poročanjem o nastalih, zbranih in obdelanih

odpadkih. Podatke iz informacijskega sistema pa bosta uporabljala Ministrstvo

za okolje in prostor za namene poročanja Evropski Komisiji v skladu z Direktivo

2008/98/ES o odpadkih in Statistični Urad RS za poročanje Evropskemu

statističnemu uradu (Eurostat) v skladu z Uredbo (ES) 2150/2002 o statistiki

odpadkov.

Več si lahko preberete na tej spletni strani v rubriki Seje vlade.


< PRVI DAN 93. PLENARNEGA ZASEDANJA ODBORA REGIJ