20.07.2021 Starost: 1 let

S 23. AVGUSTOM SPREMEMBE PRI HITREM ANTIGENSKEM TESTIRANJU NA COVID-19

Ljubljana, 20. 7. 2021 - Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, ki prinaša spremembe pri izvajanju hitrih antigenskih testov na COVID-19.


Presejalni programi obsegajo mikrobiološke preiskave na virus SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2) in se izvajajo za osebe, ki niso prebolele COVID-19 oziroma niso polno cepljene proti COVID-19, in sicer za:

 • osebe, ki lahko povzročijo širjenje COVID-19 s svojim delom ali ravnanjem v okolju, kjer obstaja neposredna nevarnost za širjenje, to so uporabniki zdravstvenih storitev, oskrbovanci socialno varstvenih zavodov, osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domovih, centrih za tujce, varnih hišah, azilnih domih, integracijskih hišah in kriznih centrih za otroke,
 • osebe, ki se zaradi medicinskih razlogov ne smejo cepiti, kar se izkaže z zdravniškim potrdilom.

Sredstva za izvajanje presejalnega programa iz prvega odstavka tega člena se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije. Presejalni program se izvaja, dokler ni dosežen zadosten odstotek precepljenosti prebivalstva, ki učinkovito zameji nadaljnje širjenje SARS-CoV-2. Minister izvajanje posameznega presejalnega programa od zadostnem odstotku precepljenosti prebivalstva spremeni oziroma ukine.

Za učence in dijake izvaja samotestiranje s hitrim antigenskim testom tako, da testirana oseba sama opravi odvzem brisa in odčita rezultat. Samotestiranje se opravi s testom HAG, ki izpolnjuje zahteve za dajanje na trg oziroma v uporabo v Republiki Sloveniji za namen samotestiranja v skladu s predpisom, ki ureja medicinske pripomočke. Način izvajanja samotestiranja natančneje določi minister v soglasju z ministrom, pristojnim za izobraževanje.

Zdravstvene storitve, ki jih opravijo izvajalci posebnih programov, obsegajo:

 • odvzem brisa,
 • izvedbo mikrobiološke preiskave,
 • obveščanje testirane osebe o izvidu mikrobiološke preiskave,
 • pošiljanje izvida in spremljajočih podatkov v Centralni register podatkov o pacientu (CRPP).

Mikrobiološka preiskava se opravi s testom HAG, ki je na skupnem seznamu testov HAG za COVID-19, ki ga določi Odbor za zdravstveno varnost pri Evropski komisiji. Skupni seznam testov HAG iz prejšnjega stavka objavi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) na svoji spletni strani. O izvidu mikrobiološke preiskave je testirana oseba obveščena s kratkim sporočilom na kontaktno številko mobilnega telefona, ki jo navede ob odvzemu brisa.

Izvajalec programa izvid mikrobiološke preiskave takoj po opravljeni preiskavi pošlje v CRPP. Podatek o izvidu mikrobiološke preiskave se obdeluje v CRPP, podatek o pozitivnem izvidu pa tudi v zbirki »Evidenca nalezljivih bolezni«, ki ju upravlja NIJZ v skladu z zakonom, ki ureja zbirke podatkov s področja zdravstvenega varstva.

 

Izvajalec programa lahko obračuna le storitve presejalnega programa, opravljenega za osebe:

 • osebe, ki lahko povzročijo širjenje COVID-19 s svojim delom ali ravnanjem v okolju, kjer obstaja neposredna nevarnost za širjenje, to so uporabniki zdravstvenih storitev, oskrbovanci socialno varstvenih zavodov, osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domovih, centrih za tujce, varnih hišah, azilnih domih, integracijskih hišah in kriznih centrih za otroke,
 • osebe, ki se zaradi medicinskih razlogov ne smejo cepiti, kar se izkaže z zdravniškim potrdilom.

Stroški zdravstvenih storitev obsegajo stroške:

 • odvzema brisov,
 • izvedbe mikrobioloških preiskav,
 • obveščanja pacienta o izvidu mikrobiološke preiskave,
 • testa HAG,
 •  informacijske podpore za izvajanje mikrobioloških preiskav, posredovanja izvidov v CRPP in obračuna iz prejšnjega odstavka.

Minister določi najvišjo višino povračila za posamezno vrsto zdravstvene storitve in način izstavitve zahtevkov za povračilo teh stroškov s sklepom, ki ga objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje. Kadar izvajalec programov opravlja teste HAG za samoplačnike, cena storitve ne sme preseči višine povračila stroškov, ki jo določa navedeni sklep.

Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost in Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe se uskladita s to uredbo najpozneje do 23. avgusta 2021.

Uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 23. avgusta 2021.


< 240. DOPISNA SEJA VLADE RS-17.7.2021