23.10.2014 Starost: 7 let

REGISTER ZAVEZANCEV ZA INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Ljubljana, 23. 10. 2014 - Podlago za vzpostavitev Registra zavezancev za informacije javnega značaja (RZIJZ) pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) predstavljata Novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C) in Pravilnik o vzpostavitvi in vodenju Registra zavezancev za informacije javnega značaja predstavljata podlago za vzpostavitev. Gre za register, ki bo na enem mestu zagotovil pregled nad vsemi poslovnimi subjekti, ki so porabniki javnih sredstev oziroma poslujejo s sredstvi v lasti države in občin (gospodarske družbe v večinski lasti države in občin).


Ministrstva in samoupravne lokalne skupnosti so za namen vzpostavitve RZIJZ morale pripraviti ažuren seznam vseh zavezancev iz svoje pristojnosti ter izpolniti obveznost elektronske prijave le-teh do 17. oktobra 2014. Od 17. oktobra dalje je RZIJZ v celoti in brezplačno dostopen javnosti.

Tudi po sami vzpostavitvi registra bodo morala ministrstva in samoup
ravne lokalne skupnosti prijavljati vse novonastale zavezance iz svoje pristojnosti, in sicer osebe javnega prava (vključno z javnimi podjetji), izvajalce javnih služb in nosilce javnih pooblastil ter pravne osebe zasebnega prava, ki niso gospodarske družbe, v katerih nastopajo kot ustanovitelji (če podatek o ustanovitelju ni vpisan v Poslovnem registru Slovenije). To bodo morali storiti najkasneje v 15 dneh po ustanovitvi osebe javnega ali zasebnega prava, podelitvi javnega pooblastila ali pričetku izvajanja gospodarske javne službe.

V RZIJZ se bodo med drugimi obdelovali podatki o zavezancih za informacije javnega značaja, in sicer matična in davčna številka, naziv ali firma, sedež, pravnoorganizacijska oblika, datum vpisa v register in izbrisa iz registra, pravna podlaga za vpis itd..

Register bo nepogrešljiv pripomoček informacijskega pooblaščenca, kot pritožbenega organa na tem področju in drugih nadzornih organov. Ministrstvo za finance bo denimo podatke iz RZIJZ uporabljalo za vodenje seznamov, ki jih določa Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti, Zakon o javno-zasebnem partnerstvu in za izvajanje obveznosti države po drugih zakonih. Register bo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v pomoč pri izvajanju Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti.


Uprava RS za javna plačila
bo na podlagi RZIJZ na splet posredovala informacije javnega značaja o plačilnih transakcijah, opravljenih s strani državnih organov, oseb javnega prava in javnih gospodarskih zavodov, javnih podjetij (po zakonu, ki ureja gospodarske službe) ter podjetij v 100% lasti oseb javnega prava. Ti podatki bodo omogočili tudi nadgradnjo aplikacije Supervizor, kar bo doprineslo tudi k izpolnitvi priporočil Evropske komisije iz Protikorupcijskega poročila 2014.

AJPES nudi podatke iz registra tudi za ponovno uporabo tako, da vsakodnevno objavlja celoten seznam vseh zavezancev s podatki o matičnih številkah, nazivih ali firmah, poslovnih naslovih in sedežih zavezancev, pravnoorganizacijskih oblikah, datumih vpisa v register, vrstah pravnih podlag za vpis ter s podatki o lastniških deležih oseb javnega prava oziroma ustanoviteljih, ki so osebe javnega prava. Seznam je uporabnikom na voljo v XML strukturi. Datoteka je na voljo dnevno, do 7. ure zjutraj, po stanju iz RZIJZ na predhodni dan.  

* * *


< NAJEM NEODVISNEGA SVETOVALCA