18.06.2014 Starost: 7 let

REGIJSKI IZVEDBENI NAČRTI OBČINSKIM SVETOM LE V SEZNANITEV

Ljubljana, 17. 6. 2014 – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je sklicalo delovni sestanek s predstavniki združenj občin. Na sestanku je bilo predstavljeno izvajanje pomoči na domu, pogovor je tekel o pripravi izvedbenih načrtov iz resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva, o socialno varstvenih programih, družinskem pomočniku, stanovanjski politiki in Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.


Mateja Nagode iz Inštituta RS za socialno varstvo je predstavila Initiates file downloadanalizo izvajanja pomoči na domu. S strani ministrstva je bilo opozorjeno, da so CSD pred reorganizacijo in da želijo storitev pomoči na domu prenesti na domove za starejše. Ker želijo občine pri spremembi izvajalca poceniti storitev ( iz storitev izključujejo koordinatorja), ministrstvo poziva občine, naj ohranijo kvaliteto storitev.

 

Na podlagi Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 so bili pripravljeni regijski izvedben načrti. Zapletlo se je, ker resolucija določa, da morajo regijske izvedbene načrte potrditi organi občin, to je občinski sveti vseh občin. Ker je to praktično neizvedljivo, predlagajo drugačno rešitev: Inštitut RS za socialno varstvo bo pripravil povzetke regijskih izvedbenih načrtov, jih poslal županom, ki naj bi jih nato predložili v obravnavo na občinskem svetu, kjer bi se člani občinskega sveta seznanili z informacijo o regijskih izvedbenih načrtih. Povzetki izvedbenih načrtov naj bi obsegali tri do štiri strani, predstavljena pa bi bila pravna podlaga za sprejem regijskih izvedbenih načrtov, njihov namen, predstavitev situacije, prioritete. Ministrstvo in inštitut bosta povzetke regijskih izvedbenih načrtov pripravila čez poletje, nato bodo poslani koordinatorjem v pregled, konec oktobra pa naj bi povzetke poslali novoizvoljenim županom.

 

Predstavniki ministrstva so nas seznanili tudi s situacijo glede družinskih pomočnikov ter s problematiko financiranja socialnovarstvenih programov.

 

Družinskih pomočnikov je v Sloveniji okoli 700, letos pa bo v proračunu zmanjkalo okoli milijon evrov za omenjeno storitev (tudi sider bo ministrstvu zmanjkalo še 23 milijonov evrov pri socialnih transferjih; upajo na dogovor z Ministrstvom za finance). Ministrstvo je tudi opozorilo na nekaj nepravilnosti pri izstavljenih računih pri posameznih občinah. Ocenjujejo, da bo potrebna revizija omenjenega področja.

 

Glede socialno varstvenih so predstavniki ministrstva povedali, da ministrstvo sofinancira programe, ki pa so se skozi leta razvili in razširili (programi za žrtve nasilja, žrtve zlorab…). Ministrstvo financira 145 izvajalcev z okoli 200 programi, letos imajo na voljo 10 milijonov evrov. 100 projektov ima sklenjene pogodbe za petletno sofinanciranje. Ministrstvo financira materialne stroške ter sofinancira programe z dodatnimi 10 oziroma 20 % (če gre za namestitev) gleda na stroške dela. Težave vidijo v tem, ker določene občine ne dajejo sredstev za programe npr. varne hiše, terapevtske skupnosti... Ministrstvo želi, da občine podprejo programe, ki niso v nacionalni mreži. Gre za dopolnilne socialno varstvene programe (dnevni programi, manjši projekti…). Omenjene projekte je do predpreteklega leta sofinanciralo ministrstvo, sedaj pa želijo, da jih v celoti prevzamejo lokalne skupnosti. Prav tako pa pričakujejo, da bodo občine zagotovile prostore za izvajanje omenjenih programov.

 

Pripravljajo se spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Želijo, da gre v sprejem takoj, ko bo oblikovana nova vlada. Nabor podatkov, ki bodo dostopni občinam, bo razširjen, zato ministrstvo  ponovno poziva občine, da sporočijo, katere podatke iz odločbe nujno potrebujejo za izvajanje omenjenega zakona.

 

Ministrstvo za delo želi z lokalnimi skupnostmi sodelovati tudi na področju stanovanjske problematike. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor pripravlja nacionalni stanovanjski program, v ta namen so začeli tudi z nizom posvetov na to temo. V luči zavedanja, da nerešeni stanovanjski problemi pri ljudeh povzročajo različne vrste stisk in da so prehodna stanovanja pomemben vidik reševanja teh stisk, želijo skupaj z lokalnimi skupnostmi opozoriti na ta vidik in ga vključiti v nacionalni stanovanjski program.

 

Ministrstvo tudi naproša občine, da jim sporočijo, kakšne možnosti so v njihovem okolju za izvajanje dela v splošno korist in katere organizacije bi ga lahko izvajale. Obveznost poročanja občinam nalaga 4. člen Pravilnika o izvrševanju dela v splošno korist.

 


< NAJAVA OBJAVE RAZPISA IZ PRP ZA AGROMELIORACIJE NA KOMASACIJSKIH OBMOČJIH