22.07.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

REBALANS DRŽAVNEGA PRORAČUNA

Ljubljana, 22. 7. 2011 - Združenje občin Slovenije je na Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko ter na Ministrstvo za finance posredovalo dopis, v katerem naprošamo za dodatna pojasnila v zvezi s sprejemanjem rebalansa finančnega načrta  države za letošnje leto.


Predlog rebalansa delno zmanjšuje sredstva za

sofinanciranje investicij, do katerih so občine upravičene po zakonu o

financiranju občin. Predlog dopolnitev zakona o interventnih ukrepih sredstev

ne zmanjšuje, pač pa v nekaterih primerih spreminja dinamiko plačevanja

zahtevkov, ki jih bodo občine izstavljale. Februarja so bile občine povabljene k oddaji Načrta

porabe za koriščenje deleža sredstev za sofinanciranje investicij v skladu z

določili 21. člena zakona o financiranju občin za leta 2011, 2012 in 2013.

Sklepe o znesku sofinanciranja za posamezne investicijske projekte ste izdajali

sproti.

Izdanim sklepom pa naj bi, po vključitvi projektov v Načrt razvojnih programov

proračuna RS, sledilo sklepanje pogodb z občinami, kar je trenutno po zadnjih

sklepih vlade zamrznjeno in bo odmrznjeno po sprejetju rebalansa proračuna v

državnem zboru.

Doslej je bilo izdanih 154 sklepov za projekte v 78 občinah v skupni vrednosti

15.885.265 evrov. Pogodb o sofinanciranju letos še niso sklepali, je pa že

sklenjenih 38 pogodb za večletne projekte iz prejšnjih let v skupni vrednosti

sofinanciranja 6.452.894 evrov. v dopisu, ki smo ga prejeli 14. julija, so pristojni pojasnili, da lahko občine na podlagi izdanih

sklepov pričnejo z aktivnostmi za izvedbo projektov, vendar jim sam sklep še ne

zagotavlja državnega sofinanciranja.  Za to namreč potrebujejo pogodbo in nanjo morajo

občine počakati, če nimajo zagotovljenih dovolj lastnih sredstev za plačilo

naročenih del, saj bodo  po odmrznitvi

državnega proračuna pogodbe sklenjene, sredstva pa bodo zagotovljena v

pričakovani višini. Le dinamika izplačil bo prilagojena določbam zakona o

interventnih ukrepih.

V primeru že sklenjenih 38 pogodb za večletne

projekte iz prejšnjih let v skupni vrednosti sofinanciranja 6.452.894 evrov pa

občine poslujejo normalno. Torej vložijo zahtevke, država pa jih jim  tudi izplača, saj je po trenutnih sklepih

vlade zamrznjeno zgolj prevzemanje novih obveznostih, razen izjem, samo

izvrševanje proračuna pa poteka normalno. Torej teh 6.452.894 evrov lahko

izplačate nemoteno, za morebiten drugačen pristop ni pravne podlage.

Zanimalo nas je tudi kakšen pristop bodo pristojni zavzeli v delu

za katerega že sedaj vedo, da bodo obveznosti lahko prevzeli in tudi

izplačali v letošnjem letu okoli 19 milijonov evrov, saj je vlada v sklepih

določila, da se določene obveznosti lahko prevzemajo izjemoma na podlagi

predhodnega soglasja ministrstva pristojnega za finance.

Prosili smo, da na tem

področju pristojni stopijo občinam naproti in jim pomagajo, da  bodo sredstva porabljena. Prosili smo tudi,

da v tem delu skušajo aktivnosti pospeševati in ne čakati na morebitno

nesprejetje /sprejetje  državnega

proračuna.

* * *


< POJASNILO SVLR - PRI SOFINANCIRANJU INVESTICIJ OBČINAM GRE LE ZA ZAMIK IZPLAČIL V PRIHODNJE LETO