26.01.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

RAZPRAVA O PRENOVI POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA V DRŽAVNEM ZBORU

Ljubljana, 26. januarja - DZ se je seznanil s predlogom novel dveh zakonov s področja javnega naročanja, v katera vlada vnaša določbe iz evropske direktive o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. V poslanskih skupinah novosti podpirajo in si obetajo bolj učinkovito ter transparentno javno naročanje, predvsem pa izboljšanje plačilne discipline.


Državna sekretarka na ministrstvu za finance Helena Kamnar je kot najpomembnejšo novost predlogov novel zakona o javnem naročanju in zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem in transportnem področju ter na področju poštnih storitev izpostavila spremembe pri postopkih oddajanja t.i. naročil male vrednosti. Prag za blago in storitve se zvišuje z 10.000 na 20.000 evrov, za gradnje pa z 20.000 na 40.000 evrov, je povedala ter napovedala še ukinitev postopka zbiranja treh ponudb.

 

Po novem bo namreč tudi v primeru naročil male vrednosti obvezna objava na portalu javnih naročil. Vlada je takšno ravnanje uvedla že lani in rezultati so bili po besedah Kamnarjeve dobri, zato misli, da bo ta rešitev pomenila pomembno izboljšanje sistema, zlasti z vidika odpiranja konkurence in zniževanja cen.

 

Z vidika izboljšanja plačilne discipline je pomembna novost obveza, da se razmerje med glavnim izvajalcem in podizvajalcem jasno uredi, tako v smislu vrste posla kot rokov njihove izvedbe in plačil. Poleg tega bo naročnik lahko neposredno plačal podizvajalcu.

 Borut Sajovic (LDS) je novost pozdravil z besedami, da bo "leto, v katerem živimo, poleg drugih težav zagotovo zaznamovala tudi težava na področju gradbenega sektorja", zato naj bi s predlaganimi spremembami dosegli, da bodo tisti, ki delo opravijo pošteno in kakovostno, tudi pošteno nagrajeni.

 

Z novelama zakonov se ureja tudi seznam ponudnikov z negativnimi referencami. Na seznam se bo po zaključenem postopku prekrška, ki ga bo vodila državna revizijska komisija, vpisalo ponudnike, ki so podali neresnične izjave. 

Po novem bo lahko naročnik po oddaji javnega naročila odstopil od podpisa pogodbe, če predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali zanj nima več zagotovljenih sredstev. Slednja možnost se zdi poslancem SDS nerazumljiva, saj mora naročnik, sredstva prej okvirno opredeliti v proračunu in ima torej denar zagotovljen. Medtem ko je zdaj v primeru ekonomsko najugodnejše ponudbe določeno, da mora biti delež cene ne glede na vrsto in vrednost ostalih meril najmanj 60-odstoten, pa se z novelama zakonov ta določba odpravlja, določitev meril ter s tem povezano odgovornost pa prepušča naročniku samemu.

Radovanu Žerjavu (SLS) se je zdela ta rešitev sporna, saj se lahko zgodi, da se cena sploh ne bo upoštevala, nasprotoval ji je tudi Zvonko čŒernač (SDS). "S tem se odpirajo možnosti za koruptivna in klientelistična dejanja," je dejal.

 

Kamnarjeva je ukinitev fiksnega razmerja med ceno in drugimi merili pojasnila s sledenjem smernicam Evropske komisije, po katerih naj bi kakovost pri izbiri ponudnikov igrala bolj pomembno vlogo. Poleg tega bi morala imeti večjo težo pri izbiri ponudnika tudi okoljska merila. Trenutno je sicer cena izključno merilo pri izbiri ponudnika v primeru dobrih treh četrtin oddanih javnih naročil.


< Izbor Evropske destinacije odličnosti 2010 v Sloveniji