20.08.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE

Ljubljana, 20.08.2009 Vladna služba za lokalno samoupravo in regionalno politiko je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj potrdila 2. javni razpis za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture.


Ta je del postopkov priprave, preverb in potrjevanja instrumentov za izvajanje Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013. Javni razpis bo v petek, 21. avgusta, objavljen v Uradnem listu RS.
Namen razpisa je spodbujanje naložb v javno kulturno infrastrukturo v lasti občin do leta 2012 s sofinanciranjem investicij objektov javne kulturne infrastrukture občin ter odpiranjem novih delovnih mest na področju kulturne ustvarjalnosti in storitvenega sektorja. Za izvedbo razpisa je v vlogi posredniškega telesa odgovorno ministrstvo za kulturo.
Financirani bodo projekti, ki vključujejo celovito revitalizacijo, obnovo, rekonstrukcijo ali investicijsko vzdrževanje zgradb za izvajanje kulturnih dejavnosti s pripadajočo notranjo opremo.
Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša deset milijonov evrov. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskih letih 2010 in 2011.
Upravičenci do sredstev razpisa so izključno občine kot lastnice javne kulturne infrastrukture, ki je določena s sklepom pristojnega organa lokalne skupnosti skladno z zakonom o uresničevanju javnega interesa v kulturi in nastopajo kot investitorji.
Vlogo morajo upravičenci predložiti na vložišču ministrstva za kulturo ali jo poslati po pošti najkasneje do 5. oktobra.


< DVE NOVI LETALI ZA OBRAMBO PROTI TOČI V LETALSKEM CENTRU MARIBOR