09.06.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

RAČUNSKO SODIŠČE REVIDIRALO PODROČJE ZADOLŽEVANJA OBČIN

Ljubljana, 09. 06.09 - Računsko sodišče je v okviru revizije pravilnosti in smotrnosti poslovanja občin na področju zadolževanja, v katero je bilo vključenih deset občin, zaradi ugotovljenih sistemskih slabosti priporočilo ministrstvu za finance, naj izboljša uspešnost uravnavanja zadolževanja. Pri tem imajo v mislih predvsem okrepitev upravnega nadzora, ki ga kot pristojno izvaja finančno ministrstvo, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani povedal predsednik računskega sodišča Igor Ĺ oltes.


Ta nadzor bi po njegovih besedah okrepili z ustrezno aplikacijo, ki bo sprotna glede poročanja podatkov občin o stanju zadolženosti, tako zadolženosti občine same kot javnega sektorja v občini, torej podjetij, skladov, zavodov itd. Poleg tega bi bilo potrebno v to vključiti tudi blagovne kredite oziroma vse tisto, kar pomeni stanje dolga občine do posojilodajalcev. Med glavnimi slabostmi v sistemu, ki jih ugotavlja računsko sodišče, je namreč med drugim to, da v upravni nadzor niso vključena poroštva in blagovni krediti. Tveganje predstavljajo tudi ustanavljanje gospodarskih družb, ki se zadolžujejo namesto občine, in posredna zadolževanja s pomočjo izvajalcev investicij. Podatki pri četrtletnem poročanju so pogosto nepopolni in napačni, sistem poročanja pa ni podprt z računalniško aplikacijo. Problematika zadolževanja občin je po Ĺ oltesovih besedah zanimiva tema še posebej pred prihajajočimi lokalnimi volitvami, ko trend zadolževanja verjetno ne bo šel navzdol, ampak navzgor. Skupni dolg slovenskih občin in javnega sektorja na ravni občin je konec leta 2008 znašal 453 milijonov evrov. V letu 2008 izstopa povečanje skupne zadolžitve občin za 104 milijonov evrov oziroma za kar 54 odstotkov v primerjavi z letom prej. Pri tem računsko sodišče opaža trend zmernega naraščanja deleža občinskega dolga v javnem dolgu države, ki pa je bil kljub temu v letu 2007 še zanemarljiv, znašal je 2,6 odstotka. Ĺ oltes ob tem glede spreminjanja zakonodaje na področju zadolževanja pravi, da je splošen trend nižanje restriktivnosti ureditve, tako da je možno višje zadolževanje občin, predvsem pa pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine. Konec leta 2008 po podatkih finančnega ministrstva ni bilo zadolženih 44 občin, toda v 12 primerih so poročale o zadolženosti drugih pravnih oseb javnega sektorja občine, ker pomeni, da je le 32 občin ali 15 odstotkov nezadolženih. Pri tem računsko sodišče dodaja, da v podatkih manjkajo tudi blagovni krediti in zadolžitve v letu 2009, kar pomeni, da je končna številka verjetno nižja. "Zadolževanje lahko potisne občine v položaj, ko ne morejo izvajati svojega osnovnega poslanstva," je dejal Ĺ oltes ter poudaril, da občine po svoji funkciji niso profitne organizacije, ampak so namenjene ljudem. "Zato je pomemben upravni nadzor, da se lahko pravočasno ukrepa, ko se kazalci zadolženosti začnejo gibati nevarno navzgor," je povedal in dodal, da je lahko najbolj kritično prav leto pred volitvami. Ĺ oltes je izpostavil tudi problematiko projektov občin z naslova evropskih sredstev. Zakon o financiranju občin dopušča likvidnostno zadolževanje za projekte EU v višini odobrenih sredstev ter do prejema teh sredstev. Posledica tega zadolževanja in s tem zalaganja sredstev za projekte EU s strani občin je dražitev projektov zaradi same zadolžitve, projekti so poleg tega za po proračunu majhne občine prevelik zalogaj, to pa vodi v likvidnostne težave občin. Računsko sodišče je na to vprašanje že opozorilo, vlada pa se je odzvala, tako Ĺ oltes, s spremembami zakona o izvrševanju proračuna v letu 2009 in omogočila, da lahko občina prejme sredstva EU, torej iz samega državnega proračuna, dan pred dnevom plačila izvajalcu, če predloži popolno dokumentacijo 30 dni pred dnevom plačila. Računsko sodišče je sicer trem od skupno 10 v revizijo vključenih občin izreklo negativno mnenje o pravilnosti poslovanja na področju zadolževanja. To so občine Gornji Petrovci, Gornji Grad in Ĺ tore. Kuzma in Muta sta dobili mnenje s pridržkom, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Murska Sobota, Radlje ter Ĺ marje pri Jelšah pa pozitivno. Občina Ĺ tore si je na primer negativno mnenje prislužila zaradi sklepanja pogodb o zadolžitvi, finančnem najemu in prevzemu dolga brez soglasja ministrstva za finance, nezakonite poroštvene izjave in neplačevanja obveznosti do dobavitelja, ki jih je upnik prodal banki. Vse to je privedlo do tega, da se je občina poskušala reševati z najemanjem likvidnostnega dolga, pri čemer je dovoljeno stanje likvidnostnega dolga v letih 2006 in 2007 občutno presegalo dovoljene limite, je povedala vrhovna državna revizorka Mojca Planinšek. "Dovoljeni limit je pet odstotkov, medtem ko je v letu 2006 v občini Ĺ tore stanje dolga dosegalo kar 68 odstotkov zadnjega sprejetega proračuna," je dejala in dodala, da je občina podobno presegala dovoljene limite pri stanju dolga v 2007 in 2008 ter odplačilu dolga v 2007 in 2008. Zaradi vsega tega je občina v obdobju od 2003 do 2007 prejela pet sklepov o izvršbi, pri čemer se jih kar 42 odstotkov nanaša na posle, ki jih občina ne bi smela sklepati. Občina ima zaradi tega blokiran žiro račun. Negativno mnenje za Gornje Petrovce je posledica preseganja dovoljenih limitov pri likvidnostnem dolgu v 2006 in 2007, stanju dolga v 2007 in 2008 ter odplačilih dolga v 2007 in 2008; sklepanja pogodb o zadolžitvi, finančnem najemu, blagovnih kreditov, prevzemov dolga brez soglasja finančnega ministrstva; preseganja dovoljene višine poroštev ter dveh nezakonitih poroštvenih izjav. Zaradi tega je prišlo do sklepa o izvršbi in blokade žiro računa. V Gornjem Gradu pa je prišlo do preseganja dovoljenega stanja dolga v 2006 in 2007 ter devetih nezakonitih poroštvenih izjav. Zato je prišlo do sklepa o izvršbi in blokade žiro računa. Planinškova je še dejala, da sta Ĺ tore in Gornji Petrovci tudi po podatkih za leto 2008 prezadolženi, Gornji Grad pa ob upoštevanju izvršb na meji dovoljene zadolžitve oziroma ravno zaradi omejitve pri izvršbah verjetno niso presegli limita. Stanje dolga občine v Ĺ torah po oceni računskega sodišča presega proračun, v Gornjem Gradu in Gornjih Petrovcih pa ga skoraj dosega. Vse tri občine imajo še vedno izvršbe. Planinškova je kot verjetno edino možno rešitev za te občine omenila refinanciranje dolga, kot preventivo na splošno pa med drugim to, da bi se uveljavilo, da bi ministrstvo za finance izdajalo soglasja tudi za poroštva občin. Računsko sodišče od omenjenih treh občin zahteva tudi odzivno poročilo na danes predstavljeno revizijsko poročilo. Slednje sicer vsebuje tudi priporočila občinam za izboljšanje pri pravilnosti in smotrnosti poslovanja glede zadolžitve in pogodbenih razmerij, ki pomenijo zadolžitev. Ĺ oltes je glede posledic za odgovorne osebe pojasnil, da ne v zakonu o javnih financah ne zakonu o financiranju občin ni kazenskih določb za kršitve na področju zadolževanja za občino - v zakonu o javnih financah samo za posredne proračunske uporabnike. Med desetimi revidiranimi občinami po stanju na dan 31. decembra 2008 zaradi zadolžitve občine največ dolguje občan Gornjih Petrovcev, in sicer skoraj 1432 evrov ali 6,5-krat več, kot dolguje v povprečju zaradi dolga občine prebivalec Slovenije (222 evrov). Računsko sodišče se je sicer za revidiranje omenjenih deset občin odločilo na podlagi navedb iz medijev ter podatkov o stanju dolga in najemanju posojil.


< KONČANA JAVNA OBRAVNAVA ZELENE KNJIGE ZA NACIONALNI ENERGETSKI PROGRAM