04.06.2014 Starost: 9 let

PRVO POSVETOVANJE O NOVEM NACIONALNEM STANOVANJSKEM PROGRAMU

Ljubljana, 4. 6. 2014 - S posvetom z naslovom Nova stanovanjska politika - med potrebami in zmožnostmi se je v Ljubljani začelo javno posvetovanje o novem Nacionalnem stanovanjskem programu. Javna razprava o tem dolgo pričakovanem dokumentu bo trajala do septembra 2014, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in prostor.


S posvetom so želeli na ministrstvu že na samem začetku razprave o nacionalnem stanovanjskem programu v širšem krogu deležnikov obravnavati kompleksne izzive pri reševanju stanovanjskega problema. Prepričani so namreč, da je reševanje stanovanjskega vprašanja odvisno od prepleta različnih dejavnikov, kot so ekonomski, socialni in prostorski.

 

K ustreznemu oblikovanju in uspešnemu vodenju stanovanjske politike zato po oceni ministra, ki opravlja tekoče posle, Sama Omerzela prispevata usklajenost različnih politik in koordinirano izvajanje aktivnosti različnih deležnikov na raznih ravneh.

 

Udeleženci posveta so sicer podprli oblikovanje platforme za nadaljevanje procesa javnega posvetovanja, ki jo bo koordiniralo ministrstvo. Posvetovanje bo predvidoma trajalo do septembra, že dolgo časa pričakovani sprejem novega stanovanjskega programa pa bo počakal na novo vlado.

Novi koncept nacionalnega stanovanjskega programa bo temeljil na treh ključnih postavkah. Prva bo oblikovanje dolgoročnih strateških ciljev stanovanjske politike, druga bo priprava srednjeročnega programa izvajanja projektov na tem področju, tretja pa bo akcijski načrt za izvajanje projektov v obdobju 2015-2020, katerih dinamika bo odvisna od proračunskih okvirjev.

 

Predviden je tudi mehanizem za izvajanje, spremljanje in nadzor nad izvajanjem nacionalnega programa, ki bo vključeval Stanovanjski sklad RS, lokalne skupnosti in nevladne organizacije.

 

Strateški cilji nacionalnega stanovanjskega programa so že večkrat slišani. Gre za zagotavljanje uravnotežene ponudbe primernih stanovanj, lažjo dostopnost do stanovanj, gradnjo kakovostnih in funkcionalnih stanovanj ter spodbujanje večje stanovanjske mobilnosti prebivalstva.

 

Srednjeročni programski del programa temelji na štirih stebrih. Za aktivacijo obstoječega stanovanjskega fonda se predvidevajo ukrepi za večjo varnost najemnih razmerij in vzpostavitev javne službe za najemniško upravljanje.

 

S prenovo zakonodaje, uvedbo novih mehanizmov in davčnimi ukrepi naj bi se zagotovilo hitrejše reševanje sporov, podaljšalo ročnost najema ter spodbudilo zakonito oddajanje stanovanj. Javna služba pa naj bi vzpostavila večje zaupanje med najemniki in najemodajalci.

 

Za večjo dostopnost do stanovanj za ranljive skupine prebivalstva se predvideva priprava nove politike najemnin, pri čemer naj bi se postopno odpravila neprofitna najemnina in uvedel stanovanjski dodatek. Načrtuje se še oblikovanje jamstvene sheme za mlade kot pomoč pri reševanju stanovanjskega problema in sheme namenskih stanovanj ter ukrepe za primerno bivalno okolje za starejše.

 

V okviru stebra prenove stanovanjskega fonda se predvideva spodbujanje energetske prenove stanovanjskih stavb, tudi s spremembo zakonodaje na področju rezervnega sklada v večstanovanjskih stavbah, funkcionalne prenove enostanovanjskih stavb, med drugim s poenostavitvami na področju gradbene zakonodaje in celovite prenove stanovanjskih sosesk.

 

Četrti steber pa predvideva gradnjo stanovanj tam, kjer je potreba po njih največja. Predvidevata se aktivna zemljiška politika za spodbujanje stanovanjske gradnje in gradnja javnih najemnih stanovanj. 

 


< MESEČNI UTRIP MAJ 2014