27.08.2020 Starost: 2 let

PRVIČ SE JE SESTALA DELOVNA SKUPINA ZA OBRAVNAVO ROMSKE PROBLEMATIKE

Ljubljana, 27. 8. 2020 - Na Ministrstvu za notranje zadeve so se na svojem prvem sestanku sesetali člani Delovne skupine za obravnavo romske problematike, katero je Vlada RS ustanovila 23. julija 2020, sestavljajo pa jo predstavniki državnih organov, samoupravnih lokalnih skupnosti in sveta romske skupnosti.


Člani delovne skupine so med najbolj prepoznavne problemske sklope uvrstili:

  • zaposlovanje Romov in socialni transferji,
  • izobraževanje Romov,
  • odsotnost učinkovitosti generalne prevencije kaznovalne politike,
  • urejanje prostora, varstvo okolja in financiranje občin.

Za obravnavo posameznih problemskih sklopov so bile oblikovane strokovne skupine z zunanjimi strokovnjaki (med drugimi s predstavniki osnovne šole, civilne iniciative, vrhovnega državnega tožilstva, finančne uprave), ki bodo takoj začele z delom in oblikovale predloge rešitev.

Državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve dr. Anton Olaj je povedal, da so v delovni skupini sklenili tudi, da »se nov Nacionalni program za Rome za obdobje 2021–2030 ob dodatnem angažiranju vladnega Urada za narodnosti oblikuje tako, da bo imel merljive cilje in bo mogoče ažurno spremljati učinkovanje zastavljenih ukrepov in jih po potrebi sprotno dopolnjevati«. Med ključnimi kratkoročnimi cilji s področja notranjih zadev je izpostavil večje proaktivno delo policije v romskih naseljih. 

Član skupine župan Občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič je pozdravil današnji korak naprej k reševanju romske problematike. Povedal je: »Prvič smo sedeli v forumu državnih sekretarjev tistih ministrstev, ki so po našem mnenju najbolj poklicani, zato da se kohabitacija in vključevanje Romov v našo skupnost zagotovi na nek inkluziven način«. V lokalni skupnosti si želimo samo to, da bomo vsi živeli v miru in sožitju. To ta trenutek žal ni možno, mislim pa, da imamo dobro osnovo, da to lahko dosežemo v sorazmerno kratkem času.«

Jožef Horvat Sandreli, predstavnik Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, je pa je po koncu seje povedal, da je delo delovne skupine usmerjeno k izboljšanju položaja romske skupnosti. Poudaril je, da je "zelo pomembno razumeti, da v slovenskem prostoru živijo različne skupine romske skupnosti, ki imajo tudi različne težave, da so stanja in položaj romske skupnosti v različnih okoljih drugačna. Torej jugovzhodni del, Prekmurje, mesta - to je treba vzeti kot različne situacije. Bolj učinkovito je treba reševati aktualne težave, tudi na področju izobraževanja, sociale, zaposlovanja, bivanjskih razmerr." Opozoril je še, na pravice in odgovornost na vseh straneh.

* * *

 

 


< PREDVIDENI INŠPEKCIJSKI NADZORI NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POJAVU EPIDEMIJE OZ. PANDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI PRI LJUDEH NA OBČINAH