25.08.2016 Starost: 6 let

PRVI USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE FINANCIRANJA OBČIN V 2017 IN 2018

Ljubljana, 25. 8. 2016 – Na Ministrstvu za finance je bil danes prvi usklajevalni sestanek glede financiranja občin v letih 2017 in 2018.


Izhodišča Ministrstva za finance za financiranje občin v 2017 in 2018, ki so nam jih posredovali že v gradivu za sestanek:

-          višina povprečnine 524 evrov v 2017 ter 530 evrov v 2018,

-          sredstva za sofinanciranje investicij: enako kot v letu 2016, torej 2 % primerne porabe ter 3 % povratnih sredstev (enaki pogoji kot za sredstva v 2016),

-          odvzem presežka nad primerno porabo.

 

Vodstva združenj občin so opozorila, da je naše izhodišče z Zakonom o financiranju občin določena višina povprečnine, katerega izračuna sicer še nismo prejeli in pozvali, da ga ministrstvo pripravi, sicer pa zahtevali vsaj 536 evrov. Kot je povedala državna sekretarka Mateja Vraničar Erman, nekaj manevrskega prostora imajo: ker je pričakovati boljši javnofinančni položaj, za leto 2018 pristajajo na povprečnino 536 evrov, za leto 2017 pa bodo izračun, koliko se lahko približajo, pripravili do naslednjega sestanka.

 

MF predlaga tudi spremembo formule o delitvi sredstev primerne porabe. Kot so pojasnili, se daje večji poudarek številu najmlajših in najstarejših prebivalcev. Predsednik ZOS je opozoril, da je nesprejemljivo spreminjanje Zakona o financiranju občin z zakonom o izvrševanju proračunov, prav tako pa opozoril na zavajanje, saj se najbolj spreminja utež glede števila prebivalstva. Ministrstvo za finance smo pozvali k pripravi izračunov primerne porabe po novi formuli.

 

MF predlaga, da investicijski transfer ostane v enaki obliki kot v letu 2016. ZOS zahteva zvišanje sredstev za sofinanciranje investicij, saj so z njegovim zmanjšanjem najbolj prikrajšane najšibkejše občine.

 

Ministrstvo za finance predlaga tudi spremembo Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine. Črtali naj bi se določeni podprogrami.  Udeleženci sestanka smo se strinjali, da je uskladitev pravilnika smiselna, zato bo vsako združenje imenovalo enega predstavnika, ki bo sodeloval v delovni skupini, ki bo nadaljevala delo na pravilniku, ne bo pa več pogovorov o pravilniku v okviru pogajanj o povprečnini.

 

Obravnavane so bile še nekatere druge teme, med drugim se v ZIPRS1718 prenaša določba o sprejemanju občinskih odlokov za NUSZ, državna sekretarka pa je opozorila, da se pripravljajo posebna priporočila, ki naj bi bila občinam v pomoč pri urejanju NUSZ. Predviden je tudi sestanek med občinami in FURS, na katerem naj bi bilo govora o sklenitvi pisnega protokola med občinami in FURS v zadevah glede NUSZ, predvsem glede čiščenja podatkov in urejanja posameznih vprašanj, pritožb. Župani so še opozorili, da je težava, ker občine niso stranka v (davčnem) postopku, prav tako pa občine nimajo vpogleda v seznam dolžnikov iz naslova NUSZ.

 

V ZIPRS1718 bo vnesena tudi določba, ki bo omogočila uporabo investicijskega transfera za upravljanje z dolgom občine, ter določba, ki daje možnost dodatne zadolžitve občine v primeru obveznosti plačila finančne korekcije za investicije, sofinancirane iz EU sredstev.

 

 


< PREDLOG ZA PRENOS NADZORA NAD PREPOVEDJO KAJENJA OBČINSKIM REDARJEM