23.10.2012 Starost: 8 let
Kategorija: Novice

PRVI SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO ZUJFO

Ljubljana, 22. 10. 2012 – V okviru Ministrstva za pravosodje in javno upravo imenovana delovna skupina za pripravo in uskladitev Predloga zakona za uravnoteženje javnih financ občin se je sestala na prvem sestanku. Pregledala in  preučila je predloge (združenj) občin, ki naj se vključijo v predlog občinskega ZUJF-a.


 

 

Delovno skupino sestavljajo predstavniki Ministrstva

za pravosodje in javno upravo, Ministrstva za finance ter Skupnosti in

Združenja občin Slovenije, vodja skupine je Nevenka Vratanar.

Najprej je bila predstavljena finančna ocena že

uveljavljenih zakonov: na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov

in drugih je ocena prihrankov na okoli 5 milijonov evrov, ZUJF na področju plač

županov, podžupanov in članov občinskih svetov na 11 milijonov, ZUJF glede plač

v vrtcih skoraj 9 milijonov, celotna masa plač za ostale javne uslužbence 18

milijonov – ocena skupnih prihrankov znaša 46,8 milijonov evrov.

Delovna skupina je pregledala predloge sprememb, ki

sta jih pripravili združenji občin ter odzive ministrstev na predlagane

spremembe.Predlogi na področju sistema plač v javnem sektorju ne bodo vključeni v ZUJFO, saj

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo pripravlja večjo spremembo plačnega sistema,

za katerega so tudi že pripravljena izhodišča.

Pripravljena je sprememba Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,

s katerim se bo odpravila odplačnost služnosti med državo in občinami. Sicer je

bila že sprejeta novela omenjenega zakona, ki določa, da pri prenosu državnega

premoženja na občine in obratno ni potrebno več ugotavljati javnega interesa.

Je pa javni razvojni interes za prenos premoženja še vedno prisoten v Zakonu o

spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, zato so člani delovne skupine predlagali,

da se spremeni tudi ta zakon.

Predlagana je sprememba Zakona o zemljiški knjigi, po kateri bi občine dobile pooblastilo

za pretvorbo zasebnih listin v elektronsko obliko in hrambo originalnih listin

do dokončnosti zemljiško knjižnega sklepa. Po zagotovilih ministrstva je

predlog novele zakona pripravljen, prihranek na podlagi te zakonske spremembe

je ocenjen na dva milijona evrov.

S spremembo Zakona

o socialnem varstvu se predlaga ukinitev splošnega sofinanciranja pomoči na

domu, prejemanje pomoči naj bo odvisno od socialnega statusa prejemnika pomoči,

tako kot to velja za ostale socialno varstvene pravice. Na predlog se je

odzvalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter pojasnilo, da

pripravljajo spremembo zakona za prihodnje leto, učinek katere naj bi bil 20

milijonov evrov prihranka. čŒlani delovne skupine so poudarili, da se ukrep

kljub napovedani zakonski spremembi lahko vključi v ZUJFO, saj gre za začasen,

interventen poseg v zakon. Predlaga se sprejetje Zakona o dolgotrajni oskrbi in s tem sistemske ureditve področja.

Spremembe področja

predšolske vzgoje in šolskega sistema so nujne za prihranke na občinski

ravni. Pristojno ministrstvo predlaga, da se z interventnim zakonom v to

področje začasno ne posega, ker je potrebno usklajevanje s sindikati, imajo pa

predloge sprememb predpisov pripravljene. V tem sklopu se predlaga ukinitev

brezplačnega prevoza za vse prvošolce, spremembe normativov na področju

prostorskih kvadratur v vrtcih, šolah, normativov in standardov na področju

igral, normativi kadrovske zasedbe, organizacija oddelkov itd. Na področju

šolstva se predlaga tudi spremembo sestave svetov zavodov na način, da imajo

občine kot ustanovitelji vsaj polovico članov

.Predlaga se, da se spremeni Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju na način,

da se financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja prenese na državo. S

prenosom odločanja o pravici na centre za socialno delo so občine ostale le še

plačniki.

Zakon o

zaščiti živali je že v

državnozborskem postopku, občinam pa bo dana možnost uvedbe taks.

Uredba o

metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih

služb varstva okolja je v postopku

sprejemanja.

Predlaga se sprememba Zakona o vodah, po katerem naj se prenese obveznost izdelave

poplavnih študij za porečja nazaj na državo.

Zakon o

prostorskem načrtovanju je bil že

noveliran, predlaga se še ukinitev lokacijske informacije, saj le-ta presega

raven informacije, potrebno je namreč preveriti izvedbene akte, varstvene

režime, kar pomeni ogromno dela, ki pa ni plačano. Enaka težava obstaja glede

stroškov občin pri izdaji potrdil o namenski rabi zemljišč, zato se predlaga

uvedba upravne takse za izdajo potrdila. Predlaga se tudi, da se komunalni prispevek opredeli kot storitev in ne kot davčna dajatev,

kar posledično pomeni, da si občina lahko povrne DDV od investicij, na katere

se obračuna komunalni prispevek (ceste, pločniki, javna razsvetljava…), kot to

že sedaj velja za kanalizacijo in vodovod. Kot je bilo ugotovljeno, ministrstvo

predlog pozna, bo pa to problematiko potrebno obravnavati skupaj z Davčno

upravo RS.

Za varčevanje na področjih, ki jih pokriva Zakon o varstvu kulturne dediščine, bi

bile potrebne večje sistemske spremembe, zato ureditev tega v ZUJFO ni

primerna. Predlaga se  spremembe Zakona o

knjižničarstvu, kjer se naj poenotijo delovni pogoji in ureditev glede

direktorjev z ostalimi javnimi zavodi,  določba

glede odstotka letnega nakupa knjig naj se spremeni na način, da bo bolj

fleksibilen.Opozorjeno je bilo na ogromne stroške občin na

področju arheologije in nujnost

sprememb na tem področju.

Spremeni naj se 9. člen Zakona o financiranju občin,

po katerem naj imajo občine možnost predpisa občinske takse za uporabo javnih

površin – predlaga se splošna dikcija. Sedaj je namreč to omejeno  z namenom prirejanja razstav in zabavnih

prireditev.

Glede sprememb mrliške pregledne službe (obdukcij,

mrliških ogledov), ki so urejene v Pravilniku

o pogojih in načinu opravljanja mrliške pregledne službe, je pristojno

ministrstvo zavrnilo predlagane spremembe.

Predlaga se sprememba izvajanja programa javnih del na

način, po katerem bi bilo izvajanje bolj učinkovito.

Z namenom poenostavitve postopkov za manjša naročila

naj se spremeni Zakon o javnem naročanju:

znesek za javna naročila majhne vrednosti naj se za gradnje vrne na znesek

80.000 evrov, za storitve na 40.000 evrov.

Obveznost zagotovitve prisotnosti nujne medicinske

pomoči na javnih prireditvah, ustreznega števila redarjev, ki v primerih večjih

prireditev ne morejo biti več gasilci… - posledica teh zahtev so višji stroški

prireditev.

Predlagane so tudi spremembe na področju normativov

pri opremljanju gasilcev,načrti zaščite in reševanja so preveč

podrobni, kar obremenjuje tudi gospodarstvo. Predlaga se poenostavitev.

Spremeni naj se Zakon o meroslovju, po katerem naj se obdobje za zamenjavo

vodovodnih števcev poenoti vsaj z garancijsko dobo števcev.

Predlagajo se tudi 

spremembe zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti, zakon o

varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami glede obveznosti graditve

zaklonišč, spremeni naj se zakon o agrarni skupnosti na način, da se odpravi

blokade za možnost  gradnje v javnem

interesu.

Poenostavi in pospeši naj se prenos stavbnih zemljišč

s Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov

na občine, in sicer na način, da se vsa skladova zemljišča, ki so oziroma bodo

postala stavbna zemljišča na podlagi OPN, postanejo last občin.

Te in še nekatere druge predloge sprememb je delovna

skupina pregledala, določeni predlogi bodo dopolnjeni, konkretizirani, nato se

bo oblikoval predlog zakona za uravnoteženje javnih financ.

***


< NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 22.-26.10. 2012