18.02.2017 Starost: 5 let

PRVA SEJA PREDSEDSTVA ZOS V 2017

Ljubljana, 17. 2. 2017 - Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je sestalo na prvi redni seji v letu 2017. Obravnavani so bili predlog novele Zakona o financiranju občin, predlog novega Zakona o javnih financah in predlog novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma. Predsedstvo je pregledalo poročilo o delu in zaključni račun združenja za leto 2016 ter začrtalo program dela za 2017.


ZOS je ob zaključku javne obravnave  Ministrstvu za javno upravo posredoval besedilo pripomb na predlog  novele ZFO-1, potrjenih na januarski dopisni seji predsedstva. Člani predsedstva so bili seznanjeni z vsebino pogovorov na MJU dva dneva pred tem, ko je bila obravnavana določba o sofinanciranju skupnih občinskih uprav. Glede slednjega je bilo izraženo nasprotovanje že prvotnemu predlogu, problematična so tudi izhodišča nove rešitve. ZOS ne pristaja na rešitve, ki bi zmanjševali obseg sofinanciranja skupnih občinskih uprav.  Župani so ponovno opozorili, da je glavni problem financiranja občin prenizka povprečnina in da se ta težava ne more reševati s spreminjanjem formule izračuna primerne porabe in prerazporejanjem sredstev med občinami. Predsedstvo ZOS zato nasprotuje predlogu novele ZFO-1.

 

Predsedstvo ZOS se je seznanilo s postopkom usklajevanja Predloga zakona o javnih financah ter z določbami, ki so še vedno sporne in neusklajene z občinskimi združenji. Zaradi številnih določb, ki bodo povečale obseg dela ter otežile poslovanje občinam, zahtevamo ponovno usklajevanje predloga zakona, da se poišče ustrezne rešitve spornih določb.

 

Predsedstvo ZOS se je seznanilo tudi z novostmi Predloga zakona o spodbujanju razvoja turizma ter s pripombami nanj, ki jih je pripravil pristojni odbor združenja, in jih ob koncu javne obravnave posredovale pripravljavca predpisa.

 

Predsedstvo ZOS se je seznanilo z informacijo, da se bo spreminjal Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. V ZOS zato pozivamo k prilagoditvi programskih dokumentov finančne perspektive 2014-2020 na način, da se zagotovijo sredstva za investicijske potrebe lokalnih skupnosti. Poudarjeno je bilo, da morajo biti razvojna sredstva občinam na voljo neposredno, torej brez določanja obsega sredstev in ciljev znotraj resornih politik, sredstva naj se občinam razporedijo glede na indeks razvoja regij  po regijah ter se v ta namen tudi izvede teritorialni dialog glede porazdelitve sredstev.

 

Na seji sta bila obravnavana tudi Predlog poročila o delu ZOS v letu 2016 in Predlog programa dela za leto 2017. Združenje je uspešno zaključilo leto 2016 tako s programskega kot finančnega vidika in bo s stabilnim delom, ki bo kot vsako leto nadgrajeno, nadaljevalo tudi v letošnjem letu. Oba dokumenta je predsedstvo potrdilo in poslalo v dokončno potrditev skupščini ZOS.

 

 

 


< 122. REDNA SEJA VLADE RS