18.05.2012 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

PROTIKORUPCIJSKA KOMISIJA SPREJELA SISTEMSKO NAČELNO MNENJE IN PRIPOROČILO GLEDE SPREMINJANJA PROSTORSKIH AKTOV

Ljubljana, 18. 5. 2012 - Komisija za preprečevanje korupcije je na seji 10. 5. 2012 sprejela Sistemsko načelno mnenje in priporočilo št. 2/2012, ki se nanaša na vsebinsko spreminjanje prostorskih aktov z redakcijskimi oziroma tehničnimi popravki na lokalni ravni.


 

 

V sistemskem načelnem mnenju komisija ugotavlja, da ravnanje

odgovornih oseb občin, ki v nasprotju z Zakonom o prostorskem načrtovanju

vsebinsko spreminjajo in sprejemajo popravke prostorskih aktov z uporabo

instituta tehničnih oziroma redakcijskih popravkov, obveznih razlag ali drugih

instrumentov, ki niso namenjeni oziroma ne dovoljujejo vsebinskega posega v

prostorske akte, predstavlja izrazito tveganje za neetična in nezakonita

ravnanja; kadar je s tem investitorjem omogočena pridobitev neupravičene

neposredne ali posredne koristi, pa tako ravnanje izpolnjuje tudi znake

korupcije iz prve točke 4. člena ZIntPK.

Kot primer je komisija izpostavila

"obvezno razlago" odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini

Divača, po kateri je bila v naseljih Divača in Senožeče namesto enonadstropnih

stanovanjskih objektov dopustna gradnja štirinadstropnih stanovanjskih objektov

pod pogojem, da s tem soglaša občinski svet. Ustavno sodišče je leta 2009

odločilo, da je takšna dopolnitev prostorskega akta v neskladju z zakonom.

Takšna praksa se je začela pojavljati v času

gradbene konjunkture, ko so občine v želji po izvedbi investicij in

privabljanju investitorjev skušale omogočiti tudi gradnje, ki jih veljavni

prostorski akti niso dopuščali. Ker je postopek spremembe prostorskih aktov

predolg, so se začele posluževati obveznih razlag in tehničnih popravkov prostorskih

aktov, ugotavljajo v Direktoratu za prostor.

V tej zadevi je komisija Vladi RS posredovala priporočilo, v

katerem je zapisala, naj pristopi k pripravi zakonodajne rešitve, ki bi

lokalnim skupnostim zgolj na podlagi vnaprej določenih jasnih kriterijev

omogočala izvedbo manjših vsebinskih sprememb prostorskih aktov po krajšem

postopku, pri čemer mora biti zadoščeno tudi zahtevam po čim večji

transparentnosti in ključnim osnovnim elementom ter načelom priprave

prostorskih aktov, kot jih predvideva veljavna področna zakonodaja.

Celoten dokument komisije lahko preberete TU.< SEJA VLADE