04.10.2021 Starost: 1 let

PRORAČUNSKI PRIROČNIK ZA OBČINE ZA LETI 22 IN 23

Ljubljana, 4.10.2021 - Ministrstvo za finance je pripravilo in posredovalo občinam Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine. Glavne makroekonomske okvire razvoja Slovenije, ki izhajajo iz Jesenske napovedi, so podane v prilogi 1 Priročnika. Ti podatki so podlaga tudi za pripravo proračunov občin za leti 2022 in 2023 in za sestavo navodila za pripravo proračuna občine za neposredne uporabnike, ki ga mora za finance pristojen organ občinske uprave posredovati vsem neposrednim uporabnikom občinskega proračuna.


V letošnjem Priročniku glede same sestave proračuna sicer ni bistvenih novosti, so pa dodane vsebine, ki se nanašajo tudi na izvrševanje proračuna in nekatere novosti v letu 2021, ki bistveno vplivajo na pripravo proračunov za naslednja leta. Nekatere vsebine so premaknjene v priloge, ki jih je zato več, v posameznih poglavjih pa še vedno opozarjamo na vsebine, ki izhajajo iz ugotovitev pri pregledu proračunov občin.

Na nekaterih mestih v Priročniku navajajo aktivne povezave do sprejetih in objavljenih dokumentov (Obrazložitev programske klasifikacije izdatkov, Navodila za pripravo proračuna v aplikaciji APPrA-O, Priročnik za uporabo aplikacije APPrA-O, Metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih, Pogosta vprašanja pri urejanju podatkov v NRP), ki lahko še pripomorejo h kvalitetnejši pripravi proračuna.

 

Ker bodo leta 2022 v občinah volitve na ministrstvu izpostavljajo, da lahko, na podlagi 56. člena Zakona o

izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21), občine proračun za dve leti pripravljajo in sprejemajo tudi zunaj mandatnega obdobja, za katerega je občinski svet izvoljen. Enako določbo vsebuje tudi predlog Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023. V letu 2021 občine tako lahko predložijo občinskemu svetu v sprejem proračuna za leti 2022 in 2023.

 

Povprečnina za leti 2022 in 2023 je na podlagi sklenjenega Dogovora med reprezentativnimi združenji občin in Vlado RS, v predlogu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 določena v višini 645 eurov za leto 2022 oziroma 647 eurov za leto 2023. O predhodnih podatkih o dohodnini in finančni izravnavi boste občine obveščene do 15. oktobra 2021, o končnih podatkih pa po sprejemu predloga ZIPRS2223.

P r o r a č u n s k i  p r i r o č n i k  z  v s e m i  p r i l o g a m i  j e  objavljen tudi na Portalu GOV.si:

https://www.gov.si/teme/financiranje-obcin/.

PRORAČUNSKI PRIROČNIK SI LAHKO OGLEDATE TUDI TU.


< NOVE SMERNICE GLEDE PREVERJANJA PCT POGOJEV ZA UPRAVLJAVCE IN POSAMEZNIKE