02.10.2013 Starost: 7 let

PRORAČUNSKA SEJA VLADE RS - DOLOČENA POVPREČNINA IN VIŠINA INVESTICIJ OBČINAM

Vlada RS je na 26. redni seji, ki je bila v ponedeljek, 30. 9. 2013, med drugim sprejela Proračunski memorandum za leti 2014 – 2015, določila Predlog sprememb proračuna RS za leto 2014 in Predlog proračuna RS za leto 2015 ter določila besedilo predloga Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015. Slednji določa tudi višino prihodkov občin - povprečnino in investicijski transfer.


Predlog Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015

Osnovni cilj zakona je uzakoniti rešitve, ki bodo omogočile tekoče in nemoteno izvrševanje sprejetega proračuna. Predlog zakona ne uzakonja posebnih načel ali temeljnih proračunskih principov, saj so ta opredeljena v Zakonu o javnih financah. Tem načelom predlog zakona tudi sledi, prav tako pa sledi tudi ostali ureditvi, kot jo postavlja ZJF. Predlagani zakon vsebuje vse vsebine in druge elemente, ki jih določa ali predvideva ZJF, hkrati pa omejuje posamezne izdatke, ki predstavljajo zajeten del proračuna. V skladu z navedenim določa obseg zadolževanja in dovoljenih poroštev države, ter obseg zadolžitve javnega sektorja na ravni države v posameznem letu. Ureja tudi posebna pooblastila vladi in ministrstvu, pristojnemu za finance, za izvrševanje proračuna za leti 2014 in 2015. V tem okviru so določena različna pooblastila, pomembna predvsem za zadolževanje Vlade v okviru fiskalnega stabilizatorja. Predlagani zakon določa tudi obseg obveznosti, ki jih lahko uporabniki prevzemajo v tekočem letu in ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, prav tako pa tudi druge vsebine, za katere ZJF in drugi zakoni predvidevajo, da morajo biti urejeni v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna.

Glede na to, da je za izhod iz krize potrebno poleg ukrepov za oživitev gospodarske rasti, nujno sprejemati tudi ukrepe za konsolidacijo javnih financ, tudi predlagani zakon vsebuje ukrepe za zmanjšanje javnofinančnih odhodkov.

Določbe predloga ZIPRS glede povprečnine in investicij po 21. členu ZFO-1:

45. člen
(povprečnina in financiranje nalog in programov glavnega mesta)

Povprečnina, ki pripada občinam v skladu z ZFO-1, znaša:

-          Za proračunsko leto 2014: 536,00 eurov,

-          Za proračunsko leto 2015: 525,00 eurov, pri čemer je upoštevana obveznost zniževanja izdatkov proračunov v prihodnjih letih zaradi uveljavitve fiskalnega pravila.

46. člen
(zagotavljanje sredstev občinam za sofinanciranje investicij)

(1)   Ne glede na 142. člen ZUJF se v letu 2014 del sredstev za sofinanciranje investicij občin zagotavlja v višini 2% skupne primerne porabe občin.

(2)    Ne glede na drugi odstavek 21. člena ZFO-1 se v letu 2015 del sredstev za sofinanciranje investicij občinam zagotavlja v višini 2% skupne primerne porabe občin.

(3)    Ne glede na 21. Člen ZFO-1 se v letu 2014 in 2015, iz državnega proračuna ne zagotovi sredstev za sofinanciranje investicij tisti občini, ki zamuja z dinamiko črpanja odobrenih sredstev strukturne in kohezijske politike za več kot šest mesecev in  je iz tega razloga utemeljeno pričakovati, da projekta ne bo mogoče zaključiti do roka, določenega za dokončanje projekta.

Tisti občini, ki ne zagotovi vračila namenskih sredstev EU ali namenskih sredstev donacij finančnih mehanizmov v skladu s 33. členom tega zakona, do vračila teh sredstev, pravica do sredstev za sofinanciranje investicij po 21. členu ZFO-1, ne pripada.


Prehodna določba

76. člen
(sredstva a sofinanciranje investicij občin v letu 2015)

Ne glede na prvi in drugi odstavek 46. člena zakona se v letih 2014 in 2015 občinam zagotovi del sredstev za sofinanciranje tistih projektov, ki so že v teku in za katere imajo občine na dan uveljavitve tega zakona že sklenjene pogodbe z izvajalcem.

Celoten pregled 26. redne seje Vlade RS si lahko preberete Initiates file downloadTUKAJ.


 


< NAGRADA "SAIL OF PAPENBURG"