26.05.2015 Starost: 7 let

PROBLEMATIKA STVARNOPRAVNIH RAZMERIJ ZA ZEMLJIŠČA, PO KATERIH POTEKAJO OBČINSKE CESTE

Ljubljana, 26. 5. 2015 - Ministrstvo za infrastrukturo nam je poslalo prispevek, s katerim bi radi pripomogli k čim hitrejšemu reševanju lastništva zemljišč, po katerih so zgrajene ceste in so še vedno v lasti zasebnikov.


Lastništvo zemljišč, po katerih so zgrajene ceste, je v zadnjih letih eno najbolj perečih vprašanj v zvezi z občinskimi cestami. Po zakonodaji so javne ceste, državne ali občinske, javno dobro. Tako bi morala biti tudi zemljišča po katerih tečejo javno dobro, a je dejstvo, da so zemljiškoknjižni lastniki številnih parcel pod cestami, posamezniki. Zakaj je pravzaprav temu tako? Ali to pomeni, da zemljišča niso bila ustrezno pridobljena? Ali je mogoče stvarnopravno urediti lastništva zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste?

Dejstvo je, da ima pravna neurejenost zemljišč korenine v drugi polovici prejšnjega stoletja. Takrat so bile ceste tako pomembna dobrina, da so lastniki zemljišč ob asfaltiranju lokalnih cest brez zadržkov dopuščali posege na svoja zemljišča, brez odškodnin in pogodb o prenosu zemljišča. Gradilo se je na osnovi ustnih dogovorov z lastniki zemljišč ali njihovih izjav v postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj. Odškodnin se večinoma ni izplačevalo. V zvezi z zemljiščem se ni sklepalo pogodb, niti niso bili uvedeni postopki razlastitve. Ker bilo ustreznih listin za vpis, tj. pogodb ali odločb, ni bilo pogojev za spremembo lastninske pravice v zemljiški knjigi. Zakon o javnih cestah iz leta 1997 (ZJC) je skušal to problematiko urediti tako, da je omogočil vpis v zemljiško knjigo po skrajšanem postopku brez zemljiškoknjižne listine, lastnike, ki odškodnine še niso prejeli, pa je v zvezi z odškodnino napotil na sodišče.

Zakonodaja v zvezi s cestami (prej Zakon o javnih cestah, od leta 2010 dalje Zakon o cestah) jasno določa, da so javne ceste državne ali občinske in so javno dobro, pri čemer morajo biti državne ceste v lasti države, občinske pa v lasti občine. Na podlagi pridobljene lastninske pravice občine je treba v zemljiško knjigo vpisati zaznamek o javnem dobru.

Celoten prispevek je dostopen TU.

* * *


< ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE PODALO AMANDMA NA PREDLOG NOVELE ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČINOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2014 IN 2015