16.03.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

PRIPRAVA OBČINSKIH UPRAV NA JESENSKE VOLITVE

 
Ljubljana, 16.3.2010 - Združenje občin Slovenije je v Ljubljani organiziralo posvet z naslovom Priprava občinskih uprav na jesenske volitve, ki se ga je udeležilo več kot 120 predstavnikov občinskih uprav.


Prvi del posveta je pripravila Neža Vodušek iz Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki je predstavila osrednjo temo posveta, to je pripravo občinskih uprav na jesenske volitve. V začetku je opozorila ne terminski načrt priprav na volitve in v tem okviru opozorila na nenapisano (politično) pravilo, da s pričetkom volilnih kampanj občinski svet (OS) naj ne bi več redno zasedal, saj se drugače seje izrabljajo za volilno kampanjo; občinski sveti naj zato pregledajo, koliko sej bodo še imeli do konca mandata in katere akte morajo sprejeti. Voduškova je v nadaljevanju predstavila prioritete dela v naslednjih mesecih pred volitvami. Ena od prioritet je prav gotovo uskladitev statuta z spremenjenimi določbami Zakona o lokalni samoupravi, ki jih je v nadaljevanju tudi predstavila (posebej je izpostavila ureditev postopka v zvezi z odstopom člana OS – odstop je izjava volje, ki jo je treba spoštovati), ter druge pomembne uskladitve statuta: še vedno ni določen način odločanja OS; odločitve o številu delovnih teles, za katere je opozorila, da prihaja do težav v njihovem delovanju, če jih je preveč; imenovanje in razrešitev podžupana, uskladiti delovanje nadzornih odborov, poglavje o skupni občinski upravi, premoženje in financiranje občin. V zvezi s tem je še poudarila, da je potrebno sprejeti uradno prečiščeno besedilo statuta ter ga objaviti na spletni strani občine. Glede števila članov OS je to stvar občine in gre za politično odločitev, sprememba števila članov pa je pomembna, ker je zaradi te spremembe potrebno spremeniti volilni sistem. V poslovniku je potrebno natančno opredeliti poglavje o konstitutivni seji, podana je pa tudi možnost vpeljave določbe o svetniških skupinah. Prav tako morajo biti v poslovniku natančno opredeljene vse vrste sej, predavateljica je opozorila, da je dopisna seja zelo zahtevna, zato mora biti postopek natančno določen. Prav tako se pojavljajo težave, kdo prejema gradivo za seje; gradiva so informacije javnega značaja, zato morajo biti objavljena na spletu. Postavljeno je bilo vprašanje, ali je mogoče razpravo v OS omejiti; Voduškova je odgovorila, da je to stvar OS, se pa z omejitvijo razprave vzpostavi večji red, svetnike se morajo na seje pripraviti. Določitev volilnih enot je politična odločitev OS, je pa bilo opozorjeno na obvezno spremembo odloka o volilnih enotah, če se spremeni število članov OS. Predstavljeno je bilo še imenovanje občinske volilne komisije, oglaševanje in plakatiranje, delno povrnitev stroškov volilne kampanje, lokalni časopis, evidence, dokumentarno gradivo predavateljica je opozorila tudi na preglednejšo ureditev spletnih strani občin.

 

 Drugi del posveta je pripravil Marko Golobič, tajnik državne volilne komisije, ki je predstavil novosti zakonodaje glede lokalnih volitev, ki veljajo za prihajajoče volitve. Ena od sprememb so ti. ženske kvote (30%), druga novost se nanaša na pravila kandidiranja neodvisnih list članov v OS, tretja sprememba pa se nanaša na izjavo o sorodstvenih razmerjih članov volilnih komisij. Na koncu predstavitve so imeli udeleženci nekaj vprašanj glede izvedbe volitev, na katere je odgovoril Golobič.

 


< SREČANJE SVLR S PREDSTAVNIKI REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJ