02.03.2021 Starost: 45 dni

PRIPOROČILA KPK OBČINAM GLEDE SAMOSTOJNOSTI DELOVANJA SVETOV JAVNIH VRTCEV IN OSNOVNIH ŠOL

Ljubljana, 2. 3. 2021 - Komisija za preprečevanje korupcije (KPKP) je objavila priporočila občinam, kakšno je pričakovano ravnanje ustanovitelja v razmerju do sveta javnega zavoda.


KPK je namreč v okviru obravnave prijave zaznala tveganja, povezana z izvrševanjem pristojnosti ustanovitelja (občine) v postopkih imenovanj ravnateljev javnih vrtcev in osnovnih šol ter izvrševanjem pristojnosti ustanovitelja v postopkih, ki jih vodijo sveti javnih zavodov.

Ustanovitelj oziroma uradne osebe ustanovitelja se morajo v postopkih, ki jih vodi svet javnega zavoda vrtca oziroma osnovne šole, vzdržati podajanja mnenj, stališč, predlogov in navodil, ki bi pomenila poseganje v samostojnost delovanja sveta javnega zavoda ter bi od sveta javnega zavoda zahtevala točno določeno ravnanje. Komisija je zato v priporočilu zapisala:

  1. Uradne osebe ustanovitelja javnega vrtca oziroma osnovne šole, ki v postopkih izbire ravnateljev v javnih vrtcih in osnovnih šolah ne pridobijo in posredujejo mnenja o prijavljenih kandidatih za ravnatelja od organov, pristojnih za podajo mnenja, naj same neposredno oziroma posredno članom sveta zavoda javnega vrtca oziroma osnovne šole ne posredujejo mnenja, ki ga ni izdal pristojni organ, oziroma se vzdržijo vseh ravnanj, ki bi lahko kazala na to, da želijo, da se izbere točno določen kandidat.
  1. Uradne osebe ustanovitelja javnega vrtca oziroma osnovne šole naj svetu zavoda javnega vrtca oziroma osnovne šole oziroma članom tega sveta v postopkih, ki se vodijo v okviru sveta zavoda, ne posredujejo mnenj, stališč, predlogov oziroma navodil ustanovitelja glede vprašanj, kjer sodelovanje ustanovitelja ni predvideno v pravnih aktih, sam svet zavoda pa ustanovitelja ni zaprosil za sodelovanje oziroma podajo predloga, mnenja ali stališča. Če ustanovitelj posreduje neformalno mnenje, stališče ali predlog, pa uradne osebe ustanovitelja na člane sveta zavoda oziroma svet zavoda ne smejo vplivati na način, da bi svet zavoda predlog, mnenje ali stališče ustanovitelja moral upoštevati.
  1. Občine naj preverijo, ali imajo tveganja, ki so navedena pod točkama 1. in 2., vključena v načrte integritete ter če niso vključena, naj ustrezno dopolnijo načrte integritete.

Celotno priporočilo je na voljo TU.

* * *


< VLADA IN SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA O ODPRAVI PREOSTALIH VARČEVALNIH UKREPOV