29.07.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O GRADBENI INŠPEKCIJI

Ljubljana, 29.7.2011 - Združenje občin Slovenije je na Ministrtsvo za okolje in prostor posredovalo dopis s pripombami glede predloga Zakona o gradbeni inšpekciji in podalo pobudo za uskaljevalni sestanek med ministrstvom in predstavniki reprezentativnih združenj.


 

Po pregledu predloga ugotavljamo, da je bil ta posredovan v medresorsko obravnavo v času letnih dopustov, rok za pripombe pa je 9.8.2011. Iz predloga zakona je razvidno, da slednji na občine prenaša nove pristojnosti in naloge, ki so povezane predvsem z dodatnimi finančnimi sredstvi in obremenitvami občinskih proračunov.

 

Poglavitna rešitev predloga zakona je, prenos pristojnosti nadzora nad gradnjo enostavnih objektov ter skladnosti del, za katera ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, s prostorskimi akti in gradbenimi predpisi, na občinske organe. S tem država prenaša državno pristojnost na občine, brez da bi za te dodatne naloge zagotovila dodatna finančna sredstva, tako kot to določa Ustava RS.

 

Združenje občin Slovenije nasprotuje predlogu zakona in zahteva, da se skliče usklajevalni sestanek na katerega se povabi predstavnike reprezentativnih združenj.


< 146. REDNA SEJA VLADE RS