20.07.2015 Starost: 7 let

PRIKRITO RAZVREDNOTENJE DELA ŽUPANOV

Ljubljana, 20. 7. 2015 - Združenje občin Slovenije je podalo pripombe na delovno gradivo Predloga zakona o funkcionarjih in jih poslalo Ministrstvu za javno upravo. Združenje občin Slovenije se je na predlog zakona odzvalo s splošnim mnenjem, saj menimo, da je zakon še v tolikšni meri nedodelan, da pripombe na posamezne člene niso smotrne.


Strinjati se je, da Zakon o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 2/91-I, 18/91, 22/91, 4/93, 18/94 – ZRPJZ, 109/12 in 21/13) ne odraža več dejanskega stanja v državni ureditvi in ne omogoča ustreznega izvajanja v praksi, zato je potrebna njegova celovita prenova. Vendar so bili v času od njegovega sprejema in novelacij sprejeti področni zakoni, ki so ustrezno uredili določena vprašanja. Predlagamo, da se v novem zakonu o funkcionarjih uredijo le področja, ki niso urejena v posebnih zakonih, in poenotijo le tiste določbe, ki so skupne vsem funkcionarjem ne glede na specifiko posameznih funkcij npr. določbe o prenehanju funkcije. V nasprotnem primeru se krši postulat pravne države, po katerem morajo biti zakonske dikcije jasne in določne.

Posebej izrazit odmik predlagane ureditve od veljavne ureditve je na področju lokalne samouprave oziroma občinskih funkcionarjev. Na več mestih se namreč pojavlja dikcija »organ, v katerem funkcionar opravlja funkcijo« in je za občinske funkcionarje neustrezna, saj Zakon o lokalni samoupravi v 28. členu kot (individualni) organ občine določa tudi župana, ki je hkrati tudi občinski funkcionar.

Nesprejemljivo se nam zdi, da bi bile določbe splošnega zakona o funkcionarjih v nasprotju z določbami posebnih zakonov. Določbe tretjega odstavka 14. člena omejujejo plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije za vse funkcionarje mesečno na največ tretjino plače, Zakon o lokalni samoupravi pa določa višino plačila za nepoklicno opravljanje funkcije župana in podžupana na 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Menimo, da Zakon o lokalni samoupravi v 34.a členu ustrezno ureja plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih funkcionarjev, tako nepoklicnih županov kot tudi občinskih svetnikov, zato predlogu o omejitvi plačila na eno tretjino nasprotujemo.

* * *


< 46. REDNA SEJA VLADE RS