16.09.2022 Starost: 77 dni

PRIČETEK POGAJANJ O VIŠINI POVPREČNINE ZA LETA 2022, 2023 IN 2024

Ljubljana, 16.9.2022 - Danes ob 14.00 se bodo pričela pogajanja o višini povprečnine za letošnje in prihodnji dve leti. Vsa tri združenja letos podpiramo enoten predlog. Predlagamo, da bi bila višina povprečnine za leto 2022 736,66 za leto 2023 776,39€ in za leto 2024 782,43€. S strani ZOS se bosta pogajanj udeležila predsednik in podpredsednik združenja.


Predsedstvo ZOS je na 5. redni seji, ki je potekala 26. 7. 2022, oblikovalo predlog višine povprečnine za prihodnji dve leti in ga z obrazložitvami posredovalo Vladi RS, Ministrstvu za finance in Ministrstvu za javno upravo. ZOS je za leto 2023 predlagal povprečnino v višini 766,39€ in za leto 2024 v višini 782,43€.  Vse predloge je ZOS posredoval tudi ostalima združenjema.

ZOS že vrsto let poziva, da se pri izračunu stroškov upoštevajo dejanski in ne povprečje zadnjih štirih let. Prav tako je treba v izračunih nujno upoštevati dejansko inflacijo.

Združenje mestnih  občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije so na sestanku, ki je potekal 24. 8. 2022, oblikovali skupni predlog višine povprečnine za leti 2023 in 2024 . Pri podatkih o stopnji inflacije smo izhajali iz podatkov UMAR.

Povprečnina za leto 2022
Združenja smo pri izračunu upoštevala dejanske stroške občin v letu 2021, ki na podlagi izračunov Ministrstva za finance, znašajo 683,16€. Poleg nalog, ki jih je prevzela država po ZFRO in znašajo po izračunu MF 21,56€, je treba pri izračunu povprečnine za leto 2022 upoštevati tudi 75,10€, kar predstavlja trenutno medletno stopnjo inflacije, ki po podatkih SURS znaša 11%.

Tako združenja občin predlagamo, da se povprečnina za leto 2022 izračuna v višini 683,16€ – 21,56€ + 75,10€, kar skupno predstavlja znesek v višini  736,66€.

Združenja občin predlagamo, da se dvig povprečnine za leto 2022 izvede ob rebalansu proračuna Republike Slovenije za leto 2023 in posledično ustrezno spremeni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023.


Povprečnina za leto 2023
Pri izračunu povprečnine za leto 2023 so upoštevani:
1.        dejanski stroški občin v letu 2021, ki na podlagi izračunov Ministrstva za finance znašajo 683,16€;
2.        naloge, katere je prevzela država po ZFRO in znašajo 3,66 €.

Pri izračunu povprečnine za leto 2023 je treba:
1.        upoštevati tudi 75,10 €, kar predstavlja trenutno medletno stopnjo inflacije, ki po podatkih SURS znaša 11%;
2.        k tem zneskom dodati še pričakovano stopnjo inflacije za leto 2023 v višini 21,8 € (izhajali smo iz uradnih podatkov UMAR).

Na podlagi navedenega združenja občin predlagamo, da se povprečnina za leto 2023 izračuna v višini 683,16 € – 3,66 € + 75,10 € + 21,8 € , kar skupno predstavlja znesek v višini 776,40 €.

Povprečnina za leto 2024
Pri izračunu povprečnine za leto 2024 so upoštevani:
1.        dejanski stroški občin v letu 2021, ki na podlagi izračunov Ministrstva za finance znašajo 683,16€;
2.        naloge, katere je prevzela država po ZFRO in znašajo 12,73€.

Pri izračunu povprečnine za leto 2024 je treba:
1.        upoštevati tudi 75,10 €, kar predstavlja trenutno medletno stopnjo inflacije, ki po podatkih SURS znaša 11%;
2.        dodati pričakovano stopnjo inflacije za leto 2023 v višini 21,8 €
3.        dodati predvideno stopnja inflacije v letu 2024 v znesku 15,7€.

Združenja tako predlagamo, da se povprečnina za leto 2024 izračuna v višini 683,16 € (dejanski stroški občin za leto 2021) – 12,73 € (prevzem nalog države – ZFRO) + 75,10 € (upoštevana trenutna medletna inflacija v letu 2022) + 21,80 €(upoštevana 8% pričakovana inflacija v letu 2023) + 15,70 € (upoštevana pričakovana inflacija v letu 2024).To skupno predstavlja znesek v višini 783,03€.

Poudarimo je treba, da v izračunih niso všteti stroški dviga plač in ga lahko ocenimo za izredno zmernega. Ob upoštevanju tega pa bi bil predlagan znesek nedvomno višji.

Združenja tudi pričakujemo, da se razvojna sredstva tudi v proračunskem letu 2024 določijo v višini 8% tako kot je določeno v ZIPRS2223.

Prav tako pozivamo, da se v okviru ZIPRS določi, da se iz kvote zadolževanja (10. a člen ZFO-1) izvzame kredite za investicije gradnje stanovanj. Namreč zadolževanje se bo s prodajo oz. oddajo na dolgi rok povrnilo. Na nujnost spremembe združenja opozarjamo že vrsto let. ZOS je k podpori predlogu pozval tudi ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luko Mesca.


< DRUŽINAM UPRAVIČENIM DO OTROŠKEGA DODATKA 3 MESEČNI DRAGINJSKI DODATEK