24.07.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

PRI ČRPANJU EVROPSKIH SREDSTEV JE SLOVENIJA MED NAJUSPEŠNEJŠIMI

Ljubljana, 24. 7. 2008 - Slovenija se uvršča med najuspešnejše države EU z vidika črpanja evropskih sredstev v preteklem programskem obdobju, je danes zatrdil minister za lokalno samoupravo in regionalno politiko Ivan Žagar. V obdobju 2004-2006 je iz Evropskega sklada za regionalni razvoj načrpala 95 odstotkov sredstev. Ostalih pet odstotkov naj bi dobili povrnjenih do konca marca 2010, ko bodo dokončani vsi postopki.


 

Za področje ribištva je Slovenija načrpala 93 odstotkov razpoložljivih evropskih sredstev, za področje kmetijstva pa 89 odstotkov. čŒrpanje iz Evropskega socialnega sklada je nekoliko slabše, saj je država zaenkrat prejela okoli 70 odstotkov denarja. Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko pričakuje, da bo do konca tega leta ta odstotek dosegel 95 odstotkov, odgovornost za zaenkrat nizek delež pa pripisuje podedovanim težavam in napakam.

 

V okviru evropskega sklada za regionalni razvoj je bilo največ sredstev namenjenih izgradnji gospodarske infrastrukture in javnih storitev, saj je bilo v okviru tega potrjenih kar 73 projektov s skupno vrednostjo podpisanih pogodb v višini 68,5 milijonov evrov. Velik obseg sredstev je bil namenjen tudi spodbujanju razvoja turističnih destinacij (36 podpisanih pogodb v vrednosti 44,5 milijona evrov) ter spodbujanju razvoja inovacijskega okolja (28 podpisanih pogodb v vrednosti 43,8 milijona evrov). Iz tega sklada je bil največji obseg sredstev namenjen ukrepom razvoja in krepitve aktivnih politik trga dela pospeševanju socialnega vključevanja, v okviru katerega je bil izveden tudi program Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM), ki je bil nagrajen z evropskim priznanjem.

 

Iz kohezijskega sklada je bilo do marca 2008 prejetih 50,5 odstotka plačil glede na dodeljene pravice porabe, vključujoč predplačila za preteklo programsko obdobje. Do julija 2008 je bilo porabljenih 48 odstotkov evropskih sredstev, od tega 42 odstotkov (122,5 milijona evrov) na okoljskem področju in 55 odstotkov na prometnem področju (123,1 milijona evrov). Do konca leta 2010 je načrtovana izvedba vseh 18 projektov na področju okolja ter vseh 9 projektov s področja prometa.

 

Slovenija je februarja 2008 z Evropsko komisijo podpisala pogodbo zaupanja za evropski sklad za regionalni razvoj in kohezijski sklad, ki na podlagi ugotovljenega kakovostnega dela prenaša večje pristojnosti nadzora nacionalnim revizijskim institucijam. S tem je Slovenija dobila pomembno priznanje, da ima vzpostavljene ustrezne kontrolne mehanizme pri črpanju sredstev iz skladov EU.

 

Novo programsko obdobje 2007 - 2013 je Slovenija pričela z uspešnim zaključkom pogajanj z Evropsko komisijo, katerih rezultat je bila dodelitev 4,2 milijarde evrov sredstev za novo programsko obdobje in potrditev operativnih programov kot izvedbenih dokumentov. Za novo finančno perspektivo ima Slovenija razpisanih že slabo milijardo evrov sredstev, je pa tudi prva v EU, ki je akreditirala sistem implementacije za posamezne operativne programe, brez česar črpanje sredstev ni mogoče.

 

* * *


< OCENJEVANJE ŠKODE V SLOVENSKIH GOZDOVIH IN KMETIJSKIH POVRŠINAH