27.05.2020 Starost: 3 let

PRENEHANJE ZAČASNIH UKREPOV V ZVEZI S SODNIMI, UPRAVNIMI IN DRUGIMI JAVNOPRAVNIMI ZADEVAMI S 1. JUNIJEM

Ljubljana, 27. 5. 2020 - Vlada RS je sprejela sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19).


Sklep je objavljen v Uradnem listu RS št. 74/2020. Z njim se določa, da bodo začasni ukrepi iz Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (ZZUSUDJZ) ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljali le še do 31. 5. 2020, s 1. 6. 2020 pa bodo v celoti prenehali veljati.

Z vidika upravnega poslovanje je pomembno, da se od tega dne naprej v vseh upravnih zadevah ponovno v celoti uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP, kot se je uporabljal pred 29. 3. 2020, ko je začel veljati ZZUSUDJZ.

Vse odločbe, sklepe in druge dokumente, od vročitve katerih začne teči rok, je treba od dne 1. 6. 2020 dalje ponovno vročati osebno v skladu s 87. členom ZUP.

Od 1. 6. 2020 dalje bodo spet začeli teči vsi procesni roki v upravnih zadevah (rok za pritožbo, rok za dopolnitev vloge ipd.), ki v času veljave začasnih ukrepov niso tekli. Če je tak rok delno že pretekel pred uveljavitvijo začasnih ukrepov, to je pred dnem 29. 3. 2020, od dne 1. 6. 2020 dalje teče naprej preostanek tega roka. Če rok sploh še ni začel teči, ker je bil dokument (kot na primer odločba ali poziv k dopolnitvi vloge ipd.), ki ta rok določa, izdan v času trajanja začasnih ukrepov, bo rok v celoti začel teči od dne 1. 6. 2020 dalje.

Roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah, ki so se iztekli v času izvajanja ukrepov, se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov, to je 9. 6. 2020.

* * *


< OBVESTILO NIJZ: ZDRAVJE V OBČINI 2020 - KAJ KAŽEJO NOVI PODATKI O NAŠEM ZDRAVJU?