26.07.2013 Starost: 10 let

PREGLED 19. REDNE SEJE VLADE RS

Ljubljana, 25. 7. 2013 - Vlada RS je na 19. redni seji med drugim določila razrez odhodkov za pripravo rebalansa proračuna 2014 in pripravo proračuna 2015, sprejela predlog Zakona o evidenci volilne pravice, predlog novele Zakona o volilni in referendumski kampanji in predlog novele Zakona o političnih strankah. Vlada RS se je seznanila s poročilom o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013, sprejela Strategijo razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013 – 2016 in novelo Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 ter določila besedilo predloga Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih za obdobje 2012 – 2020.


Izhodišča za pripravo rebalansa proračuna 2014 in pripravo proračuna 2015

Vlada RS je sprejela Izhodišča za pripravo predloga sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2014 in predloga proračuna Republike Slovenije za 2015. Pri pripravi omenjenih dokumentov se zasleduje cilj doseganja proračunskega primanjkljaja v višini 3,0 % BDP v letu 2014 in 2,5 % BDP v letu 2015.

Vlada RS je določila največji možni obseg odhodkov državnega proračuna za leti 2014 in 2015 iz naslova integralnih sredstev, in sicer za leto 2014 v višini 7.861,3 milijonov evrov in za leto 2015 v višini 7.952,8 milijonov evrov.

Vlada nalaga pristojnim ministrstvom, da pripravijo poimenski seznam predlogov sprememb zakonov in drugih predpisov iz njihove pristojnosti in ga skupaj z ocenjenimi finančnimi posledicami do 9. avgusta 2013 posredujejo Ministrstvu za finance, najkasneje do 29. avgusta 2013 pa posredujejo vladi v obravnavo.

Ministrstva morajo ponovno realno oceniti zmožnost črpanja EU sredstev v letih 2014 in 2015 iz naslova obstoječega in novega večletnega finančnega okvira, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pa končne podatke predloži MF najkasneje do 22. avgusta 2013.

Predlagatelji finančnih načrtov morajo do 23. avgusta 2013 v sodelovanju z Ministrstvom za finance pripraviti predloge finančnih načrtov z obrazložitvami v višini, določeni v razrezu proračunskih odhodkov.

Vlada je sprejela tudi sledeče sklepe:

- Ministrstvo za pravosodje v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in predpisi izdanimi na njegovi podlagi, na podlagi predlogov organov državne uprave, pravosodnih organov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, ki jih je ustanovila država pripravi Predlog načrta ravnanja s nepremičnim in premičnim premoženjem države za leti 2014 in 2015 in ju do 10. septembra 2013 predloži Vladi RS. Do 31. avgusta 2013 morajo ministrstvu, zgoraj omenjene dokumente predložiti tudi Državni zbor, Državni svet, Ustavno in Računsko sodišče, Varuh človekovih pravic in drugi državni organi, ki niso pravosodni organi ali organi državne uprave.

- Ministrstvo za notranje zadeve pripravi Predlog skupnega kadrovskega načrta za organe državne uprave za leti 2014 in 2015 in ga do 10. septembra 2013 predloži Vladi RS v sprejem. Skupne kadrovske načrte za pravosodne organe pripravijo Vrhovno sodišče RS za sodišča, Vrhovno državno tožilstvo RS za tožilstva in Državno pravobranilstvo RS ter jih posredujejo Ministrstvu za notranje zadeve do 31. avgusta 2012. Do istega datuma morajo kadrovske načrte za leti 2014 in 2015 pripraviti in predložiti (skupaj z obrazložitvami) tudi nevladni uporabniki. Ministrstva, ki so pristojna za osebe javnega prava, morajo Predloge kadrovskih načrtov navedenih oseb za leti 2014 in 2015 skupaj z obrazložitvami posredovati Ministrstvu za notranje zadeve do 31. avgusta 2012. Za ostale posredne uporabnike proračuna, pa pristojna ministrstva pripravijo kadrovske projekcije in predloge ukrepov za zmanjšanje oziroma zagotavljanje vzdržnega števila zaposlenih pri posrednih proračunskih uporabnikih, ki so v njihovi pristojnosti in jih ravno tako posredujejo Ministrstvu za notranje zadeve do 31. avgusta 2013. Kadrovski načrti morajo biti usklajeni z načrtovanimi sredstvi za plače v predlogih finančnih načrtov.

Več si lahko preberete v: Initiates file downloadSeja Vlade RS 25. 7. 2013

 


< Z EVROPSKIMI SREDSTVI BODO OBČINE PRENOVILE 160 ŠOL, VRTCEV IN ZDRAVSTVENIH DOMOV