27.08.2020 Starost: 2 let

PREDVIDENI INŠPEKCIJSKI NADZORI NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POJAVU EPIDEMIJE OZ. PANDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI PRI LJUDEH NA OBČINAH

Ljubljana, 27. 8. 2020 - Združenje občin Slovenije je s strani Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami prejelo obvestilo, da bodo v času od 1. 10. 2020 do 20. 20. 2020 izvedeni inšpekcijski nadzori v okviru katerih bodo inšpektorji pregledali dele načrtov zaščite in reševanja, izdelane na podlagi Državnega/regijskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, katerega je Vlada RS sprejela 23. 7. 2020.


Osredotočili se bodo predvsem na način obveščanja, izvajanje zaščitnih ukrepov določenih s temeljnim načrtom (prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi, RKB zaščita - biološka zaščita), izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči (ZRP) - prva pomoč in nujna medicinska pomoč, pomoč ogroženim in prizadetim (okuženim) prebivalcem, zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje, načrtovanje materialno – tehničnih in finančnih sredstev, načrte dejavnosti občin in sile ZRP, ki so predvidene za izvajanje načrta.

Občine bodo o datumu obiska inšpektorjev pravočasno obveščene.

* * *


< NEZAKONITA POSLOVNA PRAKSA - DVOJNO ZARAČUNAVANJE STROŠKOV SESTAVE PRODAJNE POGODBE S STRANI STEČAJNEGA UPRAVITELJA