27.05.2015 Starost: 8 let

PREDSTAVNIKI OBČIN NA SESTANKU Z MINISTROM ŽIDANOM

Ljubljana, 27. 5. 2015 – Predstavniki združenj občin so se sestali s kmetijskim ministrom Dejanom Židanom. Tema sestanka je bil predlog sprememb Zakona o kmetijskih zemljiščih in ostala aktualne teme.


Predlog sprememb Zakona o kmetijskih zemljiščih je še vedno predmet usklajevanj in bo še prihodnji teden, potem bo predlog dan v medresorsko usklajevanje. Ministrstvo želi, da bi šel v nadaljnji postopek usklajen predlog zakona.

 

Strokovne podlage za določitev trajno varovanih KZ bodo okrnjene, preverjanja bonitetnih točk ne bo. MKGP zaradi pomanjkanja sredstev le-tega namreč ne more zagotoviti, prav tako tega bremena na opozorilo, da občine nimajo sredstev, tudi niso naložili občinam.

 

Določbe glede načrtovanje na KZ brez spremembe namenske rabe so bile spet deležne največ pozornosti . Na ministrstvu se zavedajo, da gre za nesistemski pristop, vendar so se zanj vseeno odločili, omejili so se na najbolj nujne zadeve, prav tako so določbo dopolnili  na način, da bi občine lahko predpisale dodatne pogoje. Glede na prejšnjo dikcijo so predlog  med drugim dopolnili tudi s kolesarskimi in drugimi rekreacijskimi potmi. Župani pa so opozorili tudi na potrebo po dopolnitvi s cesto, ki bi pomenila navezavo na obstoječo cesto. Ker pa se to šteje za novogradnjo, za kar je potrebna sprememba OPN, nas je kmetijsko ministrstvo napotilo na uskladitev s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor.

 

Kmetijstvo ministrstvo tudi ne pristaja na predlog Združenja občin Slovenije, po katerem bi za namene menjave KZ in zaokroževanja stavbnih zemljišč bil občini omogočen nakup kmetijskih zemljišč brez odobritve upravne enote. Menimo namreč, da bi ta instrument občinam olajšal vodenje prostorske politike. ZOS bo pripravil nov predlog, glede na razpravo zamejen z več pogoji, državna sekretarka Strniša pa je obljubila, da bo predlog predstavila kmetijsko gozdarski zbornici in sindikatu. Sprememba prednostnega vrstnega reda pri nakupu KZ ne pride v poštev, je ponovno poudaril minister Židan. Državna sekretarka je sicer povedala, da se pripravlja tudi metodologija za ocenjevanje vrednosti kmetijskih, gozdnih zemljišč in določitve zgornje meje vrednosti za potrebe gradnje javne infrastrukture.  

 

Predsednik ZOS je opozoril tudi na predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije in na sporne določbe zaradi zmanjšanja pripadajočega dela koncesijske dajatve občinam (pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest) in določitve namenskosti le-te. Ker državna sekretarka Strniša ni pristojna za navedeni zakon, ni podala odgovorov glede naših pripomb, so pa obljubili pisni odziv glede pripombe oziroma po potrebi dodatni usklajevalni sestanek. Predlog zakona naj bi se sicer pripravljal za medresorsko usklajevanje.

 

Minister Židan je sicer povedal, da Vlada RS aktivno podpira pobudo Čebelarske zveze Slovenije za razglasitev svetovnega dneva čebel pri Organizaciji združenih narodov (20. maj, rojstni datum čebelarja Antona Janše). Slovenija gre za ta namen v aktivno lobiranje, minister prosi za podporo in promocijo tudi slovenske občine.

 

Tema glede prenosa stavbnih zemljišč s Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS na občine, ki je bila sicer tudi predvidena za pogovor, na tokratnem sestanku ni prišla na vrsto. Ministrstvo sicer glede navedenega predloga ni spremenilo stališča in prenosu nasprotuje. Združenje občin Slovenije vztraja, da mora biti ta tema predmet nadaljnjih pogovorov.

 


< PROBLEMATIKA STVARNOPRAVNIH RAZMERIJ ZA ZEMLJIŠČA, PO KATERIH POTEKAJO OBČINSKE CESTE