14.09.2015 Starost: 7 let

PREDSTAVNIKI OBČIN IN VLADE PODALI NOVA IZHODIŠČA ZA POGAJANJA O POVPREČNINI

Ljubljana, 14. 9. 2015 – Predstavniki občin in Vlade RS so se sestali na tretjem usklajevalnem sestanku o financiranju občin v prihodnjih dveh letih. Predsedstvi obeh reprezentativnih združenj občin sta od zadnjega sestanka s predstavniki Vlade prejšnji ponedeljek izvedli sejo predsedstev, ki sta določili izhodišča za nadaljevanje pogajanj. Nova izhodišča je postavila tudi Vlada.


Glede na opozorilo na prejšnjem sestanku, da pregled obsega mase plač za občine ni ustrezen, saj so bile zajete le plače, ki jih občine plačujejo direktno, ne pa tudi tiste, ki se plačujejo posredno npr. vrtci. Stroški dela v vrtcih znašajo 168,5 milijonov evrov (podatek MIZŠ, zajema pa 67 % transfera za vrtce). Obseg mase plač, ki jih krijejo občine, tako po podatkih finančnega ministrstva znaša dobrih 386 milijonov evrov. V primeru  dviga mase plač za 1,7 % to za občine pomeni obremenitev v višini 6,5 milijonov evrov oziroma v primeru dviga mase plač za 2,5 % to pomeni 9,6 milijonov evrov.

 

Predsednik ZOS Robert Smrdelj je opozoril, da ni bil upoštevan vpliv dviga mase plač v domovih za starejše, ki se bo prelil v višje cene storitev. Marjetica Mahne je te trditve zavrnila češ, da se to ne bo v celoti odrazilo v cenah, zato tega vpliva niso upoštevali.

 

Glede na opozorila na prejšnjem sestanku, da učinki Zakona za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO) niso bili skladni z ocenami (posledično tudi ni bil pokrit izpad sredstev iz naslova povprečnine, ko se je ta znižala s 536 evrov na 525 evrov), je Ministrstvo za javno upravo pripravilo pregled učinkov ukrepov iz ZUUJFO. Do  11. septembra so prejeli izpolnjene vprašalnike 137 občin. Skupni seštevek prihrankov naj bi prinesel nekaj čez 15 % prvotno pričakovanega prihranka. Roman Lavtar je pri tem izpostavil, da se nadaljuje sprejem ukrepov  za zniževanje stroškov občin.

 

Predstavniki ZOS in SOS so predstavili izhodišča, sprejeta na sejah predsedstev. Glede povprečnine so predstavniki občin povedali, da je izhodišče povprečnina v višini 536 evrov, zvišana za rast BDP, zvišana za rast plač, možno pa je znižanje za učinke ZUUJFO. ZMOS je pri tem povedal, da je zanje nesprejemljiv odvzem presežka nad primerno porabo (ti. PoS).

 

Tudi Ministrstvo za finance je postavilo nova izhodišča: povprečnina v višini 525 evrov, zvišana za obseg mase plač nad 1,7 % (v primeru 2,5 % rast mase  - 9,6 milijonov evrov), znižana za letno oceno znižanja stroškov iz tabele s predlogi predpisov za znižanje stroškov občin (slabih 42 milijonov evrov) ter znižana za evidentirane nadstandarde v občinah.

 

Glede sredstev za sofinanciranje investicij finančno ministrstvo predlaga 2 % (+ 1 % poplačila za 2015) v letu 2016 ter 2 % za leto 2017. V skladu s sklepom predsedstva ZOS vztraja na 4 % sredstev investicijskega transfera tako za leto 2016 kot tudi 2017. Opozorili smo jih, da je investicijski transfer pomemben za dolgoročni razvoj občin, njegovo zniževanje pa najbolj prizadene najšibkejše občine, kar je nesprejemljivo.

 

Ministrstvo za finance bo pripravilo izračune, kaj v številkah pomeni izhodišče občin in kaj izhodišče Vlade.  Naslednji sestanek je predviden za ponedeljek, 21. septembra.

 

 


< PREDSEDSTVO ZOS DOLOČILO NOVA IZHODIŠČA ZA NADALJEVANJE POGAJANJ O POVPREČNINI