09.12.2015 Starost: 7 let

PREDSTAVLJENA STRATEGIJA RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE V SLOVENIJI

Ljubljana, 8. 12. 2015 - Na prvi predstavitvi Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji so se člani predsedstev združenj občin srečali z ministrom za javno upravo Borisom Koprivnikarjem in državnim sekterarjem mag. jankom Burgarjem. Župani so opozorili, da ima dokument prizvok centralizacije in je treba k pisanju pristopiti previdno. Pogrešajo tudi odgovore na to kako se bosta decentralizacija in avtonomija občin razvijali.


Minister Koprivnikar je poudaril, da želijo Strategijo razvoja lokalne samouprave v RS sprejeti v konsenzu z občinami in da dokument ne ponuja radikalnih sprememb področja, temveč se opredeljuje do ključnih vprašanj. Minister je v zvezi z regionalizacijo povedal, da se je treba odločit kako jo izvesti in v kakšni obliki, in sicer ali politično ali strokovno. Izpostavil je tudi področje financiranja, katerega je treba urediti na način, da se bo zagotavljalo stabilno financiranje občin vnaprej.

Državni sekretar mag. Burgar je k področju financiranja občin dodal, da je treba vzpostavit stabilen mehanizem, ki ne bo dopuščal zagat in bo upošteval dejanske stroške občin. Povedal je tudi, da je treba krepiti dialog med Vlado RS in občinami oziroma združenji občin. V ta namen se bo z letom 2016 pri pripravi predpisov med predvidene finančne učinke na državni proračun dodalo obvezno rubriko, v kateri bo treba opredeliti učinek predpisa na proračune občin.

Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj je povedal, da je pomembno, da imamo vzpostavljen sistem, ki dobro funkcionira in je stabilen. Prav tako je treba iti v smeri iskanja nadgradnje sedanjega sistema, obdelati področja, kjer prihaja do težav in jih izboljšat ter prenesti na boljši nivo. 

Pri decentralizaciji je Smrdelj povedal, da se je treba najprej vprašati kaj nam ta prinese. V zvezi z decentralizacijo nalog je povedal, da je pomembno, da so storitve bližje ljudem, ki jih potrebujejo in da se od njih ne oddaljujemo (primer ukinitve davčnih uradov in geodetskih pisarn). ZOS je že pred časom predlagal, da bi se del nalog iz upravnih enot prenesel na občine, kar bi bil pomemben korak k decentralizaciji.

Smrdelj je prav tako izpostavil problem razpršenosti področja lokalne samouprave na državnem nivoju, saj je področje urejeno na več ministrstvih in to vsekakor ne doprinese k boljšemu in hitrejšemu urejanju težav in iskanju rešitev. Predlagal je tudi bolj strateški pristop k strategiji, in sicer naj se npr. 30% finančnih sredstev prenese na občine, one pa naj se potem same odločijo kako in na kakšne način bodo izvajale naloge.

Župan Uroš Brežan je izpostavil problem regionalnega razvoja, ki ga ni. Poudaril je, da je tipičen primer izključitve občin pri sprejemu operativnega programa. Tu se je izgubilo veliko sredstev namenjenih razvoju, v sedanji perspektivi pa teh sredstev sploh ni. Dodal je, da je treba razvojnim regijam dati pristojnosti in možnosti odločanja ter seveda finančna sredstva.

Predsednik Skupnosti občin Slovenije dr. Ivan Žagar je poudaril pomen pokrajin za Slovenijo in njen razvoj, saj bi na ta način bolje črpali evropska sredstva. Dodal je še, da razvoja regij ni mogoče doseči z zakoni. Kot veliko težavo je izpostavil koncentracijo finančnih virov v centrih in zato spet naletimo na težave, ki se posledično kažejo v razvoju. V zvezi s financiranjem občin je poudaril, da je težava v tem, da se ne upošteva in izvaja sedanje zakonodaje in da se je vsake spremembe treba lotiti previdno.

Predsednik Združenja mestnih občin Bojan Kontič je povedal, da se v strategiji poudarjajo težave z ožjimi deli občin, medtem ko na drugi strani ne vemo kaj bi storili s pokrajinami, saj niti ni določeno katere naloge naj bi se izvajale na tem nivoju.

Župani so v zvezi z ustavno določbo, ki opredeljuje pokrajine kot politično kategorijo povedali, da je treba ustavo spoštovati. Poudarili so, da upravni okraji, kot so zastavljeni v strategiji, ne predstavljajo decentralizacijo temveč krepitev koncentracije upravnih nalog države. V kolikor si želimo vzpostavitve decentraliziranega sistema, je treba poskrbeti za ustrezne organe, ki bodo prevzemali politično in finančno odgovornost ter ustrezno izvajali naloge.

Minister Koprivnikar je na pripombe in mnenja županov odgovoril, da je treba najti načelno rešitev, ki jo bo možno realizirati ter da je treba jasno določiti naloge občin in sredstva za njihovo izvajanje.

* * *


< V PRIPRAVI UREDBA O PITNI VODI