05.05.2010 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

PREDSTAVLJEN PREDLOG ZAKONA O SKLADNEM REGIONALNEM RAZVOJU

Celje, 5. maja 2010- Združenje regionalnih razvojnih agencij Slovenije (RRA GIZ) je danes v Celju predstavilo predlog zakona o skladnem regionalnem razvoju.
 


Ob tej priložnosti je predsednik RRA GIZ Tomo Garantini povedal, da je skladen in hitrejši regionalni razvoj pomemben korak pri premagovanju krize. Dodal je tudi, da se omenjeno združenje dejavno vključuje v reševanje težav na področju regionalnega razvoja in s svojim znanjem ter izkušnjami želi pripomoči k vzpostavitvi razmer, ki bodo omogočale ne le skladen regionalni razvoj, ampak tudi učinkovito črpanje evropskih in državnih razvojnih sredstev.

Kot je pojasnil Garantini, združenje želi z novim zakonom o skladnem regionalnem razvoju odpraviti obstoječe težave na področju regionalnega razvoja in izločiti iz sedanje ureditve vgrajene konflikte interesov.

 

Struktura zakona je podobna dosedanjim zakonom in vsebuje splošne določbe, način vodenja regionalnih razvojnih politik in njene nosilce ter način zagotavljanja regionalnih razvojnih spodbud. Teritorialno izhodišče pa je obstoječa razdelitev Slovenije na 12 razvojnih regij, funkcionalnih ozemeljskih enot za izvajanje regionalne politike. Bistveno je spremenjen del o nosilcih regionalne razvojne politike. Funkcije sedanjega sveta regije in regionalnega razvojnega sveta se združijo v enem organu, regionalnem razvojnem svetu. Regionalni razvojni svet je 24-članski organ, v katerega tretjino članov imenujejo predstavniki občin oz. politike, tretjino predstavniki gospodarstva, zadnjo tretjino pa predstavniki javnega sektorja in nevladnih organizacij.

 

Sprememba zakona o skladnem regionalnem razvoju je bistvena v dveh točkah. Organ odločanja ne sestavljajo zgolj več župani, ampak enakopravno predstavniki različnih področij življenja in delovanja, kar zagotavlja večjo širino pri izbiranju in obravnavi prednostnih razvojnih nalog. Hkrati se odpravlja konfliktno stanje, ko se župani na lokalnem nivoju pojavljajo kot izvršilna oblast, na regionalnem pa kot zakonodajna. Regionalni razvojni svet ima delovna telesa, kakor so urejena v sedanji zakonodaji, omogočeno pa mu je ustanavljanje dodatnih odborov, če se ta pokažejo za potrebna. Zaradi večje učinkovitosti se dolžina mandata regionalnega razvojnega sveta in njegovih teles uskladi s trajanjem posameznega programskega obdobja.

 

Prav tako pomembna novost je, da znotraj enega ministrstva ali službe nista več združeni pristojnosti za regionalni razvoj in lokalno samoupravo. Na ta način naj bi bila onemogočena praksa, da se skoraj vsa sredstva, namenjena regionalnemu razvoju, dejansko porabijo za projekte občin, ki ne omogočajo želenih razvojnih prebojev v regijah in posledično zmanjševanja razvojnih razlik med njimi. Pristojnosti na državni ravni se zato prenesejo na ministrstvo, odgovorno za regionalni razvoj.


< ŽUPANI ZA VEČ KOT 20-ODSTOTNO ZMANJŠANJE IZPOSTOV CO2