11.03.2015 Starost: 7 let

PREDSTAVLJEN PREDLOG UREDBE O PORABI SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V RS V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020

Ljubljana, 11. 3. 2015 - Na Službi Vade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je potekala predstavitev predloga Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2014-2020 za cilj »naložbe za rast in delovna mesta« in seznanitev udeležencev sestanka z načrtovanimi aktivnosti za vzpostavitev sistema za programsko obdobje 2014-2020, ki jih SVRK načrtuje v letu 2015.


Na sestanku je namestnik direktorja SVRK Andrej Engelman predstavil temeljna vodila za pripravo nove uredbe, pri čemer je izpostavil željo po krepitvi vloge organa upravljanja (SVRK) ter med drugim poudaril, da si bodo v novem programskem obdobju prizadevali doseči celovito, 100 % črpanje kohezijskih sredstev.

Izpostavljeno je bilo tudi, da bo osnovo za razporeditev sredstev na finančne načrte predstavljal Izvedbeni načrt, pripravljen s strani upravljavskega organa, ki naj bi bil sprejet še pred proračunsko razpravo, in sicer na osnovi predlogov posredniških organov. Na SVRK načrtujejo, da bo potrebno Izvedbeni načrt redno novelirati, pri čemer se v letu 2015 predvideva noveliranje tega dokumenta v mesecih marcu/aprilu in juliju/septembru.


Nova ureditev bo uvedla nekatere novosti tudi na področju postopkov delitve sredstev, kjer bo izbor operacij potekal preko javnega razpisa ali z neposredno dodelitvijo posameznih operacij, pri čemer bo vlogo in evidenčno preobremenitev vložil posredniški organ, upravljavski organ (SVRK) pa bo tisti, ki bo izdal odločitev o podpori. Za vloge večjih vrednosti se načrtuje, da bodo presojane s strani neodvisnih strokovnjakov, pri čemer se pušča odprte možnosti, da bi to opravljala delovna skupina imenovana s strani Vlade RS.


V primeru, ko stvari oziroma projekti, zaradi korekcij, neustrezne dinamike ali zaradi nedoseganja ciljev ne bodo tekli, bo v okviru nove ureditve prišlo do prerazporejanja sredstev iz postavk ministrstev na postavke upravljavskega organa (SVRK), in sicer brez soglasja posredniškega organa (ministrstva). Prav tako bo do prerazporejanja sredstev iz postavk ministrstev na postavke upravljavskega organa prišlo v okviru evidenčnega projekta, in sicer takrat, ko bo vrednost evidenčnega projekta nižja od predvidene. V primeru suma goljufije je predvideno tudi zadržanje izvajanja projekta do treh mesecev.


Med novostmi je bil izpostavljen tudi način izplačevanja sredstev, saj predstavlja pogoj za izplačilo sredstev po novi uredbi le vložen zahtevek za izplačilo sredstev iz proračuna (ZZP), kar pomeni, da se opušča uporaba zahtevka za povračilo (ZZP).  Nova bo tudi ureditev, po kateri bo upravljavski organ za posamezne vrste operacij določil standardno pogodbo o sofinanciranju.


Za lažje upravljanje s kohezijskimi sredstvi je v izgradnji nov informacijski sistem e-MA, ki bo predstavljal nove možnosti in vzvode za načrtovanje in upravljanje ter bo v veliki povezanosti z enotnim računalniškim sistemom Ministrstva za finance (MFERAC). Do dokončne uveljavitve novega informacijskega sistema je predvidena tudi prehodna rešitev v letu 2015, in sicer ISARR2.


Kot posebna novost je bila izpostavljena vgraditev novega poglavja o izvajanju kohezijske politike v Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (ZIPRS), prav tako pa naj bi SVRK sodeloval z Ministrstvom za finance glede možne vključitve tega področja v Zakon o javnih financah.


Aktivnosti SVRK naj bi bile v letu 2015 usmerjene predvsem v sanacijo zaostankov in v končanje zadnjega leta programskega obdobja 2007-2013. SVRK bo v letu 2015 svoje aktivnosti usmeril tudi v postopke sprejemanja nove ureditve, pri čemer je predvideno, da naj bi bil prvi krog medresorskega usklajevanja zaključen s sprejemom ZIPRS in uredbe na Vladi RS v mesecu marcu tega leta. V letu 2015 naj bi sledila tudi priprava Izvedbenega načrta, ki predstavlja operacionalizacijo Operativnega programa in bo predvidoma sprejet v mesecu aprilu.


V nadaljevanju sestanka so udeleženci podali pripombe na predstavljen osnutek uredbe. Občinski predstavniki in predstavniki kohezijskih regij so izpostavili, da pri pripravi predloga predstavljene uredbe ni bilo pravega dialoga, poleg tega pa izrazili nestrinjanje, da bi dialog na regionalni in lokalni ravni stekel šele septembra, in sicer po tem, ko bodo vsi krovni dokumenti že sprejeti. Takrat bodo namreč možnosti za kakršnekoli spremembe znatno zmanjšane oziroma onemogočene.


Na podano predstavitev je predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj naslovil očitek, da je skozi dokumente kohezijske politike moč zaslediti težnjo po centralizaciji Slovenije, saj v dokumente ni vgrajen učinkovit sistem skladnega regionalnega razvoja. Na pristojne je zato naslovil poziv za oblikovanje inštrumentov, ki bodo tudi najšibkejšim območjem zagotovili skladen regionalni razvoj, kar bo mogoče doseči le z aktivno in takojšnjo vključitvijo predstavnikov lokalnih skupnosti v postopek sprejemanja dokumentov, ki bodo urejali kohezijsko politiko v programskem obdobju 2014-2020. 

* * *


< 5. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS