05.03.2013 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

PREDSTAVITEV RAZPISOV S PODROČJA DELA REGIONALNEGA RAZVOJA IN EVROPSKEGA TERITORIALNEGA SODELOVANJA

Združenje občin Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo 1. marca 2013 organiziralo predstavitev razpisov s področja dela regionalnega razvoja in evropskega teritorialnega sodelovanja, to je razpisov s področja razvoja regij, razpisov s področja problemskih območij ter razpisov s področja mobilnosti in bilateralnih odnosov.


 

 

18 javnih razpisov je bilo oziroma še bodo objavljeni od maja 2012 do

junija 2013, skupna vrednost teh razpisov pa znaša skoraj 275 milijonov evrov.

Občine so upravičene do sredstev treh javnih razpisov, vezanih na koriščenje EU

sredstev, en poziv in en razpis pa je vezan na sredstva iz državnega proračuna.

Devet razpisov je vezanih na problemska območja, upravičenci do sredstev so

podjetja. V ta sklop pa štejejo še štirje razpisi Norveškega in EGP finančnega

mehanizma. 

Ĺ esti javni razpis Razvoj

regij je bil zaključen 31. 12. 2012, ministrstvo je prejelo 237 vlog v skupni

višini zaprošenih sredstev 127 milijonov evrov (na voljo je bilo 145

milijonov). V kratkem se obeta še sedmi javni poziv, je napovedal Marko

Drofenik, generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj in evropsko

teritorialno sodelovanje.  

Vloge 5. javnega razpisa

Razvoj obmejnih območij s Hrvaško so bile vsebinsko in formalno pregledane, rok

za izdajo sklepov je 12. april 2013. Prejeli so 77 vlog v skupni  zaprošeni vrednosti 56,9 milijonov evrov

(razpisanih sredstev je 23,4 milijona evrov).

Javni poziv po 21.,

23. členu Zakona o financiranju občin za leto 2013 bo objavljen 8. marca 2013, razpisanih sredstev je

43,5 milijonov evrov, enaka višina sredstev bo razpisana tudi v letu 2014.

Poraba sredstev bo namenjena:stroškom nakupa zemljišč, potrebnih za izvedbo

investicijskega projekta, stroškom predhodnih študij, investicijske in

projektne dokumentacije, stroškom gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, stroškom

gradbenega nadzora, drugim upravičenim stroškom, opredeljenih v navodilih

organa upravlja sredstev kohezijske politike ali v pogodbi o odobrenih

sredstvih sklada ali skladov Evropske unije. Na seminarju je bilo opozorjeno na

omejitev 46. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti

2013 in 2014. Načrte

porabe bodo občine oddale preko spletne aplikacije na naslovu https://www.zfo-invest.info , ki pa je še v fazi

priprave.

Na

seminarju so bili na kratko predstavljeni tudi razpisi s

področja problemskih območij:

- JR za sofinanciranje projektov urejanja lokalne

infrastrukture v romskih naseljih (3 milijoni evrov razpisanih sredstev, predvidena

objava razpis 8. 3. 2013);

- JR  za

sofinanciranje neposrednih spodbud podjetjem za večje začetne investicije na

obmejnih problemskih območjih v povezavi s ugodnimi krediti Sklada Ribnica (razpisanih

sredstev 7,6 milijonov evrov, predvidena objava razpis marec – april 2013);

- JR za sofinanciranje podjetij za manjše začetne

investicije na obmejnih problemskih območjih v povezavi z regijskimi

garancijskimi shemami (razpisanih sredstev 12,4 milijonov evrov, predvidena

objava razpis  marec – april 2013);

- JR za subvencije za začetne investicije podjetjem v

Pomurju – Pomurski zakon (dvoletni razpis, razpisanih sredstev 5,3 milijonov,

predvidena objava razpis 8.3.2013);

- JR za subvencije za manjše začetne investicije

podjetjem v Pomurju  v povezavi z

regijsko garancijsko shemo in subvencijo obrestne mere (razpisanih sredstev

0,62 milijona evrov, predvidena objava razpisa marec – april 2013);

- 3. JR za spodbujanje začetnih investicij in

ustvarjanja novih delovnih mest – Pokolpje (razpisanih sredstev 4,8 milijonov

evrov, razpis je zaključen (28.1.2013 in 7.2.2013));

- JR za subvenc. stroškov za zaposlitev izobraženih

kadrov na konkretnem tehnološkem razvojnem projektu v podjetjih v Pomurju (razpisanih

sredstev 0,89 milijona evrov, predvidena objava razpisa 15.03. 2013)

- JR za socialno podjetništvo v Pomurju (razpisanih

sredstev 1,5 milijona evrov, predvidena objava razpisa marec - april 2013);

- JR za spodbujanje začetnih investicij v Posočju

(razpisanih sredstev 416.647 evrov, objava razpisa 1. 3. 2013);

- JR za spodbujanje izobraževanja in usposabljanja v

Posočju (razpisanih sredstev 100.000 evrov, objava razpisa 1. 3. 2013). J

avni razpis s področja Programa finančnega

mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma bodo objavljeni do 30. 9.

2013, razpisanih pa bo okvirno 15 milijonov evrov. JR bo obsegal sledeča

področja: ohranjanje in oživitev kulturne in naravne dediščine, biotska

raznovrstnost in ekosistemi, pobude na področju javnega zdravja.

Javni razpis za sofinanciranje projektov bilateralne

mednarodne razvojne pomoči Slovenije državam v razvoju na področju regionalnega

razvoja bo objavljen v marcu oziroma aprilu 2013, razpisanih bo okvirno 130.000

evrov sredstev. Upravičeni bodo projekti tehnične pomoči, ki spodbujajo

mednarodno sodelovanje slovenskih regionalnih razvojnih agencij in drugih

razvojnih institucij ter njihovo uveljavljanje v partnerskih državah s pomočjo

prenosa znanja in izkušenj ter usposabljanja partnerskih držav na področju

regionalnega in gospodarskega razvoja. 


< SEJA VLADE