15.03.2017 Starost: 5 let

PREDSTAVITEV PREDLOGOV NOVEL ZAKONOV O LOKALNI SAMOUPRAVI IN LOKALNIH VOLITVAH

Ljubljana, 14. 3. 2017 – Ministrstvo za javno upravo nadaljuje prenovo zakonodaje s področja lokalne samouprave, ki si jih je zadalo s Strategijo razvoja lokalne samouprave v RS do leta 2020 in v skladu z Akcijskim načrtom pripravilo predlog novele Zakona o lokalni samoupravi in predloga novele Zakona o lokalnih volitvah. Predloga novel so predstavili predstavnikom združenj občin.


Dr. Roman Lavtarje navzoče najprej seznanil, da so pripravili novo verzijo predloga 26. člena ZFO-1 (skupne občinske uprave), ob tem pa poudaril, da se je sedanji sistem »izpel« ter da se je potrebno zavedati, da je sofinanciranje skupnih občinskih uprav bonus in ne pravica.

 

Spremembe, ki jih prinaša predlog novele ZLS:

 

 • ureditev statusa reprezentativnosti za mestne občine,
 • sprememba določb o ustanovitvi in delovanju interesne zveze občin,
 • odprava pravne subjektivitete ožjih delov občin,
 • možnost dajanja podpore zahtevi za referendum s kvalificiranim elektronskim podpisom ter
 • druge manjše spremembe.

Predlagane spremembe ZLV:

 

 • stale termin rednik lokalnih volitev: druga nedelja v novembru,
 • zmanjšanje števila volilnih organov: ukinitev volilne komisije volilnih enot in volilne komisije ožjih delov občin,
 • način imenovanja tajnika občinske volilne komisije,
 • razmejitev pristojnosti med Državno volilno komisijo in MJU,
 • določitev nadomestila volilnim odborom na predčasnih volitvah,
 • vključitev tujcev v volitve v svete ožjih delov občin,
 • črtanje možnosti, da so volitve v svete ožjih delov občin na dve leti.

Glede sprememb ZLV so bili podani pomisleki predvsem glede ustreznosti termina rednih lokalnih volitev. Predstavniki občin smo se sicer strinjali, da je smiselno določiti stalen termin, zastavlja pa se predvsem vprašanje ustreznosti predlaganega termina z vidika možnosti, da kateri od datumov volilnih opravil pade na predhodne praznike (31. 10., 1. 11.). Bolj zgoden datum pa bi bil primeren tudi z vidika sprejemanja občinskih proračunov. MJU bo preučil še termin, ki smo ga predlagali predstavniki občin, in sicer tretjo nedeljo v oktobru.

 

Glede sprememb ZLS, ki se nanašajo na status reprezentativnost mestnih občin, je bil s strani ZMOS podan predlog za popravek kriterija za dosego statusa reprezentativnosti mestnih občin. Ostali predstavniki se nismo strinjali glede  načina izkazovanja reprezentativnosti združenj občin. Menimo, da je sedanja ureditev ustrezna. Združevanje in povezovanje občin pa mora ostati svobodno in avtonomno. 

 

Pomisleke o ustreznosti predloga nove ureditve interesnih zvez občin, v katerih predstavniki združenj občin vidimo tudi nastavke za pokrajine (določba o prenosu državnih nalog), dr. Lavtar zavrača in poudarja, da ne gre za nastavke pokrajin, namen zveze občin je prenos regulatornih funkcij nanjo.

 

Mnenja so se kresala tudi glede ureditve pravnega statusa ožjih delov občin (odvzem pravne subjektivitete).

 

Trenutni predlogi predpisov:

 

 


< PREDLOG 26. ČLENA ZFO-1