10.01.2017 Starost: 6 let

PREDSTAVITEV PREDLOGA NOVELE ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Ljubljana, 9. 1. 2017 - Ministrstvo za javno upravo je vodstvom združenj občin predstavilo predlog novele Zakona o financiranju občin. Med drugim se spreminja tudi enačba za izračun primerne porabe. Ministrstvo pošilja predlog novele ZFO-1 v javno obravnavo.


Kot sta uvodoma poudarila državni sekretar dr. Nejc Brezovar in vodja Službe za lokalno samoupravo dr. Roman Lavtar, predlog novele ZFO-1 sledi ciljem, opredeljenim v jeseni sprejeti Strategiji razvoja lokalne samouprave RS do leta 2020, analizi učinkov sistema financiranja občin iz 2010. Predlog novele naj bi odpravljal anomalije in odgovarjal stvarnim potrebam občin.

 

S predlogom novele se odpravlja indeksacija dohodnine, spreminja se postopek določitve povprečnine. Bolj jasno se določa, da občinske finance delijo usodo javnofinančnega stanja države. Spreminjajo se uteži v enačbi za izračun primerne porabe, pri čemer se daje večji poudarek demografskim gibanjem (najmlajšim in najstarejšim), spreminja se določba o sofinanciranju skupnih občinskih uprav in sofinanciranju občin, kjer živita ital. in madž. narodna skupnost. Na predlog MGRT pa se bo spremenil tudi datum za posredovanje podatkov za spremenjen NRP (15. avgust).

 

V ZOS smo že pred sestankom ministrstvo pozvali, da pripravi izračune primerne porabe po spremenjeni formuli ter učinke spremenjenega sistema sofinanciranja skupnih občinskih uprav, k temu pa so bili pozvani tudi na samem sestanku. Kot je dejal dr. Lavtar, tega namenoma niso storili, saj bi se občine potem do predloga opredeljevale zgolj na tej podlagi, je pa zatrdil, da so odstopanja v okviru ± 2 % sedanjih okvirov.

 

Predsednik ZOS Robert Smrdelj je med drugim poudaril, da s spremembo formule primerne porabe ne bomo rešili težav, k nastajajo zaradi premajhne povprečnine. Tudi težnja, da bi močnejše občine pridobile več sredstev, ne bo rešila problemov, saj se razvojne razlike med regijami povečujejo. Poleg tega je izpostavil tudi, da bi bilo potrebno v zakon zapisati mehanizem, ki bi določal, koliko sredstev pripada občinam v kriznih časih, da se določanje povprečnine ne bo izvajalo kot zadnja leta, ko vlada enostransko določa višino povprečnine, pri čemer imajo občine vedno znova občutek, da dobivajo ostanek. Izpostavil je tudi, da bo predlagan način sofinanciranja SOU deloval destimulativno. Pozval pa je tudi, da se v spremembi zakona predvidijo še nekatere druge rešitve: bolj pragmatične rešitve glede porabe sredstev za sofinanciranje investicij (21. člen ZFO-1) in zadolževanja.

 

Mag. Marko Diaci je med drugim predstavil primerjavo med prihodki občin in obsegom BDP in poudaril, da bi pričakovali, da se bo rast BDP poznala tudi na prihodkih občin. Opozoril je, da financiranje SOU ne gre v pravo smer in da predlagana rešitev deluje nestimulativno. Tudi drugi udeleženci sestanka so poudarili, da se sofinanciranje delovanja SOU spreminja na neustrezen način, da je potrebno upoštevati tudi geografske dejavnike, bolj pomembno kot število občin v SOU je število nalog, ki jih opravlja, ali pa št. prebivalcev, ki jih SOU pokriva. Diaci pa je tudi pozval, da bi morala Slovenija slediti državam OECD glede deleža sredstev, ki se namenja lokalnim skupnostim.

 

Dr. Vilma Milunovič je opozorila, da bodo finančni učinki vseh ukrepov za vse občine na dolgi rok negativni, ter poudarila, da bi občine pričakovale, da bi v ministrstvu, pristojnemu za lokalno samoupravo, imeli podporo, da bi se krepila finančna avtonomija občin, ne pa obratno. Predlagane rešitve zato zavrača.

 

Jožka Hegler, MOL, je pozvala češ, če se zakon spreminja, naj se uravnoteži financiranje z nalogami, ki jih občine imajo. Pozvala je k bolj koreniti spremembi formule, med drugim meni, da bi bilo pri cestah bolj primerno upoštevati izračun glede na površino cest in ne na dolžino. Predlagajo tudi drugačno štetje prebivalcev občin (začasno prijavljenih, ki so v občini prijavljeni več kot eno leto).

 

Marjan Kardinar je med drugim opozoril, da je potrebno ohraniti poselitev podeželja, tudi obmejnih območij. Če bodo predlagane spremembe dale učinke v tej smeri, so dobrodošle.

 

Dr. Lavtar je zavrnil, da se ne držijo sistema financiranja občin, poudaril, da mora biti ta narejen za abstraktno občino in da vseh posebnosti posameznih občin ne morejo zajeti v formulo primerne porabe. Izpostavil je tudi ugotovitve Ustavnega sodišča, da, več kot je občin, manjša je avtonomija, sistem financiranja občin pa je sistem solidarnosti.

 

Državni sekretar je navzoče seznanil, da bodo predstavljen predlog novele ZFO-1  sedaj posredovali v javno obravnavo, odziv občin pa pričakujejo do začetka februarja, ko naj bi se znova sestali na usklajevanjih.

 

 


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 9.1.2017-15.1.2017