30.10.2012 Starost: 8 let
Kategorija: Novice

PREDSTAVITEV PREDLOGA DOPOLNITEV OBMOČIJ NATURA 2000 V SLOVENIJI

Ljubljana, 29. 10. 2012 - Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič je skupaj s strokovnjaki ministrstva in Zavoda RS za varstvo narave, županjam in županom slovenskih občin predstavil predlog za izvedbo sprememb in dopolnitev Uredbe o območjih Natura 2000. Slovenija bo morala na osnovi zahtev Evropske komisije in zaveze v pristopni pogodbi za vstop v EU, da bo ustrezno določila območja Natura 2000, dopolniti območja, ki jih je določila leta 2004. Zavod RS za varstvo narave je v letošnjem letu dokončal strokovni predlog za izvedbo sprememb in dopolnitev uredbe. Verificiral ga je Strokovni odbor, sestavljen iz predstavnikov ključnih raziskovalnih ustanov.


Minister Bogovič je po predstavitvi povedal, da je Natura 2000 ena izmed

zakonodajnih zavez EU, katere smo države članice dolžni izvajati. »Gre za skrb za ohranjanje biotske

raznovrstnosti za prihodnje rodove. Ob tem zavedamo, da takšen predlog odpira

nekaj pomislekov občin, ki so povezane z morebitnimi prihodnjimi posegi v

prostor, zato je bil danes podan poziv za nadaljnji temeljit dialog med

predstavniki Zavoda RS za varstvo narave, ministrstva, občin, poteka pa tudi

medresorska predstavitev tega predloga.« Po besedah ministra je priprava te

uredbe tudi dobra priložnost, da v Sloveniji še enkrat spregovorimo o tem, kaj

pravzaprav območje Natura 2000 pomeni, kako se ga določi, kakšne so omejitve in

kakšne razvojne priložnosti. Ĺ iroka, temeljita razprava z vsemi deležniki se bo

opravila v mesecu novembru, ko bi ugotovili najprej tista območja, pri katerih

bi brez zadržkov pripravili končni predlog za uvrstitev v Naturo, ter

identificirali območja, kjer bi bilo potrebno dodatno ovrednotenje, tudi iz

ekonomskega in razvojnega vidika.

Slovenija se je za to, da bo določila območja Natura 2000 ter uskladila

svoj pravni red z EU pravnim redom, zavezala v pristopni pogodbi za vstop v EU.

Zaradi pomanjkanja časa za usklajevanje predloga za določitev območja Natura

2000, se je leta 2004, Vlada RS odločila, da bo v Uredbi o posebnih varstvenih

območjih opredelila tista območja, ki niso bila sporna. S tem smo izpolnili

obveze za 73 % vrst in habitatnih tipov v Sloveniji. Ker je za doseganje ciljev

Direktive o habitatih pomembno le to, da država članica določi dovolj območij

Natura 2000 za dolgoročno preživetje vrst, je Komisija zahtevala ustrezno

dopolnitev teh območij. V letu 2007 pa je Komisija s pisnim opominom od

Slovenije zahtevala še, da z dopolnitvijo oziroma opredelitvijo novih območij

Natura 2000 zaščiti vrste ptic, ki jih je dolžna varovati na osnovi Direktive o

pticah in njihove habitate. Slovenija bi morala te zahteve izpolniti do konca

letošnjega leta. Po izračunih bi s spremembami in dopolnitvami predlaganimi v

strokovnem predlogu dopolnitve območij Natura 2000, povečali indeks

vključenosti zahtev direktive o habitatih iz 73 na 92 %.

Zaradi biogeografske lege Slovenije med Sredozemljem, Alpami, Dinaridi

in Panonsko nižino imamo v Sloveniji zelo visok indeks biotske raznovrstnosti.

Na relativno majhni površini imamo več kot 210 vrst in 62 habitatnih tipov, ki

so v prilogah »habitatne in ptičje direktive« opredeljeni med vrstami in

habitati, za katere morajo države članice EU zagotoviti ugodno stanje z

določitvijo območij Natura 2000. Nato morajo države članice storiti vse

potrebno, da na območjih Natura 2000 preprečijo slabšanje stanja naravnih

habitatov in vrst, zaradi katerih so bila območja Nature določena. Presojati

morajo vpliv oziroma posledice posegov, ki bi lahko sami ali v povezavi z

drugimi načrti ali projekti pomembno vplivali na tiste vrste in habitatne tipe,

zaradi katerih je bilo območje določeno kot območje Natura 2000.

Presoja je lahko pozitivna, pozitivna z omilitvenimi ukrepi ali pa

negativna. V Sloveniji do sedaj še nismo imeli primera negativne presoje zaradi

območja Natura 2000. Presojali pa smo vplive oziroma posledice tudi večjih posegov,

kot je na primer vojaški poligon Mlake, avtocesta mimo Krakovskega gozda,

avtocesta nad Trebnjem, čez Muro, čez Dravo.

Komisija redno preverja izvajanje obvez, ki izhajajo iz direktiv o

habitatih in ptičih v državah EU. Zaradi neizpolnjevanja obstaja tveganje za

pritožbene postopke, ki jih lahko začnejo: Evropska komisija, nevladne organizacije

ali investitorji (investitorjem ni mogoče zagotoviti pravne varnosti), možni pa

so tudi zapleti pri pridobivanju sredstev iz EU skladov. Pri malodane vseh

finančnih mehanizmih EU so območja Natura 2000 bodisi med osnovnimi merili ali

pa prispevajo k boljšemu vrednotenju.

Eden od dokumentov, ki jih je treba priložiti vlogi za sredstva je tudi

potrdilo, da je preverjeno, da projekt nima škodljivega vpliva na območja

Natura 2000. čŒe tega ni, ali ga izda nekompetentna ustanova, Komisija vloge ne

odobri ali pa ustavi financiranje. Primer avtocesta Lubljana – Zagreb mimo

Krakovskega gozda - Komisija je na, iz Nature 2000, izvzetem območju, ki je del

strokovnih podlag (IBA inventarja) preverjala, zakaj je Ministrstvo za promet

izdalo potrdilo, da ni vpliva na Naturo. Ko je Slovenija zadevo pojasnila, se

je financiranje nadaljevalo.

Komisija lahko poseže tudi takrat, ko območje ni določeno kot Natura

2000, pa meni, da to območje izpolnjuje pogoje za določitev kot Natura 2000.

Odzivi Komisije na domnevno neizvajanje Direktive o pticah oziroma Direktive o

habitatih so dveh tipov:

- zamrznitev oz. zaustavitev sofinanciranja iz EU skladov ali posojil

Evropske investicijske banke;

- predaja primera (tožba) na Sodišče Evropskih skupnosti in odločitev

sodišča.

Drug odziv organi EU uporabljajo zlasti v primerih domnevnega

neizvajanja Direktive o pticah oziroma Direktive o habitatih, kjer ni

sofinanciranja ali pa kjer gre po njihovem mnenju za večje kršitve. V takih

primerih Komisija zahteva zamrznitev izvajanja do zaključka sodnega postopka

(ta traja približno dve leti). Tak primer je na primer tožba za gradnjo odseka

Via Baltike.

Več informacij o Naturi 2000: www.natura2000.gov.si/ 


< OKTOBRSKA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA