07.07.2017 Starost: 5 let

PREDSTAVITEV PRAVILNIKA O DOLOČITVI PODPROGRAMOV, KI SE UPOŠTEVAJO ZA UGOTOVITEV POVPREČNINE

Ljubljana, 7. 7. 2017 – Ministrstvo za finance in Ministrstvo za javno upravo sta v sodelovanju z resornimi ministrstvi pripravila osnutek pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine. Osnutek pravilnika je bil predstavljen vodstvom združenj občin.


V maju in juniju se je dvakrat sestala delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov MJU in MF ter občin, ter pregledala predloge sprememb pravilnika.  MF je nato na podlagi pripomb združenj občin (ki večinsko niso bile upoštevana), odločbe Ustavnega sodišča in mnenja Računskega sodišča pripravilo osnutek pravilnika.

 

Dr. Roman Lavtar je podal umestitev pravilnika v sistem financiranja občin, in sicer je poudaril, da je pravilnik podlaga za ugotovitev stroškov obveznih nalog občin, ki so jih občine imele v preteklem obdobju. V skladu s tem se spreminja tudi naslov predpisa v Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnih stroškov za financiranja nalog občin. Spomnil je tudi na ustavno odločbo, po kateri US pove, da se obvezne naloge financirajo iz primerne porabe, ostale naloge pa iz drugih virov. Naloge občin se delijo med prenese in izvirne, pri čemer se slednje delijo med tiste, ki jih določa državni predpis, in tiste, ki jih občina določi sama. Naloge, ki jih področni zakoni določijo kot tiste, ki jih občine morajo izvajati, so obvezna naloge občin in te se financirajo iz primerne porabe.

 

V ZOS smo že v pisnih pripombah pozvali, da naj ministrstva naredijo dodaten napor in pregledajo, katere naloge občine dejansko izvajajo, da se podprogramov ne bo samo izločalo iz pravilnika, ampak se jih tudi dodatno vključi v pravilnik. Predsednik ZOS je izpostavil, da se skozi spremembo pravilnika in tudi ZFO-1 kaže tendenca za zmanjšanje povprečnine, saj bi se na podlagi predlaganih sprememb pravilnika obseg izračunane povprečnine zmanjšal za 90 milijonov evrov. Vprašal se je tudi, kaj želimo sporočiti, ko nekatere naloge ne štejemo kot obvezne.

 

Predstavniki občin smo zato ponovno pozvali, da se opravi premislek, kaj je obvezna oz. neobvezna naloga, saj je npr. urgentno zobozdravstvo, naloga, ki jo sicer ne opravljajo vse občine, ne samo obvezna, ampak tudi nujna naloga.

 

Pravilnik bo še predmet 14-nevne javne obravnave in medresorske obravnave, nato pa nameravajo pravilnik sprejeti še pred jesenskimi pogajanji o financiranju občin, saj želijo, da je osnova za določitev povprečnine že za leti 2018 in 2019.

 

Predsednik ZOS je predstavnike MF in MJU sicer opozoril na nedopustno ravnanje, ker so predlog novele ZFO-1 posredovali v nadaljnjo proceduro brez uskladitve z združenji občin. Pozval je k nadaljnjim pogovorom.

 

Predlog pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnih stroškov za financiranje nalog občin

 


< 142. REDNA SEJA VLADE RS