28.02.2017 Starost: 6 let

PREDSTAVITEV OSNUTKA NOVEGA ZAKONA O GASILSTVU

Ljubljana, 27. 2. 2017 – Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje je na predstavitev osnutka novega Zakona o gasilstvu povabila predstavnike združenj občin, Gasilske zveze Slovenije, Združenja slovenskih poklicnih gasilcev, sindikat gasilcev. Na začetku sestanka je udeležence nagovorila ministrica za obrambo Andreja Katič.


Kot je izpostavila ministrica, je sedanji sistem gasilstva že prerasel veljavni zakonodajni okvir. Uprava RS za zaščito in reševanje (v nadaljevanju: Uprava) je zato spomladi 2016 pozvala vse deležnike, da predlagajo potrebne spremembe Zakona o gasilstvu. Na tej podlagi je nastal prvi osnutek zakona, nanj so dobili številne pripombe. Pripravili so drugi osnutek Zakona o gasilstvu, ki bo tudi predmet nadaljnjih usklajevanj.

 

Novosti, ki so predvidene: možnost opravljanje določenih operativnih nalog gasilstva kot pridobitne dejavnosti, nov pojem operativna naloge gasilstva, požarna straža, dodatek za stalno pripravljenost gasilcev, operativno vodenje in poveljstvo v poklicni gasilski enoti itd. Predlog zakona je še v pripravi znotraj ministrstva, javna obravnava bo sledila šele po usklajevanjih osnutka zakona s posameznimi deležniki.

 

V osnutek zakona so vnesene določene rešitve, za katere so prejeli nasprotne rešitve, zato so del teh želeli razčistiti že na tokratnem sestanku. Osnutek zakona predvideva uvrstitev Skupnosti gasilsko reševalnih zavodov Slovenije med deležnike, ki pripravljajo strokovne rešitve (priprava pravil gasilske službe, priprav predpisov, ki urejajo uniformo, čine in oznake itd.). Tej rešitvi smo bili naklonjeni predstavniki občin, nasprotovali pa so ji predstavniki Združenja slovenskih poklicnih gasilcev, saj so mnenja, da naj ena organizacija predstavlja poklicne gasilce. Pomisleke imajo tudi zato, ker so članih upravnih odborov javnih zavodov pogosto osebe, ki niso gasilci in zato nimajo strokovnih kompetenc.

Predlogu Gasilske zveze Slovenije, da se v zakonu uredi tudi status gasilca pripravnika, načeloma ni nasprotoval nihče.

 

Veliko razprave je bilo namenjen tudi poveljevanju oz. temu, kdo je lahko poveljnik (17., 60. člen). Zastavlja se vprašanje, ali sta potrebni obe funkciji, torej direktorja javnega zavoda in poveljnika, ali je to lahko ena oseba, bi poklicni enoti lahko poveljeval poveljnik, ki je prostovoljni gasilec, itd.

 

Problematična je tudi določba glede aktiviranja gasilskih enot (prvi odstavek 44. člena osnutka zakona).

 

Občine pozivamo, da pregledate osnutek novega Zakona o gasilstvu (kratke obrazložitve), se opredelite do zgoraj izpostavljenih dilem ter nam pripombe čim prej pošljete. V marcu je namreč predvideno nadaljnje usklajevanje osnutka zakona s posameznimi deležniki, tudi s predstavniki občin.

 

 


< SEMINAR ČARI PROTOKOLA – PRIPRAVA NA POSLOVNI IN SLAVNOSTNI DOGODEK