26.03.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

PREDSTAVITEV NOVOSTI IN SPREMEMBE NA PODROČJU JAVNEGA NAROČANJA

Ljubljana, 26.3.2010 – Danes je v dvorani Državnega sveta potekala predstavitev sprememb in novosti zakonodaje na področju javnega naročanja. Predstavitev je vodila in predavala odvetnica mag. Marija Bukovec Marovt, ki ima na področju javnega naročanja dolgoletne izkušnje, v preteklosti pa je pet let opravljala tudi funkcijo predsednice Državne revizijske komisije. Udeležilo se jo je prek 140 predstavnikov občin.


Spremembe zakonodaje o javnem naročanju so v večjem obsegu posegle tudi v delo tistih zaposlenih v občinskih upravah, katerih funkcija je izvedba in vodenje postopkov javnega naročanja. Na Združenju občin Slovenije (v nadaljevanju ZOS) smo tako menili, da je smiselno organizirati seminar oziroma predstavitev iz omenjenega področja, na katerem so se lahko predstavniki občin s pomočjo strokovnjakov kar najbolje seznanili z novostmi.

 

Namen predavanja je bilo predstaviti večino novosti s področja zakonodaje javnega naročanja, s poudarkom na določbah, ki se predvsem nanašajo na delo zaposlenih v občinskih upravah. Predavateljica nam je pripravila celovito predavanje s katerim je želela smiselno, jasno in razumljivo predstaviti novosti, ki jih je pojasnila in razložila tudi s pomočjo praktičnih primerov. Predavanje je potekalo v dveh sklopih. Prvi sklop je splošno zajel spremembe celotnega zakona, drugi sklop pa se je nanašal na novosti v postopku oddaje naročila malih vrednosti.

 

V prvem delu smo tako izvedeli veliko o pomembnih spremembah v odnosu do podizvajalcev, kjer naj bi nova zakonodaja prinesla več finančna discipline. Sledil je pregled sprememb na področju vodenja in odločanja v postopkih javnega naročanja s strani zasebnih podjetij. Po prejšnjem Zakonu o javnem naročanju po besedah predavateljice ni bilo jasno, ali lahko zasebniki vodijo postopke ali ne, novi zakon pa tu jasno določa, da zasebna podjetja tega ne morejo. Novosti tako zasebnikom dopuščajo le svetovanje pri vodenju in izvajanju postopkov javnega naročanja, naročnik pa lahko za vodenje pooblasti druge naročnike le v skladu z zakonodajo. Zasebniki morajo dati tudi garancijo za dobro izvedbo del in za razliko od pretekle zakonodaje in prakse, kjer so naročniki sami nosili celotno breme slabo izvedenega postopka, tudi sami odgovorni za svoje delo.  

 

V okviru prvega dela predavanja smo veliko slišali tudi o varstvu podatkov in poslovnih skrivnostih, neobičajno nizki ponudbi, strokovnem izpitu, novosti pri okvirnih sporazumih, na koncu pa je natančno predstavila celoten postopek oddaje javnega naročila.

 

Pri določbah o varstvu podatku in poslovnih skrivnostih, po novem ne predstavljajo poslovne skrivnosti količina iz specifikacije, cene na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. S tem zakonodajalec želi odpraviti pomanjkljivosti prejšnje zakonodaje, vendar po mnenju predavateljice v praksi zadeva kljub temu ne bo tako enostavna. V zvezi z navedenim je povedala tudi večje število praktičnih primerov.

 

Na kratko je predstavila tudi novo določeno opravljanje strokovnega izpita, ki predstavlja veliko novost v primerjavi z prejšnjo zakonodajo. Pri tem je tudi podala pomisleke o smotrnosti in smiselnosti strokovnega izpita, v kolikor ga morajo na novo opravljati zaposleni v občinskih upravah, ki se že leta dnevno srečujejo in ukvarjajo z javnim naročanjem. Na kratko bi omenil, da je ZOS na Ministrstvo za finance naslovil pobudo, da bi izpit in izobraževanje za zaposlene v občinskih upravah potekal brezplačno.

 

Bolj obsežno in več pa je bilo govora o postopku oddaje javnega naročila, pri katerem je bilo govora o osnutku pogodbe, pogodbo s podizvajalci, možnosti spremembe podizvajalca, razpisni dokumentaciji, umiku in preveritvi ponudb, formalno nepopolnih ponudbah in možnosti dopolnjevanja ponudb ter o ostalih posebnostih v postopku. Omenjene so bile tudi kazenske določbe, ki lahko v primeru »slabih« postopkov obremenijo naročnika, oziroma v primeru drugih kršitev tudi izvajalce in podizvajalce.

 

Drugi krajši del je bila predstavitev naročil malih vrednosti, s tem pa zakon ukinja pojem zbiranje ponudb, ki se je uporabljal do sedaj. Pri naročilih malih vrednosti kot bistveno novost velja omeniti mejne vrednosti, ob katerih je naloženo naročniku, da za naročila v višini 20.000 EUR do 40.000 EUR brez DDV ko gre za blago ali storitve oziroma 40.000 EUR do 80.000 EUR za gradnje objavi na portalu javnih naročil.

 

Na koncu je sledilo še nekaj vprašanj predstavnikov občin, ki so se nanašala na že obstoječe primere v praksi, ali hipotetične primere, do katerih utegne priti z uveljavitvijo nove zakonodaje. Ostala vprašanja pa so bila odgovorjena že tekom predstavitve, po vsakem posameznem manjšem delu v okviru prvega in drugega sklopa.

 

Za vse, ki gradiva še niste dobili pa vas obveščamo, da bo objavljen na naši spletni strani.

 

 


< DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI