11.09.2009 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

PREDSTAVITEV NOVELE ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH IN NOVELE ZAKONA O SKLADU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS

Ljubljana, 11.9.2009 - V dvorani Državnega Sveta Republike Slovenije je potekala predstavitev novele zakona o kmetijskih zemljiščih in novele zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Predstavitev se je odvijala pod vodstvom predsednika Združenja občin Slovenije Roberta Smrdelja v sodelovanju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prof. dr. Milanom Pogačnikom, direktorjem Direktorata za kmetijstvo Branetom Ravnikom in vodjo Sektorja za sonaravno kmetijstvo Marto Hrustel Majcen. Predstavitve se je udeležilo okoli 100 predstavnikov občin, med katerimi je bilo tudi veliko županov.


Predstavitev se je začela z uvodnim govorom predsednika Združenja občin Roberta Smrdelja, ki je na kratko pojasnil namen predstavitve, temu pa je sledila predstavitev sprememb s strani ministra prof. dr. Pogačnika.

 

Minister je navedel razloge za spremembe zakonodaje, ki v veliki meri ležijo tudi v tem, da se bo z novimi spremembami stremelo k doseganju evropskih standardov in norm glede velikosti kmetijskih zemljišč, ki so v Sloveniji veliko premajhna. Predstavil je tudi katere prednosti nam spremembe prinašajo in katera nerešena vprašanja bojo tako postala rešljiva.

 

Sledila je predstavitev vodje Sektorja za sonaravno kmetijstvo Marte Hrustel Majcen, ki je omenila, da v noveli Zakona o kmetijskih zemljiščih v splošnih določbah po novem definira strateške cilje, pogoje načrtovanja in varstvo kmetijskih zemljišč. Nova je tudi določba o dobrem gospodarju, ki bo omogočala, v kolikor nekdo kmetijskega zemljišča ne bo obravnaval in skrbel kmetijskemu zemljišču primerno, bo obstajala možnost začasnega odvzema zemljišča in predaja v uporabo drugemu zainteresiranemu ponudniku. Po besedah Hrustel Majcnove pa so pomembne novosti tudi na področju prometa s kmetijskimi zemljišči, kjer naj bi se postopki skrajšali, postopek ne bo več dvo-fazen in vodile ga bodo upravne enote.

 

Temu je sledila predstavitev direktorja Direktorata za kmetijstvo Braneta Ravnika, ki je predstavil novelo zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Temeljni cilj novele je, da se Sklad kot upravljavca obdrži in da se njegova vloga poveča. Občinam z gozdovi se po noveli nameni del koncesijskih dajatev kot nadomestilo za vzdrževanje lokalne infrastrukture.

 

Na koncu predstavitvenega dela je sledila predstavitev pripomb Združenja občin Slovenije s strani predsednika Smrdelja. Na občine naj bi se prenesla vsa stavbna zemljišča v lasti Sklada, kar velja tudi za vse bodoče spremembe prostorskih aktov občine, ter, da se občinam dodeli pravico do nakupa kmetijskega zemljišča ali gozda, ki je v lasti Sklada in sicer po ceni, ki velja za običajno kmetijsko zemljišče (brez dodatkov zaradi bližine zazidljivih območij). Ta pravica velja za nakupe izven kompleksov nad 250 ha). Druga pomembna sprememba pa bi bila, da bi občine in država lahko sklepali pogodbe z kmetijskimi zemljišči direktno (brez objave) pri čemer mora tak promet odobriti občinski svet oz. vlada Poleg 45 % koncesnine iz gozdov je predsednik predlagal tudi, da je enak delež tudi najemnin kmetijskih zemljišč prihodek občin in sicer namenskih za urejanje poljskih poti. Poleg tega pa je predsednik Smrdelj vprašal še za primerljive podatke o obdelovalnih površinah iz drugih držav članic Evropske unije, saj naj bi bila Slovenija na repu tudi zaradi precejšne razgibanosti terena.

 

Minister je v kratkem odgovoru na vprašanja predsednika Smrdelja navedel, da kmetijskih zemljišč po ceni kmetijskih zemljišč ne bo možno kupovati, ampak bo finančna odškodnina različna za različno kvaliteto zemljišča. Omenil je tudi, da se je obseg soglasij za komasacije zmanjšal, saj je želeno, da se obseg obdelovalnih površin v Sloveniji povečuje.

 

Po razpravi so sledile pripombe in vprašanja občin, kjer so bili omenjeni trenutni problemi in problemi, ki bi jih po mnenju nekaterih lahko prinesla nova zakonodaja. Predvsem je bilo poudarjeno, da bi moralo biti za večji uspeh boljše sodelovanje med ministrstvi in manj ločevanja med državo in občinami. Podana je bila pobuda, da naj ministrstvo poskrbi, da bodo podatki EUROSTATA na enakem imenovalcu kot so slovenski podatki, saj jih bo le tako mogoče uspešno primerjati. Do nestrinjanja je prišlo tudi z novim 16.d členom, ki zakupniku ne omogoča povrnitve nekega določenega deleža od dodane vrednosti, ki jo ima po poteku zakupljenega časa zemljišče, saj to ne spodbuja dobre gospodarnosti in tudi ni v skladu z Stvarnopravnim zakonikom. Ministrstvo so opozorili, da je potrebno poskrbeti tudi za zemljišča, ki so bila nakupljena v času gradnje avtocest in pripadajo DARSU, pa jih kljub ugodnem terenu, nihče ne obdeluje.

 

Minister je pripombe pozdravil, se zahvalil vsem, ki so prišli. Obljubil, da bojo določene zadeve še preučili. Nasploh pa je ocenil predstavitev kot zelo koristno.


< ZOS DELI PLAKATE - KAKO SE ZAVARUJEMO PRED PANDEMSKO GRIPO