18.03.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

PREDSTAVITEV NOVE SOCIALNE ZAKONODAJE ZA OBČINE

Ljubljana 17.3.2010 - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v sodelovanju z Združenjem občin Slovenije in Skupnostjo občin Slovenije 17. marca 2010 v Ljubljani organiziralo delovni posvet o novi socialni zakonodaji. Posveta se je udeležilo okoli 80 udeležencev.


Davor Dominkuš je na začetku predstavil izhodišča za sprejem predlaganih zakonov. Poudaril je, da ključne ideje zakonov izhajajo iz nacionalnega programa ter iz programa Vlade RS. S predlogi zakonov skušajo zagotoviti ljudem sredstva za preživetje, ko se dejansko znajdejo v težki situaciji; pri tem gre za kombinacijo pasivnih in aktivnih ukrepov, kateri naj bi omogočili čim prejšnjo vključitev ljudi v delovno življenje. Predlogi zakonov tudi na novo opredeljujejo prejemke, ko gre za dolgotrajno socialno ogroženost, in prejemke, ko gre za kratkotrajno socialno ogroženost. S temi predlogi želijo poskrbeti za vse skupine ogroženih ljudi. Kar se tiče sistema dolgotrajne oskrbe, je problem, ker je trenutno urejen v socialni, zdravstveni in pokojninski zakonodaji, z novim zakonom pa želijo vzpostaviti pregleden in enovit sistem. Dominkuš je pozval udeležence, naj v delovno skupino, ki pripravlja Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, imenujejo svojega predstavnika.

Predstavitev je nadaljevala Tanja Aman, ki je predstavila Predlog zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Na ministrstvu jih je ri pripravi zakona vodila želja zbrati na enem mestu vse prejemke in subvencije, postaviti enotna meril pri podeljevanju prejemkov, uvesti enoten postopek, s čimer želijo preprečiti zlorabe, do katerih prihaja. Želijo preprečiti kopičenje pravic, zato uvajajo enotne opredelitev oseb (načelo preživljanja), dohodkov in premoženja. Uvaja se enotna vstopna točka. V nadaljevanju je predstavnica ministrstva podala splošen okvir zakona, poudarila je, da gre za postopkovni zakon, pravice so določene v področnih zakonih V nadaljevanju je kratko predstavila posamezne prejemke (otroški dodatek, denarna socialna pomoč, državna štipendija, subvencije). Udeleženci so imeli na predlog zakona številne pripombe: glede vloge občine pri postopku odločanja o ti. občinskih transferjih, saj bodo po novem le stranke v postopku, podajale bodo le mnenje, a še vedno ostajajo plačnik; nadzor s strani socialne inšpekcije se jim ne zdi primeren; prav tako so bile pripombe glede prevzemanja delavcev občinskih uprav na centre za socialno delo in še številne druge pripombe o težavah, ki jih pričakujejo udeleženci posveta v praksi. Opozorili so, da predlog zakona ne vsebuje finančnih posledic, ki bodo nastale za občine Udeleženci so tudi pozvali obe predstavniški združenji občin, naj ministrstvo opozorijo na kratek rok, ko naj bi zakoni začeli veljati.

Mojca Sajovic je predstavila pregled Predloga zakona o socialnovarstvenih prejemkih, ki se sicer na občine ne nanaša. Vsebino obstoječega Zakona o socialnem varstvu bosta po novem urejala dva zakona: Zakon o socialnovarstveni dejavnosti (v pripravi) in Zakon o socialnovarstvenih prejemkih. Najpomembnejša novost je prav gotovo prenos pravice do varstvenega dodatka in državne pokojnine v sistem socialnovarstvenih prejemkov. Med razlogi za sprejem novega zakona je predavateljica navedla, da želijo sistem urediti na način, po katerem se bo delo v Sloveniji splačalo, izboljšati zakonske določbe pri dodeljevanju denarne socialne pomoči (DSP), odprava zakonskih praznin, uvajanje novih spodbud zaposlovanja upravičencev do DSP s subvencijami, večja pozornost se nanaša na posebne skupine ljudi, ki so začasno nezaposljivi itd. Poglavitne rešitve zakona so: nova višina osnovnega zneska minimalnega dohodka, dve ravni minimalnega dohodka za pokrivanje osnovnih stroškov (za začasne prejemnike, za trajno nezmožne za delo), uvedba nove pravice - varstveni dodatek - kot socialnovarstvene pravice, otroški dodatek se vključi v določitev lastnega dohodka, spremembe glede preživnine pri upoštevanju lastnega dohodka, določbe glede premoženja, izredna DSP (fleksibilnejše dokazovanje, omilitev kaznovanja zaradi nenamenske porabe pomoči), izboljšane so nekatere zakonske določbe, predvideno je izboljšanje nadzora (poleg socialne inšpekcije še finančni nadzor) in drugo.

Barbara Starič Strajnar je na kratko opredelila in predstavila vsebino Predloga zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo: razloge za sprejem zakona, prostovoljno in obvezno zavarovanje, naloge države in občin, pravico do dolgotrajne oskrbe (DO), oblike DO, storitve DO, storitve in pravice, ki niso DO, način uveljavljanja DO in postopek, pogoji za uveljavljanje DO, izvajalci storitev DO, določbe o osebnem pomočniku. Tudi pri tem predlogu zakona so udeleženci opozorili, da predlog ne vsebuje predvidenih finančnih posledic za občine.


< USTANAVLJANJE POKRAJIN BO POTEKALO S POČASNEJŠO DINAMIKO