10.03.2021 Starost: 2 let

PREDSEDSTVO ZOS Z MINISTROM ZVONKOM ČERNAČEM O AKTIVNOSTIH SLOVENIJE ZA ČIMBOLJ GOSPODARNO IN UČINKOVITO ČRPANJE BODOČIH RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV IZ RAZLIČNIH EU VIROV

Ljubljana, 10. 3. 2021 – Predsedstvo Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju ZOS) je na tretji redni seji v letu 2021 gostilo ministra za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Zvonka Černača in med drugim z njim razpravljalo o pripravi dokumentov za črpanje sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost (1,6 milijarde nepovratnih sredstev in 3,6 milijarde povratnih sredstev) ter iz večletnega finančnega okvirja (3,2 milijardi). Prav tako je bil predstavljen mehanizem ReactEU (300 milijonov), ki je že v fazi izvajanja.   Na voljo je precej sredstev, zato je pomembno za katere projekte jih bomo namenili. Zelo pomembna je odprava birokratskih ovir in zelo dobrodošel bi bil dvig odstotka zadolževanja občin in za projekte, ki bi zagotavljali vračanje sredstev in njihov izvzem iz kvote zadolževanja.


 Minister je članom predsedstva ZOS predstavil vsebino Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: NOO), večletnega finančnega okvirja (v nadaljevanju: VFO), mehanizma ReactEU ter mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (v nadaljevanju: CTN).

 Občine vse skozi opozarjajo, da je treba pred projekti t.i. »mehkih vsebin«, urediti osnovno infrastrukturo. Treba se je izogniti nesmislom, ko evropski projekti narekujejo izgradnjo kolesarskih stez, na drugi strani pa marsikatere občine še nimajo zgrajenega vodovoda po njihovem celotnem. Treba je prisluhniti občinam, skupaj z njimi določiti razvojne prioritete in pri pogajanjih v Bruslju vztrajati pri konkretnih projektih in ne pri mehkih vsebinah. Minister Černač je poudaril, da ne bo noben del Slovenije izvzet in da bodo v pogajanjih z Evropsko Komisijo stremeli k temu, da se zadosti dejanskim potrebam Slovenije.

 Temu je vsekakor treba slediti tudi pri pripravi programov za večletni finančni okvir. Ključna novost, ki jo prinaša posodobljeni okvir evropske kohezijske politike v obdobju 2021 - 2027 bo zmanjšanje birokracije in uvedba enostavnejših postopkov v okviru dodelitve sredstev.  Zaradi tega bo potrebno spremeniti tudi zakonski okvir.

 V razpravi o razvojnih razlikah Slovenije in zakaj te še vedno niso odpravljene, je minister povedal, da gre za območja, države, ki jih v preteklosti nismo ustrezno prometno povezali in posledično zavrli gospodarski razvoj. Ena izmed težav je tudi ta, da se sredstva namenjena raziskavam in razvoju niso ustrezno prenesla na izvedbo konkretnih projektov. Tu je treba najti utež in sredstva usmerit podjetjem, katera bodo ustvarila dodano vrednost.

 

Razprava pa je tekla tudi o mehanizmu CTN, in sicer o tem kdo bo upravičen, katere vsebine bodo financirane ter koliko sredstev bo na voljo. ZOS je v preteklosti že predlagal uvedbo drugačnih meril za izbor operacij, financiranih iz CTN mehanizma in da bi bile do teh sredstev upravičene tudi druge občine, ne samo mestne. Minister Černač je povedal, da gredo načrti v smeri, da bi do teh sredstev dostopale tudi občine s statusom mesta. Ta status podeli Vlada RS in v Sloveniji je takih občin 57. Člani predsedstva so opozorili, da še vedno ostaja 144 občin, ki na ta sredstva ne bodo mogla kandidirat. Kot primer je bilo podano urejanje trških središč na podeželju in na apel naj se razmisli o tem, da se omogoči dostop do teh sredstev vsem občinam, je minister rekel, da bodo poizkušali iti naproti občinam. Operacije se tu potrjujejo neposredno.

 Člani predsedstva so izrazili zadovoljstvo z dosedanjim sodelovanjem z Vlado RS, ki občine sprejema kot partnerje, jim prisluhne in sodeluje z njimi.

 

* * *


< PRVI SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO USKLAJENEGA PREDLOGA DOPOLNITVE 34. ČLENA ZAKONA O VRTCIH