15.07.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

PREDSEDSTVO ZOS Z MINISTROM SVETLIKOM O TEMAH SOCIALNEGA VARSTVA

Ljubljana, 15. 7. 2011 – Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je na svoji četrti tematski seji sestalo z ministrom za delo, družino in socialne zadeve dr. Ivanom Svetlikom in z njim spregovorilo o socialnih temah, med drugim tudi o pomoči na domu in prenosu kadrov iz občin na centre za socialno delo.   Sprejet je bil dogoovor o ustanovitvi delovne skupine, v okviru katere bi se pregledala celotna problematika področja socialnega varstva. Na ta način bi se lahko intenzivneje pristopilo k iskanju primernih rešitev in s tem izboljšanja sistema socialnega varstva.Predsedstvo ZOS je ministra Svetlika v

zvezi s socialno varstveno storitvijo pomoči na domu opozorilo, da ukinitev

programa subvencionranja storitve pomeni tako za občine kot uporabnike

povečanje stroškov, saj bodo del teh krile občine, del pa bo po vsej

verjetnosti obremenil uporabnika. čŒlani predsedstva so k temu dodali, da bilo

dobro razmisliti o možnostih zmanjšanja cene storitve na način, da bi se za

določena opravila znižali izobrazbeni kriteriji in morebiti vklujčili tudi

neformalne oblike nudenja storitev (npr. prostovoljstvo). Ministru so tako

predlagali, da bi se sedaj obvezno 50% sofinanciranje občine ukinilo, saj je

bilo le-to uvedeno kot subvencija države z namenom razvijanja storitve.

Ohranila pa bi se možnost sofinanciranja storitev v primeru nezmožnosti plačila

s strani uporabnika.

V zvezi s prenosom kadrov iz občin na

centre za socialno delo je bilo s strani predsedstva izpostavljeno, da so delovna mesta na CSD nižje vrednotena kot na občinah, pogoji za zasedbo

le-teh so drugačni (izobrazba VII/I in VII/II nista izenačeni, izhodiščni

plačni razred je na CSD za 3 plačne razrede nižji kot na občinah), zato se bodo

plače delavcem ob prehodu na novo delovno mesto kljub upoštevanju doseženih

napredovanj znižale. Predlagali smo, da se naredi vse, da delavec ohrani

doseženo plačo in plačne razrede. Predstavniki ministrstva so zatrdili, da

bodo, o okviru veljavne zakonodaje, storili vsem da bodo delavci ohranili

dosežene plače. Predsedstvo je izrazilo nestrinjanje tudi v zvezi z znižanjem

sredstev primerne porabe občinam, saj bodo občine omenjene storitve še naprej

financirale. Predlagali smo, da MF pripravi finančne izračune, iz katerih bi

bilo razvidno dejanski stroški občin in prejeta sredstva iz državnega

proračuna.

Predsedstvo

ZOS je ministru zastavilo vprašaje v kakšni fazi postopka sta predloga Zakona o

socialno varstveni dejavnosti in Zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za

dolgotrajno oskrbo. Oba zakona predvidevata velika spremembe, vendar sta

neusklajena glede storitev, ki naj bi jih v prihodnje pokrivale občine.

* * *


< PREDSEDSTVO ZOS S FINANČNIM MINISTRSTVOM PET PRED DVANAJSTO O REBALANSU PRORAČUNA