11.05.2021 Starost: 2 let

PREDSEDSTVO ZOS Z MINISTROM PODGORŠKOM O POMENU SREDSTEV ZA RAZVOJ PDEŽELJA V OKVIRU VFO TER PREDLOGOM ZA 25 % DVIG SREDSTEV ZA KREPITEV PODEŽELSKIH OBMOČIJ

Ljubljana, 11. 5. 2021 – Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na letošnji šesti redni seji z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožetom Podgorškom razpravljalo o sredstvih Večletnega finančnega okvirja namenjenih razvoju podeželja in njegovemu ohranjanju. Razprava je potekala tudi o noveli Zakona o kmetijskih zemljiščih, kjer je ZOS že v okviru javne obravnave med drugim predlagal, da se uveljavi pravna podlaga, ki bi občinam omogočila neposreden nakup kmetijskega zemljišča, brez odobritve upravne enote, v kolikor je za to izkazan javni interes. V postopku sprejema v DZ RS se nahaja tudi predlog novele Zakona o zaščiti živali, kjer ZOS jasno zagovarja stališče, da je povečevanje stroškov občin nesprejemljivo. Veliko težav pa že vrsto let predstavlja prenos zemljišč iz sklada na občine in izdaja potrdil o namenski rabi zemljišč za potrebe izvedbe prenosov zemljišč.


Predsedstvo ZOS je ministru Podgoršku predalo jasno sporočilo, da so sredstva Večletnega finančnega okvirja, v okviru politike razvoja podeželja, za občine izjemno pomembna. Za ta del bo na voljo skoraj 800 mio EUR, v okviru Instrumenta EU za okrevanje pa bo za razvoj podeželja na voljo dobrih 75 mio EUR. Gre za veliko sredstev, katera je treba smotrno porabiti. Projektov občinam vsekakor ne manjka, zato smo ministra pozvali, da se v pripravo projektov vključi tudi občine oz. njihova združenja. Obenem pa so člani predsedstva predlagali 25 odstoten dvig sredstev na tem področju glede na sedanjo perspektivo.

 

Tudi na področju prihodnje Skupne kmetijske politike bodo na voljo sredstva za krepitev podeželskih območij in tudi tu bo sodelovanje z občinami dobrodošlo, če ne tudi ključno.

 

Da je za dosego rezultata pomembno sodelovanje med ministrstvi in združenji, se je pokazalo tudi pri oblikovanju predloga novele Zakona o zaščiti živali. Aktivnosti za spremembo potekajo že vse od leta 2018 in sedaj smo prišli do točke, ko je zakon pripravljen na sprejem. ZOS vseskozi nasprotuje povečevanju stroškov občin iz naslova oskrbe zapuščenih živali. Predlog Zakona je namreč predvideval povečanje stroškov oskrbe za 50%, in sicer iz 30 na 45 dni. Predlog ZOS je bil upoštevan in to povečanje je v zadnjem predlogu Zakona črtano. Prav tako je bilo predvideno, da občine zavetiščem podelijo koncesije. Odzivi s strani občin so bili različni, zato smo predlagali, da zakon občinam dopusti možnost izbire, in sicer ali poslovni odnos z zavetišči urejajo na enak način kot do sedaj (s pogodbami, naročilnicami) ali pa zavetišču podelijo koncesijo. Tudi ta predlog ZOS je bil upoštevan in tega določila ni več v predlogu.

 

Predsedstvo je ministra opomnilo, da je Zakon o kmetijskih zemljiščih za občine zelo pomemben, predvsem pri prostorskem načrtovanju. To je nenehen in živ proces, zato smo že v postopku javne obravnave konec leta 2020 podali več predlogov, kateri žal niso bili sprejeti, zato jih je predsedstvo ponovno predstavilo ministru Podgoršku. Ponovno so pozvali k sprejemu predloga, da se uveljavi pravna podlaga, ki bi občinam omogočila neposreden nakup kmetijskega zemljišča, brez odobritve upravne enote, v kolikor je za to izkazan javni interes.

 

Prav tako je bil ministru Podgoršku predstavljen predlog spremembe 23. člena ZKZ, ki opredeljuje predkupno pravico in kdo so predkupni upravičenci pri nakupu kmetijskega zemljišča. Predlagali smo spremembo, na podlagi katere bi bile samoupravne skupnosti opredeljene kot predkupne upravičenke kmetijskih zemljišč. S tem bi se občinam omogočilo lažje prostorsko načrtovanje.

 

V pogovorih z ministrstvom je bilo zagotovljeno, da bodo prisluhnili predlogu, da je občina predkupna upravičenka v primeru, ko je na zemljišču že zgrajena cesta, vendar smo mnenja, da je treba to pravico razširiti.

Med maloštevilnimi predlogi, ki jih je ministrstvo upoštevalo pri pripravi novele Zakona o kmetijskih zemljiščih pa je ta, da se na območjih trajno varovanih in ostalih kmetijskih zemljiščih, dopusti postavitev tabel, ki označujejo npr. učne poti, označevalne table kmetij z namenom promocije njene dejavnosti.

 

V postopku sprejema v Državnem zboru RS je tudi novela Zakona o kmetijstvu, ki med drugim predvideva povečanje obsega živil, ki bi jih javni zavodi naročali po predpisih o javnem naročanju. To pozdravljamo, saj se s tem zagotavlja obstoj lokalnih pridelovalcev in tudi razvoj območja.

Predsedstvo ZOS je z ministrom Podgorškom razpravljalo tudi o vedno pereči temi prenosa zemljišč iz sklada na občine in težavah občin pri izdaji potrdil o namenski rabi zemljišč za potrebe izvedbe prenosov zemljišč. ZOS na težave opozarja že vrsto let in izvedenih je bilo tudi že veliko aktivnosti - podali smo predloge sprememb Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, izvedli izobraževanja na to temo, tudi s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov, itd. O tem je nenazadnje razprava tekla tudi v okviru vladne delovne skupine za znižanje stroškov občin. S strani pristojnih je bilo tudi v preteklosti povedano, da ni težav pri prenosu zemljišč na občine šole, vrtce ipd., pri prenosu kmetijskih zemljišč pa so vedno zadržki, saj se ocenjuje, da bi občine vsa zemljišča pozidala. Predsedstvo je kot že ničkolikokrat poudarilo, da občine delujejo v javnem interesu, saj samostojno opravljajo naloge  javnega pomena in skrbijo za razvoj občine v širšem smislu.

* * *


< POGAJANJA VLADE S SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA