01.09.2016 Starost: 7 let

PREDSEDSTVO ZOS SPREJELO IZHODIŠČA ZA POGAJANJA O FINANCIRANJU OBČIN

Ljubljana, 31. 8. 2016 – Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je sestalo na tretji redni seji v letu 2016. Predsedstvo je določilo pogajalske zahteve glede financiranja občin v letih 2017 in 2018, se opredelilo do novega besedila predloga Strategije razvoja lokalne samouprave do leta 2020 ter obravnavalo druga aktualna vprašanja.


Predsedstvo ZOS se je seznanilo z vladnimi izhodišči o financiranju občin za leti 2017 in 2018:

-      Povprečnina: leto 2017 – predlog 524 €, leto 2018 – predlog 530 €

-     Predlog spremenjene formule o delitvi sredstev primerne porabe med občine, poudarek na uteži o gostoti prebivalstva,  spremenjena formula bi se za leti 2017 in 2018 vnesla v ZIPRS do prve spremembe ZFO-1,

-     ohranitev omejitve iz veljavnega 55. člena ZIPRS1617: omejitev sredstev nad primerno porabo

-      Sredstva za sofinanciranje investicij (21. člen ZFO-1): nepovraten investicijski transfer - leto 2017 in 2018 – 2 % primerne porabe, povraten investicijski transfer - leto 2017 in 2018 – 3 % primerne porabe; dodaten predlog glede prerazporeditve investicijskega transfera

-      Predlog spremembe pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine.

 

Člani predsedstva so med drugim opozorili na neprimernost spreminjanja formule primerne porabe z izvedbenim zakonom, ki se spreminja vsako leto. Ob tem je bilo opozorjeno tudi, da sistem določene pomanjkljivosti ima, saj ni mehanizmov skladnega regionalnega razvoja, prav tako ni korektivov za odziv na socialne situacije, vendar je v tem primeru potrebno prilagoditi celoten sistem financiranja občin, ne samo spreminjati uteži v formuli primerne porabe.

 

Predlogi glede financiranja občin so nesprejemljivi: povprečnina ne upošteva zvišanja stroškov iz povečanega obsega zakonskih nalog, predvsem dviga plač, investicijski transfer je že več let nesorazmerno nizek.

 

Glede novega besedila predloga Strategije razvoja lokalne samouprave v Sloveniji do leta 2020 je predsedstvo ugotavljalo, da ne prinaša bistvenega napredka od prejšnje verzije  in zato kot takšno besedilo strategije ni primerno za nadaljnjo obravnavo, saj ne odgovarja na razvojne potrebe sistema lokalne samouprave v Sloveniji.

 

Predsednik ZOS je člane predsedstva seznanil s pomisleki Zbornice komunalnega gospodarstva glede stališča DZ o osnutku ustavnega zakona v zvezi z novim 70.a členom ustave. Zastavlja se vprašanje, ali bo gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo prevzela država ter ali pravica do pitne vode pomeni pravico vsakega do javnega vodovoda. Predsedstvo ZOS zato poziva ustavno komisijo, da pri oblikovanju besedila ustavnega zakona k sodelovanju povabi tudi Združenje občin Slovenije.

 

 

 


< EVROPSKA SREDSTVA ZA ENERGETSKO PRENOVO STAVB V LASTI IN RABI OBČIN