14.07.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

PREDSEDSTVO ZOS S FINANČNIM MINISTRSTVOM PET PRED DVANAJSTO O REBALANSU PRORAČUNA

Ljubljana, 14. 7. 2011 – Ministrstvo za finance je na pobudo Združenja občin Slovenije sklicalo sestanek, na katerem so sodelovali tudi predstavniki Skupnosti občin, glavna in edina tema pa je bil rebalans proračuna, ki predvideva zmanjšanje investicijskih sredstev za občine v višini 107 mio evrov. Znotraj tega gre tudi za zmanjšanje  sredstev, ki  jih občine črpajo na podlagi 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin, na tej postavki se sredstva v letošnjem proračunu znižujejo za 20 mio evrov od načrtovanih 45 milijonov. čŒlani predsedstev obeh združenj so pozvali, da se sredstva za investicije v občinah ne zmanjšujejo.Minister Križanič je uvodoma na kratko predstavil

predlog letošnjega rebalansa proračuna in pojasnil, da se v plače, pokojnine in

socialne transferje na posega, posega pa se v investicije, blago in storitve.

Za občine se znižujejo sredstva, ki so jih občine črpale na podlagi 21. in 23.

čŒlena ZFO, vendar se po besedah ministra Križaniča ne ukinjajo, temveč se bo

polovica le-teh prenesla v prihodnje leto.

Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj

je poudaril, da problem predstavljajo projekti, ki so v teku ali pa celo že

zaključeni, za dokončno pridobitev sredstev septembra na pristojno ministrstvo

posredovati zahtevke za izplačila. Povedal je, da je nespametno, da država

zmanjšuje sredstva na investicijah, kjer bo povzročena največja škoda tako

gospodarstvu in posledično razvoju občin. Minister Križanič je ob izpostavitvi

te problematike povedal, da bodo občine, ki že imajo podpisane pogodbe o

črpanju sredstev, le-ta prejela. Prav tako pa se bo pri črpanju sredstev

upoštevala dinamika projektov na terenu. Predsednik Smrdelj je dodal naj se

znižujejo sredstva na katerem drugem področju, eno od takih so npr. tudi plače

javnih uslužbencev.

čŒlani predsedstev ZOS in SOS so si bili enotni, da

naj sredstva iz naslova 21. in 23. člena ZFO ostanejo. V zvezi s tem bodo vladi

posredovali skupne sklepe oz zahteve.

Predsednik Smrdelj je opozoril še na dejstvo, da

država ni sprejela niti enega predpisa, ki bi občinam zmanjševal naloge in

posledično stroške, temveč jim vsako nalaga nove naloge, ne zagotovi pa

ustreznih finančnih sredstev. Tako so prisotni apelirali na ministra naj država

občinam ne nalaga novih nalog in novih finančnih obveznosti.

čŒlani predsedstev obeh asociacij so predlagali, da

se finančno ministrstvo v bodoče z občinami, v zvezi z rebalansom proračuna ali

povprečnino, sestane prej in tako vzpostavi prepotreben dialog med vlado na eni

in občinami na drugi strani. 

Ministrstvo za finance je zagotovilo, da se bo

septembra sestalo s predstavniki občin na temo proračuna za prihodnji dve leti. 

 * * *


< ZOS NE PRISTAJA NA ZMANJŠEVANJE INVESTICIJSKIH SREDSTEV IN ZAHTEVA DIALOG Z DRŽAVO