19.02.2021 Starost: 2 let

PREDSEDSTVO ZOS O NUJNIH POTREBAH PO DODATNEM INVESTICIJSKEM DENARJU NA PODROČJU OSNOVNEGA ŠOLSTVA IN PREDŠOLSKE VZGOJE

Ljubljana, 19.2.2021 - Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je včeraj sestalo na drugi redni seji v letu 2021 in obravnavalo poročilo o delu za leto 2020 in oblikovalo smernice dela za leto 2021. Leto je bilo vsekakor uspešno, saj je prineslo pomembne spremembe, ki bodo vplivale na finančno stabilnost občin in pripomogle k nadaljnjem razvoju. Člani so se dotaknili tudi vedno bolj pereče problematike na področju graditve novih šol in vrtcev. Trenutno je sicer objavljen javni razpis na tem področju vendar pa so potrebe na tem področju bistveno večje.


Prav tako so razpravljali o aktualnih razmerah v zvezi z epidemijo COVID-19, Združenje občin Slovenije pa je na Vlado RS že naslovilo predloge za deveti nabor ukrepov oz. za t.i. PKP9.
Čeprav je bil pretežni del leta v znamenju epidemije COVID-19 in ukrepov za njeno zajezitev, pa je med pomembnejšimi dosežki Združenja občin Slovenije v letu 2020 vsekakor treba izpostaviti dvig povprečnine, odpravo prehodnega obdobja za polno črpanje investicijskih sredstev 21. člena ZFO in odpravo administrativnih ovir za črpanje teh sredstev. Da je prišlo do dviga povprečnine že v letu 2020, iz 589,11€ na 623,96€ je Združenje občin Slovenije doseglo s pogovori s koalicijskim strankami, ki so dvig povprečnine umestile v koalicijsko pogodbo. V drugem delu leta 2020 je ZOS z natančnimi in argumentiranimi izračuni utemeljil nujnost dviga povprečnine tudi v prihodnjih dveh letih. Tako je po dveh letih prišlo do podpisa dogovora o povprečnini med vlado in združenji občin in sicer je ta določena v višini 628,20€. Dogovor je bil v 15 letih, odkar velja ta zakonska rešitev, dosežen samo štirikrat.

S težko pričakovanim Zakonom o finančni razbremenitvi občin pa je Združenje občin Slovenije po skoraj desetletju vztrajanja z doseglo spremembe 23. člena ZFO. Končno se odpravljajo ključne administrativne ovire pri črpanju investicijskih sredstev 21. člena tega zakona. Prav tako pa je ZOS dosegel odpravo prehodno obdobje pri sofinanciranju investicij, kar pomeni zvišanje sofinanciranja investicij na 6% primerne porabe.

ZOS bo za potrebe priprave temeljite analize zbralo podatke o potrebah vseh občin na področju investicij v osnovno šolstvo in predšolsko vzgojo. Na tem področju bo potrebno srednjeročno zagotavljati bistveno višja sredstva, da bodo pokrite minimalne potrebe, ki se kažejo v izredno slabi osnovnošolski in predšolski infrastrukturi.

Vlada RS je pristopila k pripravi že devetega nabora ukrepov za t.i. PKP9. Združenje občin je na Vlado RS že naslovilo predloge ukrepov, za katere menimo, da bi jih bilo treba umestiti v PKP9. Med drugim smo predlagali, da se iz državnega proračuna povrnejo stroški tistim občinam, ki so izvajalcem šolskim prevozov v času od 1. novembra  2020 do uveljavitve Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) krile nadomestilo izpada prihodkov iz naslova šolskih prevozov. Navedeni zakon v 74. členu določa, da so izvajalci šolskih prevozov upravičeni do nadomestila izpada prihodkov iz naslova šolskih prevozov v času od 1. novembra 2020 do 24. junija 2021, in sicer za vse dni, ko bi v skladu s šolskim koledarjem morali izvajati šolske prevoze, pa jih zaradi ukrepov povezanih z epidemijo ne izvajajo. Namreč izvajalci šolskih prevozov so se vse od prvega vala epidemije pa do uveljavitev zakona obračali na občine s prošnjami za povrnitev izpada prihodkov. Prav je, da se občinam, ki so jim prisluhnile in pomagale pri reševanju stisk, povrnejo stroški za čas od 1. novembra do uveljavitev zakona.

Zaradi kadrovskih težav, s katerimi se srečujejo tudi na občinam v času epidemije smo med drugim predlagali podaljšanje rokov za pripravo in sprejem zaključnih računov občin, in sicer za 30 dni. Menimo tudi, da bi bilo nujno podaljšati rok za uskladitev programov opremljanja ter odlokov o merilih in odmeri komunalnega prispevka. Ta je sicer določen za 30. 3. 2021, predlagali pa smo, da se podaljša do 30. 9. 2021. Podobno velja pri predlogu podaljšanja veljavnosti občinskih prostorskih načrtov, sprejetih na podlagi Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, ki ni več v veljavi. Predlagali smo podaljšanje roka iz 31. 12. 2021 na 31. 12. 2023.

Menimo tudi, da bi bilo prav, da se javnim zavodom iz področja vzgoje in izobraževanja povrnejo stroški zaposlenih oseb, ki se sofinancirajo iz tržne dejavnosti, v kolikor tržne dejavnosti v času drugega vala epidemije ni bilo mogoče izvajati. Predlagali smo, da se stroški povrnejo od 28.11.2020 dalje.

Prav tako pa smo predlagali, da se oskrbovalkam pomoči na domu tudi za prihodnja dva meseca krijejo stroški nakupa osebne varovalne opreme. Namreč oskrbovalke na domu so v času epidemije še bolj izpostavljene okužbi, prav tako pa nimajo na voljo ustreznih prostorov, da bi se preoblekle v zaščitno opremo.

Prav tako pa žal ne gre zanemariti dejstva, da so v času epidemije, zaradi povečanega števila umrlih, zelo obremenjeni tudi izvajalci pogrebnih dejavnosti. Zaradi vseh ukrepov povezanih z epidemijo, posledično nastajajo zelo veliki stroški, zato smo predlagali, da se za čas trajanja epidemije, za izvajanje pogrebne dejavnosti, iz državnega proračuna, povrnejo vsi nastali stroški.


< VLADA RS NA 58. REDNI SEJI PODALJŠALA VELJAVNOST ODLOKOV V ZVEZI Z ZAJEZITVIJO EPIDEMIJE COVID-19