02.04.2021 Starost: 2 let

PREDSEDSTVO ZOS NA ČETRTI LETOŠNJI SEJI Z MINISTRICO DR. SIMONO KUSTEC O INVESTICIJSKEM DENARJU NA PODROČJU ŠOLSTVA IN PREDŠOLSKE VZGOJE

Ljubljana, 02.04. 2021 – Predsedstvo Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju ZOS) se je sestalo z ministrico pristojno za izobraževanje, znanost in šport dr. Simono Kustec in sodelavci. Izpostavljene so bile vse aktualne teme tega področja, ki se prepletajo z delovanjem na lokalnem nivoju. Torej potrebe po dodatnih sredstvih za javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnih šolah, izvajanje trenutno uvedenih COVID ukrepov, ureditev področja delovanja zasebnih vrtcev in problematiko zaposlitve vzdrževalca učne tehnologije oz. vzdrževalca računalniške opreme v vrtcih.


 Trenutno najaktualnejša tema na tem področju je zagotavljanje dodatnih sredstev za javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu.

Člani predsedstva  sicer  pozdravljajo in so veseli še ene pozitivne poteze te vlade, ki je po 11 letih objavila prepotreben  razpis za to področje.

Na ZOS smo na to temo skladno s sklepom seje predsedstva iz februarja pripravili analizo (sodelovalo je 105 občin) iz katere izhajajo natančne številke o potrebah na področju investicij v vrtce in osnovno šolstvo. Potrebe v teh 105 občinah znašajo  okvirno 3,7 milijarde evrov.  Člani predsedstva so ministrici  predlagali potrebo po dodatni zagotovitvi sredstev v okviru priprave  sprememb proračuna  za leti 2021 in 2022 ter pri pripravi proračuna za leto 2023.  Predstavili so ji številke iz analize in podali  pobudo za zagotovitev finančnih sredstev iz državnega proračuna. V zvezi s to problematiko je predsedstvo ZOS  sklenilo, da bo na predsednika vlade naslovilo predlog, da se skuša znotraj državnega proračuna v letih 2021, 2022 in 2023 zagotoviti dodaten obseg sredstev za ta namen.

 

Diskusija je tekla tudi o trenutno uvedenih COVID ukrepih in vlogo občin, vlade in javnih zavodov pri izvedbi teh ukrepov. Treba je nekako čim bolje v praksi izvesti ukrepe, ob tem pa upoštevati tudi kakšne posebne situacije.

 

Odprto je bilo tudi vprašanje ureditve 34.člena obstoječega Zakona o vrtcih tukaj je bilo dogovorjeno, da se na pristojno ministrstvo posreduje dopis s predlogom za pričetek aktivnosti sprememb določbe zakona. Gre za različne poglede posameznih občin na trenutno veljavno ureditev. Vsekakor je avtonomija občin na tem področju prava smer rešitve. Potrebno je dodelati ureditev in vseeno tudi zajeti posamezne specifike, da ne bo prihajalo na posameznih lokalnih območjih do anomalij oziroma nerešljivih situacij.

 


< 68. REDNA SEJA VLADE RS